Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 542 970 € 15 283 312 € 13 718 425 € 13 229 794 € 9 613 426 € 8 728 107 € 6 542 193 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 560 709 € 10 172 712 € 7 998 984 € 8 333 522 € 3 584 902 € 3 079 374 € 1 206 639 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
74 097 € 27 718 € 38 884 € 29 913 € 37 392 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
16 551€ 27 718€ 38 884€ 29 913€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
57 546€ 37 392€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 729 376 € 4 911 201 € 2 260 539 € 2 873 174 € 2 793 184 € 2 568 617 € 481 541 €
012
A.II.1
Pozemky
1 007 900€ 1 007 900€ 450 000€ 450 000€ 450 000€
013
A.II.2
Stavby
2 298 424€ 2 444 975€ 1 110 482€ 1 715 490€ 1 821 748€ 928 229€ 366 627€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 423 052€ 1 458 326€ 700 057€ 707 684€ 485 192€ 65 092€ 98 693€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 244€ 1 575 296€ 16 221€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 757 236 € 5 233 793 € 5 699 561 € 5 430 435 € 754 326 € 510 757 € 725 098 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
327 911€ 422 407€ 427 952€ 177 541€ 60 340€ 237 840€ 433 394€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
618 074€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 011 982€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
745 113€ 736 738€ 820 835€ 886 082€ 693 986€ 272 939€ 257 142€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
3 054 156€ 4 074 648€ 4 450 774€ 4 366 812€ -22€ 34 562€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 851 464 € 5 040 304 € 5 407 571 € 4 644 421 € 6 011 224 € 5 637 085 € 5 269 930 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
210 796 € 421 591 € 3 329 € 5 663 € 4 830 €
035
B.I.1
Materiál
3 329€ 5 663€ 4 830€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
210 796€ 421 591€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
57 335 € 10 082 € 10 192 € 8 618 € 5 238 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
57 335€ 10 082€ 10 192€ 8 618€ 5 238€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 650 425 € 3 229 251 € 4 226 985 € 2 364 895 € 2 859 909 € 2 100 041 € 2 523 438 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 209 075 € 2 105 103 € 1 289 800 € 908 382 € 1 220 038 € 964 017 € 751 427 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 209 075€ 2 105 103€ 1 289 800€ 908 382€ 1 220 038€ 964 017€ 751 427€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
418 082€ 148 314€ 161 733€ 142 697€ 147 658€ 46 277€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 2 302 262€ 976 819€ 1 240 862€ 820 969€ 678 152€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
91€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 238 567€ 327 465€ 378 900€ 94 304€ 82 257€ 173 664€ 81 330€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
784 701€ 648 369€ 94 290€ 242 693€ 169 094€ 95 023€ 1 012 529€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
975 121 € 935 613 € 925 060 € 1 243 758 € 1 391 052 € 1 434 327 € 1 508 915 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 925 060€ 1 243 758€ 1 361 438€ 1 404 713€ 1 508 915€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
975 121€ 935 613€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
29 614€ 29 614€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 957 787 € 443 767 € 242 005 € 1 021 487 € 1 750 195 € 2 102 717 € 1 237 577 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 289€ 4 577€ 11 530€ 13 968€ 18 402€ 13 922€ 39 765€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 950 498€ 439 190€ 230 475€ 1 007 519€ 1 731 793€ 2 088 795€ 1 197 812€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
130 797 € 70 296 € 311 870 € 251 851 € 17 300 € 11 648 € 65 624 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 046€ 6 401€ 10 024€ 251 851€ 17 300€ 11 648€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
111 391€ 59 616€ 301 846€ 59 476€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 148€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 360€ 4 279€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 542 970 € 15 283 312 € 13 718 425 € 13 229 794 € 9 613 426 € 8 728 107 € 6 542 193 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 167 738 € 4 793 760 € 4 749 675 € 6 618 169 € 6 184 323 € 4 827 352 € 4 389 461 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 548 € 1 548 € 1 548 € 1 548 € 1 548 € 1 548 € 1 548 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 548€ 1 548€ 1 548€ 1 548€ 1 548€ 1 548€ 1 548€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
535 113 € 172 818 € 360 030 € 204 157 € 116 277 € 211 202 € 423 624 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
535 113€ 172 818€ 360 030€ 204 157€ 116 277€ 211 202€ 423 624€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 609 061 € 3 371 093 € 6 059 525 € 4 607 630 € 3 957 316 € 3 796 389 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 609 061€ 3 371 093€ 6 059 525€ 4 607 630€ 3 957 316€ 3 796 389€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 011 684 € 4 609 062 € 1 010 032 € 345 967 € 1 451 896 € 650 314 € 160 928 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 375 222 € 10 488 881 € 8 968 750 € 6 611 625 € 3 416 154 € 3 900 755 € 2 152 732 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 201 940 € 3 868 337 € 4 103 109 € 4 543 973 € 165 714 € 4 500 € 4 631 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 041 534€ 3 746 217€ 3 990 962€ 4 542 875€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 965€ 5 119€ 5 761€ 1 098€ 2 625€ 3 013€ 3 220€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
157 441€ 117 001€ 106 386€ 163 089€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 487€ 1 411€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 890 260€ 3 049 242€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 737 054 € 2 508 141 € 3 992 150 € 1 183 406 € 2 106 530 € 2 709 148 € 2 120 008 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 331 990 € 629 592 € 555 924 € 954 116 € 1 559 118 € 1 586 430 € 864 343 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
195 542€ 113 202€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 136 448€ 516 390€ 555 924€ 954 116€ 1 559 118€ 1 586 430€ 864 343€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
81 000€ 81 000€ 81 000€ 81 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 109 915€ 1 227 750€ 3 039 400€ 5 000€ 859 339€ 1 225 379€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
106 781€ 80 443€ 58 588€ 29 973€ 30 368€ 18 277€ 11 916€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
66 529€ 50 292€ 39 386€ 22 055€ 19 988€ 13 220€ 8 484€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
24 298€ 450 639€ 123 152€ 7 906€ 355 739€ 150 882€ 9 886€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
97 541€ 69 425€ 94 700€ 83 356€ 60 317€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
259 928 € 106 575 € 85 054 € 64 623 € 56 548 € 22 409 € 27 266 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
175 520€ 97 375€ 75 419€ 52 262€ 50 548€ 22 409€ 27 266€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
84 408€ 9 200€ 9 635€ 12 361€ 6 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 286 040€ 956 586€ 788 437€ 819 623€ 1 087 362€ 1 164 698€ 827€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 € 671 € 12 949 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
12 949€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
10€ 671€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé