Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
16 979 985€ 27 400 978€ 9 096 885€ 5 671 256€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 073 581 € 27 427 295 € 9 733 145 € 5 742 398 € 10 923 967 € 5 112 051 € 394 349 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 189 114€ 21 624 125€ 1 322 887€ 869 276€ 1 959 767€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 790 872€ 5 776 854€ 7 773 998€ 4 801 980€ 8 472 844€ 5 016 000€ 394 349€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
73 542€ 596 883€ 57 540€ 65 167€ 42 051€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 053€ 26 316€ 39 377€ 13 602€ 426 189€ 54 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 714 824 € 21 662 385 € 8 610 517 € 5 178 753 € 8 862 370 € 4 289 795 € 188 029 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 549 693€ 11 311 569€ 802 469€ 429 649€ 1 821 923€ 72 943€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
438 000€ 620 935€ 322 347€ 135 037€ 188 670€ 520 733€ 10 678€
13
C.
Opravné položky k zásobám
210 795€
14
D.
Služby
6 390 214€ 7 507 957€ 5 143 276€ 3 260 456€ 5 891 109€ 2 859 925€ 132 476€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 336 011 € 1 696 390 € 1 345 346 € 901 335 € 617 452 € 589 016 € 38 604 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 717 397€ 1 245 176€ 992 700€ 684 779€ 450 511€ 445 863€ 28 486€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
544 957€ 420 233€ 325 418€ 205 912€ 156 789€ 136 671€ 9 680€
19
E.4.
Sociálne náklady
73 657€ 30 981€ 27 228€ 10 644€ 10 152€ 6 482€ 438€
20
F.
Dane a poplatky
35 970€ 7 873€ 7 797€ 7 250€ 13 928€ 4 129€ 125€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
556 621€ 406 874€ 353 245€ 282 887€ 205 006€ 91 870€ 6 093€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
556 621€ 406 874€ 353 245€ 282 887€ 205 006€ 91 870€ 6 093€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
69 097€ 523 750€ 70 759€ 66 456€ 34 586€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
15 172€ 9 947€ 2 255€ 9 190€ -141 051€ -41 328€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
113 251€ 100 840€ 110 032€ 82 190€ 198 877€ 157 921€ 53€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 358 757 € 5 764 910 € 1 122 628 € 563 645 € 2 061 597 € 822 256 € 206 320 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 391 284 € 7 960 518 € 2 828 793 € 1 846 114 € 2 530 909 € 1 562 399 € 251 195 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
961 507 € 472 297 € 579 127 € 78 597 € 493 690 € 207 296 € 123 529 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
97 074€ 334 707€ 381 987€ 133 016€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
322 252 € 11 640 € 36 538 € 2 980 € 8 942 € 2 150 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
36 538€ 2 980€ 8 942€ 2 150€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
322 252€ 11 640€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
2 074 € 1 945 € 10 218 € 5 251 € 67 369 € 100 516 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
10 218€ 5 251€ 67 369€ 100 516€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
2 074€ 1 945€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
27 306 € 12 209 € 5 465 € 10 240 € 4 543 € 1 499 € 96 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
27 306€ 5 816€ 5 465€ 10 240€ 4 543€ 1 499€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 6 393€ 96€
42
XII.
Kurzové zisky
464 464€ 435 951€ 128 350€ 60 116€ 39 509€ 62 349€ 20 767€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
47 081€ 10 552€ 63 849€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 256€ 10€ 282€ 1 490€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
863 581 € 895 523 € 385 363 € 158 136 € 653 852 € 186 166 € 119 980 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
104 573€ 319 734€ 361 292€ 13 298€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
97 960€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-94 539€ -4 318€ 83 060€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
82 969 € 34 020 € 21 892 € 20 157 € 21 739 € 591 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
20 157€ 21 739€ 591€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
82 969€ 34 020€ 21 892€
52
O.
Kurzové straty
303 710€ 836 588€ 122 501€ 59 583€ 166 464€ 63 803€ 20 918€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 705€ 69 888€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
372 329€ 21 210€ 15 775€ 12 826€ 21 297€ 108 474€ 1 102€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
97 926 € -423 226 € 193 764 € -79 539 € -160 162 € 21 130 € 3 549 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 456 683 € 5 341 684 € 1 316 392 € 484 106 € 1 901 435 € 843 386 € 209 869 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
444 999 € 732 622 € 306 360 € 138 139 € 449 539 € 193 072 € 48 941 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
492 253€ 732 512€ 307 934€ 141 519€ 456 264€ 192 997€ 48 940€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-47 254€ 110€ -1 574€ -3 380€ -6 725€ 75€ 1€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 011 684 € 4 609 062 € 1 010 032 € 345 967 € 1 451 896 € 650 314 € 160 928 €