Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VESCON Automation s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 243 794 € 4 472 822 € 2 958 185 € 3 044 015 € 2 233 988 € 1 841 702 € 1 390 617 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
144 074 € 197 677 € 126 385 € 108 959 € 123 312 € 96 155 € 41 104 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
28 615 € 77 407 € 50 420 € 14 843 € 32 926 € 17 232 € 10 205 €
005
A.I.2
Software
16 439€ 69 953€ 48 644€ 3 889€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 490€ 7 454€ 1 776€ 5 736€ 15 105€ 17 232€ 10 205€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 218€ 12 191€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 686€ 5 630€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
115 459 € 120 270 € 75 965 € 94 116 € 90 386 € 78 923 € 30 899 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
21 458€ 22 010€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
76 325€ 98 260€ 75 965€ 94 116€ 90 386€ 78 923€ 30 899€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 676€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 077 127 € 4 242 075 € 2 817 653 € 2 916 981 € 2 103 279 € 1 741 850 € 1 343 988 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
712 € 1 371 € 2 962 € 315 € 345 € 215 €
032
B.I.1
Materiál
712€ 1 371€ 2 962€ 315€ 345€ 215€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
299 494 € 28 154 € 27 273 € 25 765 € 33 195 € 12 693 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 528€ 2 678€ 2 678€ 78€ 12 693€ 12 693€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
297 966€ 25 476€ 24 595€ 25 687€ 20 502€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 630 450 € 3 789 895 € 2 365 428 € 1 863 988 € 1 639 816 € 1 114 828 € 714 778 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 240 640€ 1 102 606€ 1 515 598€ 670 549€ 1 630 122€ 1 047 308€ 711 215€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
335 812€ 2 666 125€ 826 096€ 1 157 786€ 9 500€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
12 900€ 6 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
39 320€ 13 985€ 20 234€ 28 199€ 55 780€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 778€ 1 179€ 3 500€ 7 454€ 9 694€ 2 240€ 3 563€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
146 471 € 422 655 € 421 990 € 1 026 913 € 430 268 € 613 984 € 628 995 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 490€ 8 697€ 4 993€ 2 998€ 2 359€ 1 280€ 1 909€
057
B.IV.2
Účty v bankách
134 981€ 413 958€ 416 997€ 1 023 915€ 427 909€ 612 704€ 627 086€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
22 593 € 33 070 € 14 147 € 18 075 € 7 397 € 3 697 € 5 525 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 593€ 33 070€ 14 147€ 18 075€ 7 397€ 3 697€ 5 525€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 243 794 € 4 472 822 € 2 958 185 € 3 044 015 € 2 233 988 € 1 841 702 € 1 390 617 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
641 796 € 1 717 355 € 1 614 876 € 1 538 419 € 1 412 060 € 1 157 117 € 943 457 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 279 € 13 279 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 279€ 13 279€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 327 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 327€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 702 749 € 1 582 269 € 1 494 314 € 1 397 453 € 1 142 512 € 928 851 € 554 403 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 702 749€ 1 582 269€ 1 494 314€ 1 397 453€ 1 142 512€ 928 851€ 602 712€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-48 309€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 075 560 € 120 479 € 105 956 € 126 360 € 254 942 € 213 660 € 374 449 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 601 998 € 2 755 467 € 1 343 309 € 1 505 596 € 821 928 € 684 585 € 447 160 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
222 356 € 178 901 € 186 184 € 173 734 € 90 772 € 16 280 € 60 849 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
71 250€ 85 638€ 87 747€ 78 007€ 12 172€ 16 280€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 121€ 1 607€ 1 490€ 1 290€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
149 985€ 91 656€ 96 947€ 94 437€ 78 600€ 60 849€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 740 € 15 189 € 17 914 € 26 125 € 7 316 € 6 087 € 3 400 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 740€ 11 538€ 9 449€ 8 728€ 7 316€ 6 063€ 3 400€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 651€ 8 465€ 17 397€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
24€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 367 902 € 2 561 377 € 1 139 211 € 1 305 737 € 723 840 € 662 218 € 382 911 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
355 364€ 1 913 575€ 317 202€ 1 052 873€ 234 901€ 363 106€ 107 843€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
111 860€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
32 009€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
724 620€ 450 000€ 450 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
116 306€ 100 779€ 85 852€ 99 034€ 80 018€ 75 869€ 68 706€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
70 469€ 67 115€ 56 954€ 59 942€ 44 729€ 43 096€ 41 746€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
97 492€ 20 863€ 220 265€ 84 355€ 251 221€ 178 958€ 128 558€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 651€ 9 045€ 8 938€ 9 533€ 1 111€ 1 189€ 4 049€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]