Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 068 439 € 31 418 579 € 26 110 054 € 25 872 278 € 24 070 442 € 22 411 203 € 22 599 039 € 21 531 933 € 21 649 505 € 21 778 294 € 24 228 200 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 652 479 € 5 919 558 € 23 013 822 € 20 681 799 € 20 265 462 € 18 711 625 € 18 850 833 € 17 833 811 € 17 659 010 € 17 974 807 € 19 845 497 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 333 € 1 345 € 2 357 € 0 € 90 € 205 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 90€ 205€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 333€ 1 345€ 2 357€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 226 810 € 2 374 464 € 2 540 790 € 2 810 949 € 4 726 928 € 5 168 381 € 5 392 269 € 6 080 278 € 5 987 697 € 6 102 805 € 6 353 859 €
012
A.II.1
Pozemky
468 536€ 462 948€ 462 948€ 462 948€ 502 948€ 502 948€ 502 948€ 502 948€ 402 953€ 425 556€ 425 556€
013
A.II.2
Stavby
1 312 333€ 1 466 026€ 1 619 719€ 1 773 412€ 3 172 360€ 3 454 366€ 3 720 719€ 4 217 750€ 4 390 565€ 4 575 286€ 4 765 393€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
382 278€ 376 239€ 394 161€ 510 926€ 348 603€ 508 050€ 466 985€ 672 323€ 544 151€ 472 769€ 532 976€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
63 663€ 69 251€ 63 962€ 63 663€ 701 617€ 701 617€ 701 617€ 687 257€ 624 094€ 624 094€ 624 094€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 400€ 1 400€ 0€ 25 934€ 5 100€ 5 840€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 425 669 € 3 545 094 € 20 473 032 € 17 870 850 € 15 538 534 € 13 542 911 € 13 457 219 € 11 751 176 € 11 671 313 € 11 871 912 € 13 491 433 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 425 669€ 3 545 094€ 20 473 032€ 17 870 850€ 15 538 534€ 13 542 911€ 13 457 219€ 11 751 176€ 11 671 313€ 11 871 912€ 13 491 433€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 385 180 € 25 451 757 € 3 064 759 € 5 159 328 € 3 776 374 € 3 670 888 € 3 719 626 € 3 668 011 € 3 952 052 € 3 770 705 € 4 340 222 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 852 521 € 1 962 382 € 1 853 513 € 1 424 354 € 1 466 352 € 1 597 017 € 1 733 211 € 1 687 423 € 1 248 480 € 1 288 969 € 1 470 245 €
035
B.I.1
Materiál
912 065€ 1 098 044€ 984 210€ 694 550€ 765 432€ 928 070€ 1 042 147€ 1 127 859€ 766 230€ 755 875€ 803 942€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
172 389€ 145 618€ 100 659€ 130 528€ 138 486€ 137 395€ 184 565€ 143 051€ 162 565€ 196 927€ 187 481€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
768 067€ 718 720€ 768 644€ 599 276€ 562 434€ 531 552€ 506 499€ 416 513€ 319 685€ 336 167€ 478 822€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
847 521 € 22 861 790 € 686 077 € 940 694 € 1 243 417 € 1 502 537 € 1 854 920 € 1 917 272 € 1 867 460 € 2 451 936 € 2 570 674 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
667 956 € 847 839 € 680 695 € 923 352 € 1 172 401 € 1 394 708 € 1 657 967 € 1 702 020 € 1 780 171 € 2 284 939 € 2 335 872 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 227€ 175 870€ 275 423€ 363 013€ 461 676€ 893 741€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
667 956€ 847 839€ 680 695€ 923 352€ 1 167 174€ 1 218 838€ 1 382 544€ 1 339 007€ 1 318 495€ 1 391 198€ 2 335 872€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
129 142€ 21 988 591€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
45 827€ 18 368€ 11 340€ 114€ 37 099€ 2 515€ 123 254€ 15 243€ 81 384€ 138 123€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 596€ 6 992€ 5 382€ 6 002€ 70 902€ 70 730€ 194 438€ 91 998€ 72 046€ 85 613€ 96 679€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
685 138 € 627 585 € 525 169 € 2 794 280 € 1 066 605 € 571 334 € 131 495 € 63 316 € 836 112 € 29 800 € 299 303 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 410€ 6 781€ 6 692€ 4 931€ 18 802€ 15 030€ 7 935€ 15 865€ 19 724€ 10 678€ 14 617€
073
B.V.2.
Účty v bankách
673 728€ 620 804€ 518 477€ 2 789 349€ 1 047 803€ 556 304€ 123 560€ 47 451€ 816 388€ 19 122€ 284 686€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
30 780 € 47 264 € 31 473 € 31 151 € 28 606 € 28 690 € 28 580 € 30 111 € 38 443 € 32 782 € 42 481 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 716€ 5 314€ 5 285€ 921€ 921€ 727€ 720€ 802€ 736€ 242€ 631€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 213€ 25 927€ 26 188€ 30 216€ 27 674€ 27 963€ 27 786€ 28 638€ 28 001€ 29 077€ 33 712€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
851€ 16 023€ 14€ 11€ 74€ 671€ 9 706€ 3 463€ 8 138€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 068 439 € 31 418 579 € 26 110 054 € 25 872 278 € 24 070 442 € 22 411 203 € 22 599 039 € 21 531 933 € 21 649 505 € 21 778 294 € 24 228 200 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 547 177 € 30 718 255 € 25 639 912 € 25 379 940 € 23 703 193 € 21 727 024 € 21 811 242 € 20 412 488 € 20 470 449 € 20 523 092 € 21 904 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
36 524€ 36 524€ 36 524€ 36 524€ 36 524€ 36 524€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
151 599 € 151 599 € 151 600 € 151 600 € 151 600 € 151 600 € 151 600 € 151 599 € 151 599 € 151 599 € 151 600 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
151 599€ 151 599€ 151 600€ 151 600€ 151 600€ 151 600€ 151 600€ 151 599€ 151 599€ 151 599€ 151 600€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 348 946 € 2 468 371 € 19 388 263 € 16 786 081 € 14 453 765 € 12 458 142 € 12 367 450 € 10 987 351 € 10 907 504 € 11 108 103 € 12 733 851 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
3 348 946€ 2 468 371€ 19 388 263€ 16 786 081€ 14 453 765€ 12 458 142€ 12 367 450€ 10 987 351€ 10 907 504€ 11 108 103€ 12 733 851€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 049 928 € 995 359 € 5 655 735 € 7 945 514 € 8 640 757 € 8 888 315 € 9 033 538 € 9 041 346 € 8 973 390 € 8 728 550 € 8 154 393 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 049 928€ 995 359€ 5 655 735€ 7 945 514€ 8 640 757€ 8 957 108€ 9 033 538€ 9 041 346€ 8 973 390€ 8 728 550€ 8 226 744€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-68 793€ 0€ 0€ 0€ -72 351€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-79 820 € 27 026 402 € 367 790 € 420 221 € 380 547 € 152 443 € 218 654 € 192 192 € 397 956 € 494 840 € 824 156 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
519 014 € 698 173 € 466 714 € 474 099 € 358 576 € 678 953 € 776 599 € 1 094 504 € 1 155 607 € 1 254 874 € 2 303 606 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
74 931 € 104 007 € 89 337 € 90 637 € 108 885 € 130 169 € 132 684 € 240 491 € 243 102 € 385 435 € 737 762 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 220 987€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 784€ 22 009€ 1 988€ 16 380€ 20 672€ 24 249€ 104 736€ 98 031€ 62 374€ 669 927€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 465€ 11 766€ 13 014€ 6 698€ 528€ 4 164€ 7 460€ 9 964€ 8 562€ 7 114€ 6 981€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
57 682€ 70 232€ 76 323€ 81 951€ 91 977€ 105 333€ 100 975€ 125 791€ 136 509€ 94 960€ 60 854€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
376 165 € 530 877 € 326 451 € 316 185 € 191 300 € 492 736 € 577 494 € 808 144 € 846 565 € 804 819 € 1 504 872 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
230 114 € 375 456 € 192 684 € 137 897 € 62 062 € 344 915 € 353 999 € 560 952 € 485 694 € 256 695 € 1 402 233 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
998€ 153€ 191€ 24 312€ 40 316€ 48 204€ 18 060€ 15 530€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
229 116€ 375 303€ 192 684€ 137 897€ 61 871€ 320 603€ 313 683€ 512 748€ 467 634€ 241 165€ 1 402 233€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 135 500€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 397€ 79€ 70€ 70€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
63 536€ 59 940€ 60 980€ 55 724€ 45 971€ 57 022€ 62 814€ 81 150€ 57 188€ 52 847€ 49 231€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
43 265€ 41 535€ 38 417€ 35 820€ 30 044€ 37 347€ 42 271€ 50 539€ 40 652€ 38 346€ 36 012€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
24 025€ 39 182€ 34 370€ 67 857€ 31 849€ 15 631€ 30 049€ 16 453€ 48 844€ 20 165€ 9 302€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 225€ 14 764€ 14 490€ 21 374€ 37 821€ 88 361€ 98 971€ 78 617€ 436 696€ 8 094€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
67 918 € 63 289 € 50 926 € 67 277 € 58 391 € 56 048 € 66 421 € 45 869 € 65 940 € 64 620 € 60 972 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
67 918€ 63 289€ 50 926€ 67 277€ 58 391€ 56 048€ 66 421€ 45 869€ 65 940€ 64 620€ 60 972€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 248 € 2 151 € 3 428 € 18 239 € 8 673 € 5 226 € 11 198 € 24 941 € 23 449 € 328 € 20 594 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 092€ 1 995€ 3 428€ 18 239€ 8 673€ 5 226€ 11 198€ 24 941€ 23 449€ 328€ 20 594€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
156€ 156€ 0€ 0€ 0€ 0€