Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 390 274 € 1 739 148 € 4 845 120 € 3 667 043 € 3 105 591 € 2 920 332 € 3 010 569 € 1 396 639 € 3 409 761 € 5 343 916 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
282 331 € 47 347 € 71 675 € 95 776 € 85 309 € 103 243 € 136 272 € 154 792 € 69 331 € 3 683 869 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
208 023 € 13 742 € 28 146 € 42 550 € 30 957 € 17 375 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
199 234€ 13 742€ 28 146€ 42 550€ 30 957€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 789€ 17 375€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
74 308 € 47 347 € 71 675 € 95 776 € 85 309 € 89 501 € 108 126 € 112 242 € 38 374 € 50 070 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
880€ 995€ 1 110€ 1 267€ 1 387€ 1 507€ 1 627€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 045€ 17 988€ 37 274€ 57 346€ 44 157€ 43 127€ 59 824€ 55 853€ 2 116€ 10 793€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
27 263€ 29 359€ 34 401€ 37 550€ 40 157€ 42 764€ 47 035€ 32 471€ 34 751€ 37 650€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 531€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
20 000€ 2 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 616 424 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
3 616 424€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 073 187 € 1 618 376 € 4 721 887 € 3 517 054 € 2 976 626 € 2 776 458 € 2 842 848 € 1 161 976 € 3 279 309 € 1 630 152 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
134 € 158 € 144 € 181 € 179 € 155 € 290 € 264 € 272 € 801 340 €
035
B.I.1
Materiál
134€ 158€ 144€ 181€ 179€ 155€ 290€ 264€ 272€ 340€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
801 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 659 740 € 1 180 504 € 3 622 766 € 2 076 875 € 1 670 715 € 2 463 607 € 148 086 € 749 182 € 502 352 € 93 186 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 572 068 € 1 163 344 € 3 556 212 € 1 355 113 € 1 591 530 € 2 357 232 € 43 103 € 39 889 € 40 258 € 48 799 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 572 068€ 1 163 344€ 3 556 212€ 1 355 113€ 1 591 530€ 2 357 232€ 43 103€ 39 889€ 40 258€ 48 799€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
85 632€ 17 160€ 66 554€ 36 896€ 35 976€ 62 622€ 61 230€ 46 084€ 18 885€ 1 126€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 040€ 684 866€ 43 209€ 43 753€ 43 753€ 663 209€ 443 209€ 43 261€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
413 313 € 437 714 € 1 098 977 € 1 439 998 € 1 305 732 € 312 696 € 2 694 472 € 412 530 € 2 776 685 € 735 626 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 364€ 11 869€ 16 311€ 39 206€ 53 567€ 29 530€ 38 934€ 17 721€ 21 259€ 27 163€
073
B.V.2.
Účty v bankách
402 949€ 425 845€ 1 082 666€ 1 400 792€ 1 252 165€ 283 166€ 2 655 538€ 394 809€ 2 755 426€ 708 463€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
34 756 € 73 425 € 51 558 € 54 213 € 43 656 € 40 631 € 31 449 € 79 871 € 61 121 € 29 895 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
483€ 120€ 345€ 189€ 239€ 217€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 273€ 60 354€ 31 060€ 53 174€ 42 905€ 39 433€ 30 886€ 77 930€ 57 504€ 25 799€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 071€ 20 378€ 694€ 751€ 1 009€ 563€ 1 702€ 3 617€ 3 879€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 390 274 € 1 739 148 € 4 845 120 € 3 667 043 € 3 105 591 € 2 920 332 € 3 010 569 € 1 396 639 € 3 409 761 € 5 343 916 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 853 631 € 1 507 988 € 1 277 629 € 1 384 282 € 1 075 757 € 824 617 € 583 601 € 480 597 € 292 697 € -62 375 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
15 579 € 15 579 € 15 579 € 15 579 € 15 579 € 15 579 € 15 579 € 15 579 € 15 579 € 15 579 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
15 579€ 15 579€ 15 579€ 15 579€ 15 579€ 15 579€ 15 579€ 15 579€ 15 579€ 15 579€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 459 208 € 1 228 850 € 1 335 503 € 1 026 978 € 775 839 € 534 822 € 431 817 € 243 918 € -111 154 € -439 269 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 459 208€ 1 335 503€ 1 335 503€ 1 026 978€ 775 839€ 534 822€ 431 817€ 243 918€ 1 150€ 1 150€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-106 653€ -112 304€ -440 419€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
345 644 € 230 359 € -106 653 € 308 525 € 251 139 € 241 016 € 103 005 € 187 900 € 355 072 € 328 115 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
463 263 € 209 894 € 3 394 370 € 418 028 € 349 605 € 1 400 382 € 1 484 812 € 826 360 € 2 945 879 € 5 255 335 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 774 € 12 041 € 13 681 € 14 892 € 14 408 € 13 786 € 12 722 € 11 827 € 10 892 € 10 291 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 774€ 12 041€ 13 681€ 14 892€ 14 408€ 13 786€ 12 722€ 11 827€ 10 892€ 10 291€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
442 458 € 190 024 € 3 370 969 € 396 416 € 329 133 € 1 379 689 € 1 465 023 € 810 812 € 2 930 092 € 5 240 090 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
329 431 € 138 654 € 3 343 945 € 327 132 € 274 806 € 1 321 226 € 1 424 062 € 776 544 € 2 902 296 € 5 195 341 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
329 431€ 138 654€ 3 343 945€ 327 132€ 274 806€ 1 321 226€ 1 424 062€ 776 544€ 2 902 296€ 5 195 341€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
23 508€ 15 870€ 15 757€ 30 145€ 28 371€ 22 666€ 23 079€ 19 487€ 14 444€ 13 978€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 566€ 9 398€ 9 603€ 19 092€ 18 317€ 14 441€ 14 561€ 12 254€ 8 810€ 8 489€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
74 953€ 17 744€ 1 664€ 20 047€ 7 639€ 21 356€ 3 321€ 2 527€ 4 542€ 22 282€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 358€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 031 € 7 829 € 9 720 € 6 720 € 6 064 € 6 907 € 7 067 € 3 721 € 4 895 € 4 954 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 031€ 7 829€ 9 720€ 6 720€ 6 064€ 6 907€ 7 067€ 3 721€ 4 895€ 4 954€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
73 380 € 21 266 € 173 121 € 1 864 733 € 1 680 229 € 695 333 € 942 156 € 89 682 € 171 185 € 150 956 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
105€ 82€ 73€ 105€ 65€ 259€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
73 275€ 21 266€ 173 121€ 1 864 651€ 1 680 229€ 695 260€ 942 051€ 89 682€ 171 120€ 150 697€