Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

 • Názov Západoslovenská energetika, a.s.
 • IČO 35823551
 • DIČ 2020285256
 • IČ DPH SK2020285256 podľa §4
 • Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. novembra 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2852/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 196 969 175 € / splatené 196 969 175 €
  Podľa účtovnej závierky: 196 969 000 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení 24.5.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 24.5.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 24.5.2004
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2004
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike 24.5.2004
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov 24.5.2004
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 24.5.2004
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom 29.6.2007
správa počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
prenájom dopravných prostriedkov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností /realimá činnosť/ 29.6.2007
obstarávanie služieb spojených s prenájmom a údržbou nehnuteľností 29.6.2007
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom 29.6.2007
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi 29.6.2007
činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 29.6.2007
vedenie účtovníctva 29.6.2007
poradenské služby v oblasti manažmentu a marketingu 29.6.2007
personáhie poradenstvo okrem personálneho leasingu 29.6.2007
administratívne služby 29.6.2007
vedenie ekonomickej a mzdovej agendy 29.6.2007
verejné obstarávanie 29.6.2007
prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov 29.6.2007
prieskum a analýza trhu, prieskum verejnej mienky 29.6.2007
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
prenájom počítačovej techniky, strojov a zariadení 29.6.2007
montáž, údržba, oprava, správa počítačových sietí a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia 29.6.2007
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsah voľnej živnosti 29.6.2007
marketing, reklamná a propagačná činnosť 29.6.2007
činnosť v oblasti komunikácie, verejnosťou /public relations/ 29.6.2007
organizovanie kultúmych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
poskytovanie verejne dostupných informácií 29.6.2007
autorizovaný bezpečnostný technik 29.6.2007
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti 29.6.2007
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 29.6.2007
grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2007
overovanie určených meradiel 28.3.2012
Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického a nemeckého 17.4.2015
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 17.4.2015
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá 18.3.2016
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 18.3.2016
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 12.8.2016
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb 1.7.2017
Počítačové služby 24.8.2018
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel 24.8.2018
Prípravné práce k realizácii stavby 11.12.2018
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 11.12.2018
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení 11.12.2018
Prenájom hnuteľných vecí 11.12.2018
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 11.12.2018
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 11.12.2018
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 11.12.2018
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 3.6.2019
poskytovanie verejných elektronických komunikačných sietí 29.10.2021
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 29.10.2021
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001 N 836/2001, Nz 823/2001 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel na základe Rozhodnutia vlády SR o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, š.p. IČO 00 152 153, č. 569/2001 zo dňa 20.6.2001 zrušeného bez likvidácie rozhodnutím č. 96/2001 Ministra hospodárstva SR č. 4278/2001 - 1000 - 010. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 zák.č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností - Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava, Trnavská teplárenská, a.s. Trnava.
2. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 8.11.2001.
3. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Benčúrika dňom 22.4.2002. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.4.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 269/02 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
4. Notárska zápisnica NZ 658/02 zo dňa 5.9.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Rastislav Jamrich, Ing. Ľubomír Maco, Ing. Igor Masár a Ing. Zdeněk Soukup dňa 5.9.2002. Zánik funkcií členov dozornej rady: Prof. Ing. Peter Baláž, PhDr. Ing. Márius Hričovský, Ing. Emil Kordiak, Ing. Ľudovít Šoltés, CSc. Ing. Emil Baxa, Ing. Ján Londák, Mgr. Zora Maková a Ing. Jozef Voštinár dňa 5.9.2002.
5. Deň zániku funkcie Doc. Ing. Peter Baláž, CSc.: 27. 6. 2003.
Deň zániku funkcie Ing. Vladimír Vojtek: 27. 6. 2003.
Deň zániku funkcie Ing. Jozef Urmín, Ing. Peter Malík, Ing. Dušan Haruštiak, Ing. Štefan Bartošovič: 27. 6. 2003.
Notárska zápisnica č. N 253/2003, Nz 53193/2003 zo dňa 27. 6. 2003.
6. Notárska zápisnica č.N 174/04, Nz 20199/04 zo dňa 8.3.2004.
7. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2004 vo forme notárskej zápisnice N 438/04, Nz 62289/04 spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárkou.
8. Notárska zápisnica N 643/2004, Nz 81653/2004 zo dňa 11.11.2004 osvedčujúca priebeh volieb členov dozornej rady.
9. Notárska zápisnica č.N 96/2005, Nz 41424/2005, NCRls 40853/2005 zo dňa 07.09.2005.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2006, Nz 21751/2006.
11. Notárska zápisnica č. N 30/2007, Nz 4649/2007, NCRls 4641/2007 zo dňa 05.02.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.01.2007.
12. Notárska zápisnica č. N 127/2007, Nz 21402/2007, NCRls 21304/2007 zo dňa 31.05.2007.
13. Voľba členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti konaná dňa 29.01.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 26/2008, Nz 3764/2008, NCRls 3729/2008 zo dňa 30.01.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2008 vo forme not. zápisnice N 174/2008 Nz 26726/2008
15. Notárska zápisnica N 174/2008, Nz 26726/2008 zo dňa 23.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
16. Notárska zápisnica N 73/2009, Nz 19298/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
17. Notárska zápisnica N 66/2010, Nz 11769/2010 zo dňa 07.04.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
18. Čiastočný výpis notárskej zápisnice č. N 109/2010, Nz 19166/2010 napísanej dňa 28.05.2010 osvedčujúcej priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2010.
19. Notárska zápisnica N 51/2011, Nz 8761/2011 zo dňa 11.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.02.2011.
20. Notárska zápisnica N 79/2011, Nz 14178/2011 osvedčujúca priebeh volieb členov dozornej rady zo dňa 19.04.2011
21. Čiastočný výpis z notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011.
22. Čiastočný výpis z notárskej zápisnice č. N 399/2011 NZ 59187/2011 osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2011.
23. Výpis notárskej zápisnice - čiastočný zo dňa 06.06.2012.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.08.2012.
25. Notárska zápisnica č. N 735/2012, Nz 44961/2012 zo dňa 20.11.2012.
26. Čiastočný výpis z notárskej zápisnice č. N 3405/2013, Nz 19897/2013 osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2013.
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2013.
28. Notárska zápisnica č. N 716/2014, Nz 43145/2014, NCRls 43978/2014 - Osvedčenie o priebehu zapečatenia, otvorenia urny a sčítavania hlasovacích lístkov a platných hlasov vo voľbách členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 07.11.2014.
29. Notárska zápisnica č. N 851/2014, Nz 59091/2014, NCRls 59963/2014 zo dňa 16.12.2014 - Osvedčenie o voľbách jedného člena dozornej rady.
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2014.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.05.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2014, Nz 22013/2014, NCRls 22444/2014 dňa 10.06.2014.
Čiastočný výpis notárskej zápisnice č. N 876/2014, Nz 59725/2014 spísanej dňa 18.12.2014, osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2014.
32. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2016.
33. Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 437/2016, Nz 28990/2016 zo dňa 12.08.2016.
34. Notárska zápisnica č. N 611/2016, Nz 44748/2016 zo dňa 16.11.2016.
35. Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 872/2017, Nz 59540/2017, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2017.