Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 090 369 000 € 1 039 834 000 € 1 068 738 000 € 1 055 851 000 € 1 023 389 000 € 1 012 992 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
970 873 000 € 952 747 000 € 646 524 000 € 967 416 000 € 969 974 000 € 974 707 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 006 000 € 637 000 € 298 000 € 661 000 € 1 264 000 € 6 985 000 €
005
A.I.2
Software
282 000€ 173 000€ 200 000€ 572 000€ 983 000€ 5 754 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
724 000€ 464 000€ 98 000€ 89 000€ 281 000€ 1 231 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
37 858 000 € 32 412 000 € 33 835 000 € 39 011 000 € 38 850 000 € 49 847 000 €
012
A.II.1
Pozemky
4 232 000€ 4 138 000€ 4 135 000€ 4 114 000€ 4 132 000€ 4 415 000€
013
A.II.2
Stavby
17 470 000€ 20 493 000€ 21 559 000€ 21 135 000€ 22 898 000€ 33 362 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 013 000€ 3 859 000€ 4 363 000€ 8 920 000€ 8 377 000€ 8 715 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 490 000€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 653 000€ 3 922 000€ 3 778 000€ 4 842 000€ 3 443 000€ 3 355 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
932 009 000 € 919 698 000 € 612 391 000 € 927 744 000 € 929 860 000 € 917 875 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
293 228 000€ 284 736 000€ 286 736 000€ 287 337 000€ 290 106 000€ 287 875 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
623 369 000€ 621 281 000€ 315 000 000€ 630 000 000€ 630 000 000€ 630 000 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
15 412 000€ 13 681 000€ 10 655 000€ 10 407 000€ 9 754 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
119 496 000 € 50 219 000 € 413 353 000 € 88 435 000 € 53 415 000 € 37 674 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
335 000 € 262 000 € 27 000 € 49 000 € 74 000 € 52 000 €
032
B.I.1
Materiál
335 000€ 262 000€ 27 000€ 49 000€ 74 000€ 52 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 809 000 € 167 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 809 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 167 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
47 055 000 € 12 412 000 € 323 363 000 € 11 055 000 € 21 556 000 € 7 559 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 634 000€ 5 088 000€ 1 666 000€ 3 717 000€ 3 497 000€ 3 225 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
42 563 000€ 6 142 000€ 321 129 000€ 6 121 000€ 17 496 000€ 2 986 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 622 000€ 122 000€ 780 000€ 0€ 1 101 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
858 000€ 560 000€ 446 000€ 437 000€ 563 000€ 247 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
70 297 000 € 37 378 000 € 89 963 000 € 77 331 000 € 31 785 000 € 30 063 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 0€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
70 297 000€ 37 378 000€ 89 963 000€ 77 331 000€ 31 785 000€ 30 063 000€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 36 868 000 € 8 861 000 € 611 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 090 369 000 € 1 039 834 000 € 1 068 738 000 € 1 055 851 000 € 1 023 389 000 € 1 012 992 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
355 385 000 € 345 004 000 € 354 824 000 € 334 705 000 € 341 144 000 € 344 112 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
39 421 000 € 39 421 000 € 39 421 000 € 39 421 000 € 40 378 000 € 40 323 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
39 421 000€ 39 421 000€ 39 421 000€ 39 421 000€ 40 378 000€ 40 323 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
118 995 000 € 108 614 000 € 118 434 000 € 98 315 000 € 103 797 000 € 106 820 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
118 995 000€ 108 614 000€ 118 434 000€ 98 315 000€ 103 797 000€ 106 820 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
734 984 000 € 694 830 000 € 711 533 000 € 721 146 000 € 679 070 000 € 666 034 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
985 000 € 761 000 € 938 000 € 1 554 000 € 1 796 000 € 1 922 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
985 000€ 761 000€ 938 000€ 1 554 000€ 1 730 000€ 1 759 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
66 000€ 163 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
633 656 000 € 626 911 000 € 315 947 000 € 630 164 000 € 629 671 000 € 629 361 000 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
627 363 000€ 626 911 000€ 314 396 000€ 628 828 000€ 628 187 000€ 627 775 000€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 123 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
170 000€ 0€ 1 551 000€ 1 336 000€ 1 484 000€ 1 586 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
93 462 000 € 60 276 000 € 75 534 000 € 85 314 000 € 43 489 000 € 30 637 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 863 000€ 5 968 000€ 4 606 000€ 10 184 000€ 3 422 000€ 4 791 000€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
84 611 000€ 52 167 000€ 68 241 000€ 71 787 000€ 35 854 000€ 24 149 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 518 000€ 1 486 000€ 524 000€ 580 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
234 000€ 239 000€ 325 000€ 336 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
719 000€ 191 000€ 0€ 2 633 000€ 542 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 517 000€ 225 000€ 2 687 000€ 3 343 000€ 731 000€ 239 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
6 881 000€ 6 882 000€ 319 114 000€ 4 114 000€ 4 114 000€ 4 114 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 2 381 000 € 3 175 000 € 2 846 000 €