Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 054 856 000 € 1 102 363 000 € 1 090 369 000 € 1 039 834 000 € 1 068 738 000 € 1 055 851 000 € 1 023 389 000 € 1 012 992 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
964 546 000 € 971 021 000 € 970 873 000 € 952 747 000 € 646 524 000 € 967 416 000 € 969 974 000 € 974 707 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 134 000 € 1 018 000 € 1 006 000 € 637 000 € 298 000 € 661 000 € 1 264 000 € 6 985 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
648 000€ 369 000€ 282 000€ 173 000€ 200 000€ 572 000€ 983 000€ 5 754 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
486 000€ 649 000€ 724 000€ 464 000€ 98 000€ 89 000€ 281 000€ 1 231 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
30 318 000 € 33 996 000 € 37 858 000 € 32 412 000 € 33 835 000 € 39 011 000 € 38 850 000 € 49 847 000 €
012
A.II.1
Pozemky
1 583 000€ 1 476 000€ 4 232 000€ 4 138 000€ 4 135 000€ 4 114 000€ 4 132 000€ 4 415 000€
013
A.II.2
Stavby
16 058 000€ 14 844 000€ 17 470 000€ 20 493 000€ 21 559 000€ 21 135 000€ 22 898 000€ 33 362 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 369 000€ 10 058 000€ 8 013 000€ 3 859 000€ 4 363 000€ 8 920 000€ 8 377 000€ 8 715 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 730 000€ 3 044 000€ 3 490 000€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 578 000€ 4 574 000€ 4 653 000€ 3 922 000€ 3 778 000€ 4 842 000€ 3 443 000€ 3 355 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
933 094 000 € 936 007 000 € 932 009 000 € 919 698 000 € 612 391 000 € 927 744 000 € 929 860 000 € 917 875 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
292 664 000€ 293 228 000€ 293 228 000€ 284 736 000€ 286 736 000€ 287 337 000€ 290 106 000€ 287 875 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
623 473 000€ 623 473 000€ 623 369 000€ 621 281 000€ 315 000 000€ 630 000 000€ 630 000 000€ 630 000 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
16 957 000€ 19 306 000€ 15 412 000€ 13 681 000€ 10 655 000€ 10 407 000€ 9 754 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
90 310 000 € 131 342 000 € 119 496 000 € 50 219 000 € 413 353 000 € 88 435 000 € 53 415 000 € 37 674 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
943 000 € 783 000 € 335 000 € 262 000 € 27 000 € 49 000 € 74 000 € 52 000 €
035
B.I.1
Materiál
943 000€ 783 000€ 335 000€ 262 000€ 27 000€ 49 000€ 74 000€ 52 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 398 000 € 1 551 000 € 1 809 000 € 167 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
770 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 321 000€ 1 551 000€ 1 809 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
307 000€ 0€ 167 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
78 547 000 € 54 268 000 € 47 055 000 € 12 412 000 € 323 363 000 € 11 055 000 € 21 556 000 € 7 559 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 056 000 € 3 462 000 € 3 634 000 € 5 088 000 € 1 666 000 € 3 717 000 € 3 497 000 € 3 225 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
69 734 000€ 49 887 000€ 42 563 000€ 6 142 000€ 321 129 000€ 6 121 000€ 17 496 000€ 2 986 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 49 000€ 0€ 622 000€ 122 000€ 780 000€ 0€ 1 101 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
757 000€ 870 000€ 858 000€ 560 000€ 446 000€ 437 000€ 563 000€ 247 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 422 000 € 74 740 000 € 70 297 000 € 37 378 000 € 89 963 000 € 77 331 000 € 31 785 000 € 30 063 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 422 000€ 74 740 000€ 70 297 000€ 37 378 000€ 89 963 000€ 77 331 000€ 31 785 000€ 30 063 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 36 868 000 € 8 861 000 € 611 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 054 856 000 € 1 102 363 000 € 1 090 369 000 € 1 039 834 000 € 1 068 738 000 € 1 055 851 000 € 1 023 389 000 € 1 012 992 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
372 562 000 € 371 293 000 € 355 385 000 € 345 004 000 € 354 824 000 € 334 705 000 € 341 144 000 € 344 112 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 € 196 969 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€ 196 969 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
39 421 000 € 39 421 000 € 39 421 000 € 39 421 000 € 39 421 000 € 39 421 000 € 40 378 000 € 40 323 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
136 172 000 € 134 903 000 € 118 995 000 € 108 614 000 € 118 434 000 € 98 315 000 € 103 797 000 € 106 820 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
136 172 000€ 134 903 000€ 118 995 000€ 108 614 000€ 118 434 000€ 98 315 000€ 103 797 000€ 106 820 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
682 294 000 € 731 070 000 € 734 984 000 € 694 830 000 € 711 533 000 € 721 146 000 € 679 070 000 € 666 034 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
632 249 000 € 633 060 000 € 633 656 000 € 626 911 000 € 315 947 000 € 630 164 000 € 629 671 000 € 629 361 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
628 267 000€ 627 815 000€ 627 363 000€ 626 911 000€ 314 396 000€ 628 828 000€ 628 187 000€ 627 775 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 982 000€ 5 009 000€ 6 123 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 236 000€ 170 000€ 0€ 1 551 000€ 1 336 000€ 1 484 000€ 1 586 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
802 000 € 1 236 000 € 985 000 € 761 000 € 938 000 € 1 554 000 € 1 730 000 € 1 759 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
802 000€ 1 236 000€ 985 000€ 761 000€ 938 000€ 1 554 000€ 1 730 000€ 1 759 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
20 932 000 € 89 893 000 € 93 462 000 € 60 276 000 € 75 534 000 € 85 314 000 € 43 489 000 € 30 637 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 816 000 € 3 778 000 € 4 863 000 € 5 968 000 € 4 606 000 € 10 184 000 € 3 422 000 € 4 791 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 227 000€ 79 422 000€ 84 611 000€ 52 167 000€ 68 241 000€ 71 787 000€ 35 854 000€ 24 149 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 538 000€ 1 633 000€ 1 518 000€ 1 486 000€ 524 000€ 580 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
276 000€ 275 000€ 234 000€ 239 000€ 325 000€ 336 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 878 000€ 466 000€ 719 000€ 191 000€ 0€ 2 633 000€ 542 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 197 000€ 4 319 000€ 1 517 000€ 225 000€ 2 687 000€ 3 343 000€ 731 000€ 239 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
66 000 € 163 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
66 000€ 163 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 430 000€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
6 881 000€ 6 881 000€ 6 881 000€ 6 882 000€ 319 114 000€ 4 114 000€ 4 114 000€ 4 114 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 2 381 000 € 3 175 000 € 2 846 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé