Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Telemont, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 246 291 € 2 261 581 € 2 274 070 € 2 285 253 € 2 297 602 € 2 309 542 € 2 319 779 € 2 332 529 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 238 701 € 2 253 991 € 2 266 480 € 2 277 663 € 2 290 012 € 2 301 952 € 2 312 189 € 2 324 939 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 0 € 0 € 38 416 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
38 416€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
688 603 € 688 603 € 688 603 € 688 603 € 168 859 € 169 478 € 169 478 € 169 478 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
519 744 € 519 744 € 519 744 € 519 744 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
519 744€ 519 744€ 519 744€ 519 744€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
168 859€ 168 859€ 168 859€ 168 859€ 168 859€ 169 478€ 169 478€ 169 478€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
396 228 € 396 228 € 396 228 € 396 228 € 915 972 € 915 972 € 915 972 € 877 556 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
519 744 € 519 744 € 519 744 € 663 663 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
519 744€ 519 744€ 519 744€ 663 663€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
396 228€ 396 228€ 396 228€ 396 228€ 396 228€ 396 228€ 396 228€ 213 893€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 153 870 € 1 169 160 € 1 181 649 € 1 192 832 € 1 205 181 € 1 216 502 € 1 226 739 € 1 239 489 €
072
B.V.1.
Peniaze
415€ 502€ 551€ 614€ 671€ 727€ 781€ 838€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 153 455€ 1 168 658€ 1 181 098€ 1 192 218€ 1 204 510€ 1 215 775€ 1 225 958€ 1 238 651€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 590 € 7 590 € 7 590 € 7 590 € 7 590 € 7 590 € 7 590 € 7 590 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 590€ 7 590€ 7 590€ 7 590€ 7 590€ 7 590€ 7 590€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
7 590€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 246 291 € 2 261 581 € 2 274 070 € 2 285 253 € 2 297 602 € 2 309 542 € 2 319 779 € 2 332 529 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-2 947 455 € -2 933 089 € -2 920 600 € -2 907 962 € -2 895 301 € -2 884 013 € -2 875 103 € -2 860 703 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 481€ 4 481€ 4 481€ 4 481€ 4 481€ 4 481€ 4 481€ 4 481€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
229 617 € 229 617 € 229 617 € 229 617 € 229 617 € 229 617 € 229 617 € 229 617 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
229 617€ 229 617€ 229 617€ 229 617€ 229 617€ 229 617€ 229 617€ 229 617€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
20 108 € 20 108 € 20 108 € 20 108 € 20 108 € 20 108 € 20 108 € 20 108 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
20 108€ 20 108€ 20 108€ 20 108€ 20 108€ 20 108€ 20 108€ 20 108€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 846 991 € -4 834 502 € -4 821 865 € -4 809 204 € -4 797 915 € -4 789 006 € -4 774 605 € -4 775 214 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
278 398€ 278 398€ 278 398€ 278 398€ 278 398€ 278 398€ 278 398€ 277 789€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 125 389€ -5 112 900€ -5 100 263€ -5 087 602€ -5 076 313€ -5 067 404€ -5 053 003€ -5 053 003€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-14 366 € -12 489 € -12 637 € -12 660 € -11 288 € -8 909 € -14 400 € 609 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 193 746 € 5 194 670 € 5 194 670 € 5 193 215 € 5 192 903 € 5 193 555 € 5 194 882 € 5 193 232 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
198 391 € 198 391 € 198 391 € 198 391 € 198 391 € 198 391 € 198 391 € 8 670 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 670€ 8 670€ 8 670€ 8 670€ 8 670€ 8 670€ 8 670€ 8 670€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
189 721€ 189 721€ 189 721€ 189 721€ 189 721€ 189 721€ 189 721€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 944 559 € 4 945 483 € 4 945 483 € 4 944 028 € 4 943 716 € 4 944 368 € 4 945 695 € 5 133 766 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 369 984 € 2 370 862 € 2 370 862 € 2 369 612 € 2 369 240 € 2 369 240 € 2 370 490 € 2 369 694 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 369 984€ 2 370 862€ 2 370 862€ 2 369 612€ 2 369 240€ 2 369 240€ 2 370 490€ 2 369 694€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
196 954€ 196 954€ 196 954€ 196 954€ 196 954€ 196 954€ 196 954€ 196 954€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
653 455€ 653 455€ 653 455€ 653 455€ 653 455€ 653 455€ 653 455€ 653 455€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
213 442€ 213 488€ 213 488€ 213 283€ 213 343€ 213 294€ 213 371€ 212 517€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 510 724€ 1 510 724€ 1 510 724€ 1 510 724€ 1 510 724€ 1 511 425€ 1 511 425€ 1 701 146€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
50 796 € 50 796 € 50 796 € 50 796 € 50 796 € 50 796 € 50 796 € 50 796 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
50 796€ 50 796€ 50 796€ 50 796€ 50 796€ 50 796€ 50 796€ 50 796€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé