Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROVEA, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
400 530 150 € 397 857 480 € 398 598 792 € 338 387 442 € 344 413 775 € 357 520 699 € 370 211 211 € 397 394 578 € 434 404 748 € 435 550 212 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
373 152 172 € 374 430 322 € 376 939 540 € 320 335 319 € 327 834 236 € 335 046 374 € 342 966 165 € 353 547 099 € 368 402 174 € 344 873 535 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
302 468 € 229 725 € 244 686 € 264 232 € 265 277 € 251 723 € 242 206 € 277 200 € 310 931 € 5 523 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
0 € 7 871 € 18 584 € 31 746 € 31 267 € 26 405 € 10 984 € 41 475 € 74 931 € 0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
302 468 € 221 854 € 226 102 € 213 510 € 219 414 € 225 318 € 231 222 € 11 725 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
18 976 € 8 866 € 0 € 224 000 € 236 000 € 5 523 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
5 730 € 0 € 736 182 486 € 689 696 024 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
290 151 147 € 315 384 174 € 319 728 920 € 320 071 087 € 327 568 959 € 334 794 651 € 342 723 959 € 353 269 899 € 368 091 243 € 344 828 012 €
012
A.II.1
Pozemky
25 564 302 € 25 564 302 € 25 564 302 € 12 786 820 € 12 794 497 € 12 797 523 € 12 852 927 € 12 878 612 € 12 973 301 € 13 037 753 €
013
A.II.2
Stavby
262 492 637 € 286 544 562 € 292 927 895 € 282 555 223 € 290 534 402 € 297 469 874 € 304 604 499 € 314 485 602 € 327 351 114 € 62 887 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 520 454 € 1 035 545 € 276 062 € 160 752 € 178 798 € 465 565 € 1 113 676 € 2 289 831 € 4 188 150 € 318 023 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
224 072 € 264 793 € 264 793 € 264 793 € 264 793 € 264 793 € 40 720 € 40 720 € 40 720 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
308 385 € 1 795 413 € 681 868 € 24 260 299 € 23 796 469 € 23 796 896 € 23 982 435 € 23 575 155 € 23 537 961 € 326 184 357 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
41 297 € 179 559 € 14 000 € 43 200 € 129 702 € -21 € -3 € 5 264 992 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
82 698 557 € 58 816 423 € 56 965 934 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
82 698 557 € 58 816 423 € 56 965 934 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 101 681 214 € 162 457 296 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
26 387 032 € 21 581 038 € 18 869 444 € 14 290 273 € 11 873 342 € 15 059 698 € 17 757 569 € 32 229 737 € 51 986 384 € 88 994 851 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
54 662 € 65 601 € 88 583 € 1 852 396 € 3 736 250 € 5 248 193 € 9 641 422 € 21 113 472 € 40 593 215 € 70 707 096 €
032
B.I.1
Materiál
54 662 € 65 601 € 88 583 € 117 396 € 123 890 € 146 751 € 139 411 € 142 357 € 132 627 € 1 916 991 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12 360 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
1 735 000 € 3 600 000 € 5 100 000 € 9 500 000 € 20 966 000 € 40 449 056 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
1 442 € 2 011 € 5 115 € 11 532 € 3 248 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 213 449 € 1 468 347 € 1 449 240 € 1 409 625 € 1 620 144 € 2 991 251 € 2 433 985 € 4 863 425 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 142 157 € 1 393 482 € 1 372 787 € 1 333 852 € 1 559 860 € 2 920 994 € 2 097 813 € 4 687 645 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
3 203 € 3 203 € 3 203 € 10 057 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 832 € 276 852 € 363 € 1 690 059 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
60 460 € 74 865 € 76 453 € 75 773 € 60 284 € 67 054 € 56 117 € 172 577 € 130 850 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
24 118 921 € 20 047 090 € 17 331 621 € 11 028 252 € 6 516 948 € 6 820 254 € 5 682 162 € 6 252 840 € 8 291 551 € 15 532 406 €
056
B.IV.1
Peniaze
36 121 € 150 672 € 142 997 € 290 258 € 237 814 € 188 402 € 174 583 € 181 570 € 87 063 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
24 082 800 € 19 896 418 € 17 188 624 € 10 737 994 € 6 279 134 € 6 631 852 € 5 507 579 € 6 071 270 € 8 204 488 € 15 532 406 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
990 946 € 1 846 120 € 2 789 808 € 3 761 850 € 4 706 197 € 7 414 627 € 9 487 477 € 11 617 742 € 14 016 190 € 1 681 826 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
787 731 € 935 867 € 1 904 734 € 2 573 709 € 3 569 949 € 5 240 710 € 7 222 299 € 8 941 498 € 11 751 369 € 122 934 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
203 215 € 910 253 € 885 074 € 1 188 141 € 1 136 248 € 2 173 917 € 2 265 178 € 2 676 244 € 2 264 822 € 1 558 892 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
400 530 150 € 397 857 480 € 398 598 792 € 338 387 442 € 344 413 775 € 357 520 699 € 370 211 211 € 397 394 578 € 434 404 748 € 435 550 212 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
57 758 284 € 45 925 432 € 38 153 312 € 121 262 156 € 104 708 416 € -110 021 994 € -82 476 335 € -42 001 016 € 3 060 270 € 4 174 694 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
130 707 756 € 130 707 756 € 130 707 756 € 224 236 800 € 224 236 800 € 19 086 550 € 19 086 550 € 19 086 550 € 19 086 550 € 6 306 860 €
069
A.I.1
Základné imanie
130 707 756 € 130 707 756 € 130 707 756 € 224 236 800 € 243 323 350 € 19 086 550 € 19 086 550 € 19 086 550 € 19 086 550 € 6 306 860 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 € 0 € 0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
-19 086 550 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
19 147 636 € 19 735 738 € 19 214 957 € 20 818 895 € 8 398 411 € -3 880 921 € -7 050 007 € -4 624 746 € 822 214 € 3 319 €
074
A.II.1
Emisné ážio
818 895 € 818 895 € 818 895 € 818 895 € 818 895 € 818 895 € 818 895 € 818 895 € 818 895 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 10 000 000 € 0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 671 259 € -1 083 157 € -1 603 938 € -2 420 484 € -4 703 135 € -7 872 221 € -5 446 960 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 612 977 € 20 887 844 € 20 286 637 € 20 079 974 € 20 079 974 € 990 105 € 990 105 € 990 105 € 990 105 € 990 105 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 612 977 € 20 887 844 € 20 286 637 € 20 079 974 € 20 079 974 € 990 105 € 990 105 € 990 105 € 990 105 € 990 105 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-126 131 040 € -132 657 245 € -144 080 178 € -148 006 767 € -126 217 729 € -95 502 983 € -57 452 925 € -17 838 599 € -3 125 590 € 2 826 086 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 826 086 € 2 826 086 € 2 826 086 € 2 826 086 € 2 826 086 € 2 826 086 € 2 826 086 € 2 826 086 € 2 826 086 € 2 826 086 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-128 957 126 € -135 483 331 € -146 906 264 € -150 832 853 € -129 043 815 € -98 329 069 € -60 279 011 € -20 664 685 € -5 951 676 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 420 955 € 7 251 339 € 12 024 140 € 4 133 254 € -21 789 040 € -30 714 745 € -38 050 058 € -39 614 326 € -14 713 009 € -5 951 676 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
340 640 174 € 349 686 935 € 358 064 671 € 214 181 328 € 236 154 160 € 464 006 400 € 449 108 060 € 435 424 507 € 428 203 650 € 430 989 481 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
292 860 € 945 161 € 751 795 € 441 897 € 748 829 € 382 663 € 577 124 € 338 647 € 443 377 € 468 100 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
568 158 € 382 663 € 577 124 € 338 647 € 443 377 € 468 100 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
292 860 € 945 161 € 751 795 € 441 897 € 180 671 € 0 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
103 722 458 € 104 045 962 € 104 365 656 € 3 289 325 € 2 977 678 € 206 050 996 € 180 663 081 € 156 702 882 € 128 113 379 € 94 079 705 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 517 017 € 2 255 524 € 1 880 327 € 1 735 009 € 7 173 570 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
93 618 350 € 88 627 175 € 83 945 312 € 79 260 266 € 86 709 217 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
100 000 000 € 100 000 000 € 100 000 000 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 722 458 € 4 045 962 € 4 365 656 € 3 289 325 € 2 977 678 € 109 915 629 € 89 780 382 € 70 680 715 € 46 921 936 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 196 528 € 196 528 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 199 856 € 3 270 812 € 3 522 220 € 4 579 517 € 6 086 476 € 12 160 976 € 14 535 502 € 14 891 240 € 12 547 534 € 15 416 697 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 324 617 € 2 137 523 € 2 400 216 € 4 307 494 € 3 385 906 € 9 146 222 € 11 221 204 € 11 411 039 € 12 119 139 € 14 817 294 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
12 082 € 10 149 € 38 002 € -29 309 € 573 659 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
27 420 € 27 420 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
473 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 € 7 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
243 093 € 260 640 € 168 613 € 109 095 € 174 231 € 144 974 € 5 980 € 775 073 € 138 010 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 632 146 € 872 649 € 953 391 € 162 928 € 2 526 339 € 2 830 271 € 3 270 269 € 2 667 126 € 319 693 € 25 544 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 425 000 € 1 425 000 € 1 425 000 € 0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
232 000 000 € 240 000 000 € 248 000 000 € 205 870 589 € 226 341 177 € 245 411 765 € 253 332 353 € 263 491 738 € 287 099 000 € 321 025 179 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
224 000 000 € 232 000 000 € 240 000 000 € 179 375 000 € 205 870 589 € 236 341 177 € 243 744 118 € 3 140 828 € 386 037 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
8 000 000 € 8 000 000 € 8 000 000 € 26 495 589 € 20 470 588 € 9 070 588 € 9 588 235 € 263 491 738 € 386 037 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 131 692 € 2 245 113 € 2 380 809 € 2 943 958 € 3 551 199 € 3 536 293 € 3 579 486 € 3 971 087 € 386 037 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
24 667 € 12 744 € 0 € 3 140 828 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
166 053 € 288 587 € 383 044 € 1 085 297 € 1 705 180 € 1 888 217 € 1 926 779 € 3 140 828 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 965 639 € 1 931 859 € 1 985 021 € 1 858 661 € 1 846 019 € 1 648 076 € 1 652 707 € 3 971 087 €