Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 441 591 000 € 13 466 097 000 € 11 713 695 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 025 888 000 € 9 663 436 000 € 9 484 011 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 004 000 € 5 512 000 € 5 489 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 923 000€ 4 983 000€ 4 678 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
205 000€ 214 000€ 210 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 876 000€ 315 000€ 601 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 991 461 000 € 9 629 995 000 € 9 450 448 000 €
012
A.II.1
Pozemky
84 717 000€ 84 953 000€ 85 026 000€
013
A.II.2
Stavby
1 232 476 000€ 1 262 520 000€ 1 313 250 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 852 666 000€ 1 964 622 000€ 2 019 281 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
95 000€ 24 000€ 270 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 809 152 000€ 6 305 632 000€ 6 019 056 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 355 000€ 12 244 000€ 13 565 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
28 423 000 € 27 929 000 € 28 074 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
28 423 000€ 27 929 000€ 28 074 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 411 023 000 € 3 797 810 000 € 2 215 966 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
249 069 000 € 237 532 000 € 315 465 000 €
035
B.I.1
Materiál
249 069 000€ 237 532 000€ 315 465 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 005 825 000 € 1 960 570 000 € 1 568 044 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
122 065 000€ 4 081 000€ 284 000€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 771 126 000€ 1 744 639 000€ 1 567 760 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
112 634 000€ 211 850 000€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 095 135 000 € 1 584 647 000 € 321 642 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
388 157 000 € 189 230 000 € 171 865 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 956 000€ 514 000€ 767 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
683 022 000€ 1 394 903 000€ 149 010 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
60 994 000 € 15 061 000 € 10 815 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 680 000 € 4 851 000 € 13 718 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 680 000€ 4 841 000€ 3 336 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 10 000€ 10 382 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 441 591 000 € 13 466 097 000 € 11 713 695 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 832 561 000 € 2 463 803 000 € 4 440 720 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 269 296 000 € 1 269 296 000 € 1 269 296 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 269 296 000€ 1 269 296 000€ 1 269 296 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
-1 286 066 000 € -1 840 724 000 € 145 546 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 328 759 000 € 3 297 799 000 € 3 321 273 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-262 568 000 € -295 395 000 € -335 265 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-262 568 000€ -295 395 000€ -335 265 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-216 860 000 € 32 827 000 € 39 870 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 609 030 000 € 11 002 294 000 € 7 272 975 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
172 886 000 € 521 304 000 € 587 428 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
36 193 000€ 12 584 000€ 44 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
136 693 000€ 508 720 000€ 199 947 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 387 437 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 920 999 000 € 2 810 788 000 € 2 603 631 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 920 999 000€ 2 810 788 000€ 2 603 631 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
744 921 000€ 2 237 063 000€ 2 262 029 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 092 276 000 € 3 816 552 000 € 482 078 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
803 694 000 € 198 637 000 € 225 109 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
23 649 000€ 30 283 000€ 27 233 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 559 000€ 5 273 000€ 5 021 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
116 963 000€ 93 616 000€ 60 218 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
2 140 714 000€ 3 486 505 000€ 159 377 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 697 000€ 2 238 000€ 5 120 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
169 360 000 € 157 618 000 € 81 413 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
169 360 000€ 157 618 000€ 81 413 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 508 588 000€ 1 458 969 000€ 1 256 396 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé