Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské elektrárne, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
21 015€ 55 646€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 524€ 15 569€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
16 491 € 40 077 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 793 489 000 € 2 776 843 000 € 2 352 909 000 € 2 425 552 000 € 2 183 236 000 € 2 126 055 000 € 2 062 576 209 € 1 974 972 301 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 793 489 000€ 2 776 843 000€ 2 352 909 000€ 2 425 552 000€ 2 183 236 000€ 2 126 055 000€ 2 046 925 837€ 1 963 675 414€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
15 650 372€ 11 296 887€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 040 643 000 € 2 083 445 000 € 1 806 272 000 € 1 997 662 000 € 1 736 502 000 € 1 622 276 000 € 1 219 438 735 € 1 157 044 160 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 876 989 000€ 1 925 045 000€ 1 659 556 000€ 1 851 014 000€ 1 591 783 000€ 1 471 963 000€ 1 083 168 306€ 984 976 245€
10
B.2
Služby
163 654 000€ 158 400 000€ 146 716 000€ 146 648 000€ 144 719 000€ 150 313 000€ 136 270 429€ 172 067 915€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
752 846 000 € 693 398 000 € 546 637 000 € 427 890 000 € 446 734 000 € 503 779 000 € 843 153 965 € 817 968 218 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
142 952 000 € 129 637 000 € 125 990 000 € 123 379 000 € 118 147 000 € 89 501 000 € 157 801 281 € 151 759 346 €
13
C.1
Mzdové náklady
91 352 000€ 83 945 000€ 81 831 000€ 79 912 000€ 76 508 000€ 81 596 000€ 101 998 343€ 96 793 747€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
184 694€ 184 905€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
40 599 000€ 37 259 000€ 35 824 000€ 35 887 000€ 34 847 000€ 36 195 000€ 35 804 613€ 34 951 356€
16
C.4
Sociálne náklady
11 001 000€ 8 433 000€ 8 335 000€ 7 580 000€ 6 792 000€ -28 290 000€ 19 813 631€ 19 829 338€
17
D
Dane a poplatky
13 983 822€ 11 977 959€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
216 706 000€ 210 590 000€ 247 479 000€ 189 647 000€ 195 034 000€ 195 080 000€ 200 467 874€ 184 786 224€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
851 000€ 159 000€ 17 814 195€ 14 304 060€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
954 000€ 6 204 000€ 0€ 13 710 778€ 12 783 825€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
93 000€ -3 236 000€ 1 183 160€ 114 624 399€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 870 000€ 21 260 000€ 59 387 000€ 116 312 000€ 14 463 000€ 11 759 000€ 61 389 350€ 116 751 076€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
268 075 000€ 239 937 000€ 142 829 000€ 123 266 000€ 46 009 000€ 50 031 000€ 235 744 396€ 172 254 879€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
137 787 000 € 131 685 000 € 89 726 000 € 107 910 000 € 102 007 000 € 180 926 000 € 299 466 199 € 300 836 722 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 078 055€ 10 520 579€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
10 367 029€ 23 324 847€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 322 000 € 1 370 000 € 1 182 000 € 12 477 000 € 56 162 000 € 30 060 000 € 287 561 € 2 533 229 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
545 000€ 593 000€ 405 000€ 413 000€ 878 000€ 600 000€ 282 661€ 2 489 544€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
4 900€ 10 491€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
777 000€ 777 000€ 777 000€ 12 064 000€ 55 284 000€ 29 460 000€ 0€ 33 194€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
960 000€ 803 000€ 669 000€ 2 305 000€ 3 348 000€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 7 273 334€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
200 000€ 451 000€ 305 000€ 19 103 340€ 156 412€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
19 714 000€ 34 203 000€ 33 568 000€ 32 504 000€ 29 384 000€ 27 987 000€ 1 728 499€ 6 062 150€
39
N
Nákladové úroky
102 728 000€ 97 060 000€ 92 998 000€ 89 441 000€ 86 909 000€ 84 976 000€ 15 028 491€ 25 057 468€
40
XI.
Kurzové zisky
822 000€ 0€ 0€ 233 000€ 488 000€ 37 000€ 41 750 800€ 194 692 617€
41
O
Kurzové straty
0€ 834 000€ 608 000€ 42 474 661€ 138 883 220€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 630 440€ 109 540€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 313 000€ 5 396 000€ 5 088 000€ 36 128 000€ 4 184 000€ 5 207 000€ 10 180 630€ 1 267 558€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-83 423 000 € -67 365 000 € -63 580 000 € -78 050 000 € -1 711 000 € -32 099 000 € -37 678 796 € 32 501 944 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
54 364 000 € 64 320 000 € 26 146 000 € 29 860 000 € 100 296 000 € 148 827 000 € 261 787 403 € 333 338 666 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
21 537 000 € 24 450 000 € 8 177 000 € 4 545 000 € 26 923 000 € 34 471 000 € 56 815 389 € 87 509 259 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
86 665 000€ 42 771 000€ 13 424 000€ -5 046 000€ 7 364 000€ 2 909 000€ 56 815 389€ 87 509 259€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-65 128 000€ -18 321 000€ -5 247 000€ 9 591 000€ 19 559 000€ 31 562 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
32 827 000 € 39 870 000 € 17 969 000 € 25 315 000 € 73 373 000 € 114 356 000 € 204 972 014 € 245 829 407 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
54 364 000 € 64 320 000 € 26 146 000 € 29 860 000 € 100 296 000 € 148 827 000 € 261 787 403 € 333 338 666 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
32 827 000 € 39 870 000 € 17 969 000 € 25 315 000 € 73 373 000 € 114 356 000 € 204 972 014 € 245 829 407 €