Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské elektrárne, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 807 210 000 € 2 798 262 000 € 2 412 296 000 € 2 541 864 000 € 2 197 699 000 € 2 137 814 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 789 361 000€ 2 773 081 000€ 2 349 470 000€ 2 422 827 000€ 2 180 020 000€ 2 122 557 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 128 000€ 3 762 000€ 3 439 000€ 2 725 000€ 3 216 000€ 3 498 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
851 000€ 159 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 870 000€ 21 260 000€ 59 387 000€ 116 312 000€ 14 463 000€ 11 759 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 669 423 000 € 2 666 577 000 € 2 322 570 000 € 2 433 954 000 € 2 095 692 000 € 1 956 888 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 876 989 000€ 1 925 045 000€ 1 659 556 000€ 1 851 014 000€ 1 591 783 000€ 1 471 963 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
163 654 000€ 158 400 000€ 146 716 000€ 146 648 000€ 144 719 000€ 150 313 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
142 952 000 € 129 637 000 € 125 990 000 € 123 379 000 € 118 147 000 € 89 501 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
91 352 000€ 83 945 000€ 81 831 000€ 79 912 000€ 76 508 000€ 81 596 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
40 599 000€ 37 259 000€ 35 824 000€ 35 887 000€ 34 847 000€ 36 195 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 001 000€ 8 433 000€ 8 335 000€ 7 580 000€ 6 792 000€ -28 290 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
216 706 000€ 210 590 000€ 247 479 000€ 189 647 000€ 195 034 000€ 195 080 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
216 706 000€ 210 590 000€ 247 479 000€ 189 647 000€ 195 034 000€ 195 080 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
954 000€ 6 204 000€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
93 000€ -3 236 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
268 075 000€ 239 937 000€ 142 829 000€ 123 266 000€ 46 009 000€ 50 031 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
137 787 000 € 131 685 000 € 89 726 000 € 107 910 000 € 102 007 000 € 180 926 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
752 846 000 € 693 398 000 € 546 637 000 € 427 890 000 € 446 734 000 € 503 779 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 818 000 € 36 376 000 € 35 419 000 € 47 519 000 € 89 382 000 € 58 084 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 322 000 € 1 370 000 € 1 182 000 € 12 477 000 € 56 162 000 € 30 060 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
545 000€ 593 000€ 405 000€ 413 000€ 878 000€ 600 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
777 000€ 777 000€ 777 000€ 12 064 000€ 55 284 000€ 29 460 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
960 000 € 803 000 € 669 000 € 2 305 000 € 3 348 000 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
960 000€ 803 000€ 669 000€ 2 305 000€ 3 348 000€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
19 714 000 € 34 203 000 € 33 568 000 € 32 504 000 € 29 384 000 € 27 987 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
19 714 000€ 34 203 000€ 33 568 000€ 32 504 000€ 29 384 000€ 27 987 000€
42
XII.
Kurzové zisky
822 000€ 0€ 0€ 233 000€ 488 000€ 37 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
106 241 000 € 103 741 000 € 98 999 000 € 125 569 000 € 91 093 000 € 90 183 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
102 728 000 € 97 060 000 € 92 998 000 € 89 441 000 € 86 909 000 € 84 976 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
102 728 000€ 97 060 000€ 92 998 000€ 89 441 000€ 86 909 000€ 84 976 000€
52
O.
Kurzové straty
0€ 834 000€ 608 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
200 000€ 451 000€ 305 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 313 000€ 5 396 000€ 5 088 000€ 36 128 000€ 4 184 000€ 5 207 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-83 423 000 € -67 365 000 € -63 580 000 € -78 050 000 € -1 711 000 € -32 099 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
54 364 000 € 64 320 000 € 26 146 000 € 29 860 000 € 100 296 000 € 148 827 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
21 537 000 € 24 450 000 € 8 177 000 € 4 545 000 € 26 923 000 € 34 471 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
86 665 000€ 42 771 000€ 13 424 000€ -5 046 000€ 7 364 000€ 2 909 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-65 128 000€ -18 321 000€ -5 247 000€ 9 591 000€ 19 559 000€ 31 562 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
32 827 000 € 39 870 000 € 17 969 000 € 25 315 000 € 73 373 000 € 114 356 000 €