Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
942 632 751 € 937 079 067 € 902 814 621 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
830 497 089 € 823 649 413 € 825 215 340 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
8 671 630 € 8 061 641 € 11 043 439 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
4 946 245 € 5 732 301 € 5 993 566 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 725 385 € 2 329 340 € 5 049 873 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
816 547 144 € 810 739 957 € 809 324 086 €
012
A.II.1
Pozemky
16 014 107 € 16 013 796 € 16 001 280 €
013
A.II.2
Stavby
495 336 394 € 508 296 865 € 423 334 384 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
247 051 229 € 236 521 697 € 250 753 692 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
58 145 414 € 49 907 599 € 119 234 730 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
5 278 315 € 4 847 815 € 4 847 815 €
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
5 278 315 € 4 847 815 € 4 847 815 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
110 986 201 € 112 689 992 € 76 853 410 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
858 171 € 840 693 € 1 167 675 €
035
B.I.1
Materiál
858 171 € 840 693 € 1 167 675 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
8 255 700 € 0 € 662 589 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
8 255 700 € 0 € 662 589 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
49 904 637 € 31 000 234 € 30 008 208 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
34 462 127 € 28 639 959 € 19 620 497 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
34 462 127 € 28 639 959 € 19 620 497 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 442 020 € 0 € 6 114 734 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 000 490 € 2 360 275 € 4 272 977 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
51 967 693 € 80 849 065 € 45 014 938 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
51 967 693 € 80 849 065 € 45 014 938 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 149 461 € 739 662 € 745 871 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
942 632 751 € 937 079 067 € 902 814 621 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
629 991 595 € 638 439 629 € 621 066 209 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
105 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
105 000 000 € 105 000 000 € 105 000 000 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
21 000 000 € 21 000 000 € 21 000 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
21 000 000 € 21 000 000 € 21 000 000 €
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
251 252 827 € 265 810 717 € 284 518 141 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
251 252 827 € 265 810 717 € 284 518 141 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-979 600 € -410 800 € -334 170 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 088 620 € -519 820 € -443 190 €
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
109 020 € 109 020 € 109 020 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
253 718 368 € 247 039 712 € 210 882 238 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
253 718 368 € 247 039 712 € 210 882 238 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
202 202 394 € 200 866 622 € 186 461 493 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
59 725 835 € 58 801 124 € 57 403 932 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
192 407 € 131 708 € 151 625 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
359 441 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
59 173 987 € 58 669 416 € 57 252 307 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
9 441 325 € 8 152 325 € 9 422 325 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
9 441 325 € 8 152 325 € 9 422 325 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
32 297 222 € 44 041 667 € 55 786 111 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
88 921 170 € 76 233 819 € 50 214 838 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
62 171 248 € 55 782 118 € 35 416 762 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
62 171 248 € 55 782 118 € 35 416 762 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 482 162 € 5 003 566 € 4 517 860 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
777 725 € 735 191 € 640 377 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0 € 3 179 242 € 0 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
20 490 035 € 11 533 702 € 9 639 839 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
72 243 € 68 243 € 64 843 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
72 243 € 68 243 € 64 843 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 744 599 € 13 569 444 € 13 569 444 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
110 438 762 € 97 772 816 € 95 286 919 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
94 109 018 € 86 021 554 € 81 389 177 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 329 744 € 11 751 262 € 13 897 742 €