Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.06.2012
31.05.2013
01.06.2011
31.05.2012
01.06.2010
31.05.2011
01.06.2009
31.05.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
93 641 001 € 75 114 770 € 65 256 277 € 57 360 960 € 47 845 647 € 38 722 567 € 31 586 509 € 21 101 789 € 18 272 354 € 17 012 286 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
93 420 624€ 74 978 991€ 65 311 716€ 57 242 307€ 47 868 256€ 38 730 955€ 31 399 747€ 21 072 953€ 18 258 084€ 17 047 405€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
220 377€ 135 779€ -55 439€ 118 653€ -22 609€ -8 388€ 186 762€ 28 836€ 14 270€ -35 119€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
82 456 880 € 63 470 473 € 56 361 263 € 49 449 613 € 39 757 501 € 31 805 206 € 26 014 146 € 17 331 123 € 14 723 568 € 13 134 593 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
66 654 753€ 53 926 024€ 47 889 686€ 41 402 723€ 33 853 494€ 26 791 196€ 21 581 469€ 14 872 302€ 12 289 935€ 10 986 730€
10
B.2
Služby
15 802 127€ 9 552 311€ 8 519 998€ 7 962 563€ 5 892 576€ 5 014 010€ 4 432 677€ 2 458 821€ 2 433 633€ 2 147 863€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 184 121 € 11 644 297 € 8 895 014 € 7 911 347 € 8 088 146 € 6 917 361 € 5 572 363 € 3 770 666 € 3 548 786 € 3 877 693 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 435 801 € 5 345 935 € 4 544 424 € 3 592 935 € 2 951 363 € 2 428 378 € 2 083 482 € 1 691 262 € 1 476 698 € 1 398 200 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 573 374€ 3 776 850€ 3 228 159€ 2 551 886€ 2 100 306€ 1 732 968€ 1 509 214€ 1 214 780€ 1 061 722€ 990 036€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 669 811€ 1 401 812€ 1 175 445€ 935 951€ 770 927€ 632 062€ 520 547€ 421 842€ 374 427€ 370 364€
16
C.4
Sociálne náklady
192 616€ 167 273€ 140 820€ 105 098€ 80 130€ 63 348€ 53 721€ 54 640€ 40 549€ 37 800€
17
D
Dane a poplatky
1 950€ 941€ 1 794€ 2 011€ 1 958€ 1 023€ 1 277€ 2 173€ 3 203€ 3 427€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
812 478€ 928 058€ 769 215€ 504 387€ 882 333€ 611 967€ 677 773€ 424 089€ 481 249€ 575 232€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
97 620€ 88 367€ 203 977€ 456 822€ 579 473€ 259 968€ 214 057€ 227 291€ 231 037€ 309 897€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
120 515€ 79 850€ 172 570€ 432 499€ 560 555€ 248 029€ 236 140€ 234 415€ 266 553€ 505 163€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-90 820€ 72 106€ -31 921€ -254 224€ 120 170€ 116 085€ 51 198€ 15 030€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 719 337€ 2 549 663€ 2 205 281€ 2 303 550€ 1 120 606€ 647 262€ 445 013€ 433 509€ 282 198€ 1 126 563€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 620 325€ 2 869 099€ 1 616 349€ 1 455 842€ 1 122 561€ 1 132 608€ 393 370€ 362 672€ 168 244€ 920 874€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 100 829 € 4 986 338 € 4 231 841 € 4 938 269 € 4 149 285 € 3 286 501 € 2 788 193 € 1 701 825 € 1 666 074 € 1 911 257 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
789€ 2 442€ 410€ 396€ 1 279€ 3 737€ 3 495€ 2 898€
39
N
Nákladové úroky
6 972€ 7 221€ 7 301€ 2 498€ 23 951€ 428€ 3 044€ 363€ 3 848€
40
XI.
Kurzové zisky
4 561€ 19 134€ 17 270€ 15 682€ 37 975€ 2 286€ 740€ 28 227€ 18 780€ 54 012€
41
O
Kurzové straty
10 779€ 32 726€ 34 696€ 22 566€ 15 226€ 2 299€ 15 047€ 3 161€ 53 807€ 9 617€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 90€ 9 654€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 235€ 7 970€ 7 724€ 6 954€ 6 325€ 5 302€ 52 472€ 13 970€ 14 926€ 31 145€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-20 425 € -28 783 € -31 662 € -13 894 € -7 116 € -5 347 € -68 454 € 14 470 € -50 306 € 25 802 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 080 404 € 4 957 555 € 4 200 179 € 4 924 375 € 4 142 169 € 3 281 154 € 2 719 739 € 1 716 295 € 1 615 768 € 1 937 059 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 131 663 € 1 119 180 € 1 027 760 € 1 135 741 € 965 583 € 800 262 € 567 564 € 345 544 € 317 798 € 381 105 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
750 959€ 1 177 888€ 922 631€ 1 548 957€ 1 006 982€ 906 094€ 724 497€ 355 789€ 343 361€ 395 968€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
380 704€ -58 708€ 105 129€ -413 216€ -41 399€ -105 832€ -156 933€ -10 245€ -25 563€ -14 863€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 948 741 € 3 838 375 € 3 172 419 € 3 788 634 € 3 176 586 € 2 480 892 € 2 152 175 € 1 370 751 € 1 297 970 € 1 555 954 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 080 404 € 4 957 555 € 4 200 179 € 4 924 375 € 4 142 169 € 3 281 154 € 2 719 739 € 1 716 295 € 1 615 768 € 1 937 059 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 948 741 € 3 838 375 € 3 172 419 € 3 788 634 € 3 176 586 € 2 480 892 € 2 152 175 € 1 370 751 € 1 297 970 € 1 555 954 €