Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 615 623 € 19 567 043 € 16 244 779 € 14 210 764 € 14 616 960 € 11 677 669 € 10 278 999 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 101 387 € 15 582 478 € 13 536 723 € 12 396 723 € 12 711 799 € 8 830 664 € 8 220 936 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
2 741 445 € 3 638 328 € 1 891 235 € 658 439 € 1 206 399 € 1 447 061 € 854 367 €
005
A.I.2
Software
5 980€ 12 213€ 18 122€ 9 444€ 5 453€ 296€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 735 465€ 3 626 115€ 1 473 113€ 648 995€ 1 164 815€ 1 447 061€ 854 071€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
400 000€ 36 131€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
1 602 982 € 1 283 190 € 1 021 528 € 1 236 477 € 1 312 970 € 960 103 € 1 181 069 €
013
A.II.2
Stavby
431 238€ 447 942€ 464 646€ 481 350€ 498 054€ 514 758€ 548 154€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
869 475€ 466 763€ 519 057€ 721 794€ 814 916€ 445 345€ 632 915€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
302 269€ 368 485€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
37 825€ 33 333€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
10 756 960 € 10 660 960 € 10 623 960 € 10 501 807 € 10 192 430 € 6 423 500 € 6 185 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
10 630 960€ 10 630 960€ 10 623 960€ 5 026 024€ 5 017 260€ 5 000 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
126 000€ 30 000€ 5 475 783€ 5 175 170€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
1 423 500€ 1 185 500€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok
(043)-/096A/)
5 000 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 466 324 € 957 440 € 2 682 169 € 1 790 276 € 1 882 144 € 2 762 852 € 1 964 699 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
136 714 € 34 697 € 45 706 € 38 589 € 15 054 € 34 223 € 124 197 €
035
B.I.1
Materiál
9 860€ 332€ 10 785€ 16 225€ 380€ 6 936€ 93 227€
039
B.I.5
Tovar
126 854€ 34 365€ 34 921€ 22 364€ 14 674€ 27 287€ 30 970€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
210 872 € 60 474 € 3 367 € 18 694 € 6 426 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
210 872€ 60 474€ 3 367€ 18 694€ 6 426€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
7 849 068 € 624 262 € 2 206 859 € 1 633 259 € 1 572 759 € 2 369 911 € 1 714 460 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
7 813 859 € 469 283 € 2 155 443 € 1 632 073 € 1 544 917 € 2 306 050 € 1 705 112 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
5 044 938€ 249 324€ 700 590€ 782 354€ 472 000€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 768 921€ 219 959€ 1 454 853€ 849 719€ 1 072 917€ 2 306 050€ 1 705 112€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26€ 119 098€ 186€ 1 769€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
35 183€ 35 881€ 51 230€ 1 186€ 27 842€ 63 861€ 7 579€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
269 670 € 298 481 € 369 130 € 115 061 € 275 637 € 352 292 € 126 042 €
072
B.V.1.
Peniaze
17 804€ 45 694€ 4 816€ 50 412€ 5 998€ 11 990€ 38 753€
073
B.V.2.
Účty v bankách
251 866€ 252 787€ 364 314€ 64 649€ 269 639€ 340 302€ 87 289€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
47 912 € 3 027 125 € 25 887 € 23 765 € 23 017 € 84 153 € 93 364 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 862€ 26 125€ 25 887€ 23 765€ 19 678€ 14 177€ 16 566€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 050€ 3 001 000€ 3 339€ 69 976€ 76 798€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 615 623 € 19 567 043 € 16 244 779 € 14 210 764 € 14 616 960 € 11 677 669 € 10 278 999 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 717 454 € 8 221 070 € 8 859 673 € 5 680 175 € 5 567 756 € 4 965 716 € 1 482 180 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
1 000 000 € 1 000 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 € 996 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 996 000€ 996 000€ 996 000€ 996 000€ 996 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 577 222€ 10 577 222€ 10 577 222€ 7 127 222€ 7 127 222€ 7 127 222€ 7 127 222€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 131 714 € 71 463 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 131 714€ 71 463€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-8 763 € -8 763 € -8 763 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-8 763€ -8 763€ -8 763€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 555 352 € -2 912 749 € -2 642 247 € -2 745 903 € -3 347 943 € -6 763 992 € -7 306 250 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 555 352€ -2 912 749€ -2 642 247€ -2 745 903€ -3 347 943€ -6 763 992€ -7 306 250€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-503 616 € -642 603 € -270 502 € 103 656 € 602 040 € 3 483 535 € 602 508 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 518 064 € 11 314 465 € 6 487 996 € 8 372 007 € 8 567 213 € 6 465 494 € 8 473 926 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
1 843 658 € 8 446 314 € 3 506 778 € 2 849 345 € 3 568 039 € 928 367 € 1 627 850 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 600 000€ 8 245 403€ 3 474 780€ 2 527 524€ 3 176 486€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
18 898€ 30 640€ 32 367€ 5 270€ 900 000€ 1 623 208€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 137€ 2 152€ 1 358€ 165€ 1 289€ 3 029€ 4 592€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
240 521€ 179 322€ 289 289€ 384 994€ 25 338€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
539€ 50€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
13 619 397 € 2 741 414 € 2 575 857 € 5 490 219 € 4 966 163 € 5 504 799 € 6 597 649 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
3 073 124 € 1 341 539 € 1 170 328 € 4 295 137 € 4 082 320 € 4 851 450 € 5 905 250 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 128 182€ 68 347€ 17 035€ 44 279€ 6 146€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 944 942€ 1 273 192€ 1 153 293€ 4 250 858€ 4 076 174€ 4 851 450€ 5 905 250€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
8 756 120€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
459 782€ 446 543€ 222 044€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
36 553€ 23 068€ 18 934€ 19 518€ 19 591€ 19 344€ 19 530€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
773 055€ 320 509€ 411 091€ 584 774€ 306 961€ 253 597€ 125 759€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
520 763€ 609 755€ 753 460€ 590 790€ 557 291€ 380 408€ 547 110€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
55 009 € 126 737 € 405 361 € 32 443 € 33 011 € 32 328 € 42 799 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
55 009€ 39 150€ 30 361€ 32 443€ 33 011€ 32 328€ 42 799€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
87 587€ 375 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
205 628€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
380 105 € 31 508 € 897 110 € 158 582 € 481 991 € 246 459 € 322 893 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
30 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
113 847€ 214 023€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
380 105€ 31 508€ 897 110€ 128 582€ 481 991€ 132 612€ 108 870€