Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.03.2015
29.02.2016
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
44 515 665 € 35 919 245 € 50 586 807 € 48 429 868 € 50 759 731 € 51 374 517 € 48 437 163 € 42 356 974 € 43 644 587 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 712 303 € 9 340 449 € 17 111 180 € 11 338 735 € 12 300 067 € 14 046 626 € 13 760 328 € 14 571 213 € 15 244 648 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 181 € 6 270 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 181€ 6 270€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 740 900 € 2 133 699 € 9 908 680 € 11 338 735 € 12 300 067 € 14 046 626 € 13 760 328 € 14 571 032 € 15 238 378 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 059 615€ 1 317 840€ 5 776 753€ 6 792 681€ 7 290 246€ 8 497 377€ 8 655 673€ 9 295 223€ 9 734 172€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
671 839€ 815 859€ 4 098 064€ 4 506 980€ 4 968 864€ 5 395 749€ 5 045 330€ 5 271 809€ 5 474 398€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 446€ 33 863€ 25 861€ 40 957€ 153 500€ 59 325€ 4 000€ 29 808€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 213€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
7 971 403 € 7 206 750 € 7 202 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
7 971 403€ 7 206 750€ 7 202 500€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
34 497 285 € 26 361 990 € 33 329 959 € 36 920 424 € 38 201 093 € 37 142 316 € 34 481 598 € 27 295 903 € 28 042 266 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
12 955 760 € 16 945 631 € 26 733 579 € 18 714 914 € 21 424 772 € 24 685 316 € 20 884 709 € 19 613 783 € 15 796 164 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
12 955 760€ 16 945 631€ 26 733 579€ 18 714 914€ 21 424 772€ 24 685 316€ 20 884 709€ 19 613 783€ 15 796 164€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
428 209 € 448 775 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
448 775€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
428 209€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
20 660 878 € 8 672 087 € 6 007 445 € 17 702 071 € 16 051 084 € 11 888 059 € 13 211 987 € 7 245 317 € 11 706 054 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 587 318€ 7 172 990€ 3 571 293€ 4 749 511€ 9 435 079€ 3 020 106€ 3 987 203€ 511 322€ 2 582 063€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
13 253 005€ 200 772€ 2 176 395€ 12 943 368€ 6 605 870€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
8 109 219€ 9 219 816€ 6 607 871€ 8 624 382€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
820 555€ 1 298 017€ 256 520€ 153€ 735 205€ 120 302€ 493 276€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
308€ 3 237€ 9 192€ 9 982€ 23 529€ 4 968€ 5 822€ 6 333€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
452 438 € 295 497 € 588 935 € 503 439 € 725 237 € 568 941 € 384 902 € 436 803 € 540 048 €
056
B.IV.1
Peniaze
139 041€ 133 997€ 135 300€ 142 536€ 169 195€ 181 569€ 143 166€ 144 250€ 128 157€
057
B.IV.2
Účty v bankách
313 397€ 161 500€ 453 635€ 360 903€ 556 042€ 387 372€ 241 736€ 292 553€ 411 891€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
306 077 € 216 806 € 145 668 € 170 709 € 258 571 € 185 575 € 195 237 € 489 858 € 357 673 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 967€ 7 962€ 9 277€ 10 865€ 7 591€ 3 609€ 1 215€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
227 867€ 159 668€ 125 124€ 146 493€ 145 478€ 169 187€ 190 183€ 183 431€ 223 526€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
72 243€ 49 176€ 11 267€ 13 351€ 105 502€ 16 388€ 5 054€ 302 818€ 132 932€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
44 515 665 € 35 919 245 € 50 586 807 € 48 429 868 € 50 759 731 € 51 374 517 € 48 437 163 € 42 356 974 € 43 644 587 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 435 937 € 3 930 312 € 9 132 935 € 10 459 817 € 7 587 685 € 7 128 103 € 10 199 294 € 9 911 456 € 9 456 336 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 € 1 095 400 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€ 1 095 400€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
9 000 383 € 383 € 383 € 383 € 383 € 383 € 383 € 2 456 733 € 2 456 733 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
9 000 383€ 383€ 383€ 383€ 383€ 383€ 383€ 383€ 383€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
2 456 350€ 2 456 350€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 € 2 456 350 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€ 2 456 350€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
378 179 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
378 179€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-3 494 375 € 378 179 € 5 580 802 € 6 907 684 € 4 035 552 € 3 575 970 € 6 647 161 € 6 359 323 € 5 904 203 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
34 940 650 € 31 807 952 € 41 230 986 € 37 651 738 € 42 749 279 € 43 536 502 € 37 459 957 € 31 900 106 € 33 602 839 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
436 110 € 687 311 € 1 204 151 € 989 503 € 668 748 € 455 230 € 625 339 € 661 754 € 609 042 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
24 445€ 37 824€ 120 678€ 69 330€ 53 113€ 313 971€ 485 450€ 543 915€ 471 936€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
243 840€ 230 599€ 217 358€ 198 036€ 125 884€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
167 825€ 418 888€ 866 115€ 722 137€ 489 751€ 141 259€ 139 889€ 117 839€ 137 106€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
746 € 2 155 € 106 404 € 231 288 € 4 286 235 € 10 481 440 € 14 629 384 € 14 655 092 € 14 568 355 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 000 000€ 14 000 000€ 14 000 000€ 14 000 000€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
746€ 2 155€ 16 817€ 4 175€ 4 677€ 4 256€ 4 328€ 12 669€ 5 061€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
89 587€ 227 113€ 281 558€ 477 184€ 625 056€ 642 423€ 563 294€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
34 503 794 € 31 118 486 € 39 920 431 € 36 430 947 € 37 794 296 € 32 599 832 € 22 205 234 € 16 583 260 € 18 425 442 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
33 598 104€ 30 917 869€ 39 314 705€ 35 371 888€ 27 214 922€ 28 231 352€ 21 754 588€ 16 127 882€ 18 185 636€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
774 170€ 10 000 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 000 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
154€ 154€ 154€ 154€ 154€ 154€ 154€ 154€ 154€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
66 407€ 106 435€ 357 049€ 239 847€ 186 818€ 206 444€ 176 209€ 182 482€ 136 501€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 943€ 52 979€ 205 969€ 132 815€ 114 577€ 112 729€ 104 308€ 105 961€ 84 801€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
37 750€ 670 062€ 214 196€ 36 171€ 113 564€ 108 541€ 16 442€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
26 016€ 41 049€ 4 804€ 16 181€ 63 629€ 12 982€ 56 411€ 58 240€ 1 908€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
139 078 € 180 981 € 222 886 € 318 313 € 422 767 € 709 912 € 777 912 € 545 412 € 585 412 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
97 174€ 139 077€ 180 983€ 205 476€ 354 767€ 637 745€ 705 745€ 505 412€ 545 416€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
41 904€ 41 904€ 41 903€ 112 837€ 68 000€ 72 167€ 72 167€ 40 000€ 39 996€