Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Feriva Advertising s.r.o. v konkurze

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
28 145 € 38 291 € 72 425 € 102 201 € 50 099 € 157 560 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
28 145€ 38 291€ 72 425€ 102 201€ 50 099€ 157 560€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
21 169 € 25 432 € 53 418 € 57 095 € 26 493 € 75 686 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
988€ 1 964€ 2 452€ 6 415€ 4 557€ 7 409€
10
B.2
Služby
20 181€ 23 468€ 50 966€ 50 680€ 21 936€ 68 277€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 976 € 12 859 € 19 007 € 45 106 € 23 606 € 81 874 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
-2 502 € 41 770 € 7 016 € 6 576 € 14 476 € 22 459 €
13
C.1
Mzdové náklady
-2 832€ 30 674€ 4 625€ 4 678€ 10 111€ 16 041€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
297€ 10 962€ 2 369€ 1 871€ 3 783€ 5 824€
16
C.4
Sociálne náklady
33€ 134€ 22€ 27€ 582€ 594€
17
D
Dane a poplatky
62€ 192€ 865€ 747€ 84€ 190€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 580€ 3 096€ 3 096€ 1 684€ 248€ 247€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 062€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
360€ 12€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
372€ 2 363€ 19€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 575€ 1 327€ 2 325€ 431€ 659€ 4 214€ 3 658€ 2 659€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-1 203 € -1 687 € 4 812 € -32 630 € 7 390 € 31 873 € 5 140 € 56 320 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
318€ 1 666€ 3 934€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 3€
41
O
Kurzové straty
4€ 6€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
190€ 203€ 201€ 588€ 240€ 234€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-190 € -203 € -205 € -905 € -1 906 € -4 171 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 203 € -1 687 € 4 622 € -32 833 € 7 185 € 30 968 € 3 234 € 52 149 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 1 920 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 1 920€ 960€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 203 € -1 687 € 3 662 € -34 753 € 7 185 € 30 008 € 3 234 € 52 149 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 203 € -1 687 € 4 622 € -32 833 € 7 185 € 30 968 € 3 234 € 52 149 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 203 € -1 687 € 3 662 € -34 753 € 7 185 € 30 008 € 3 234 € 52 149 €