Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Feriva Advertising s.r.o. v konkurze

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
372€ 30 508€ 38 291€ 72 445€ 102 202€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
372 € 30 508 € 38 291 € 72 444 € 102 201 € 50 099 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
28 145€ 38 291€ 72 425€ 102 201€ 50 099€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
372€ 2 363€ 19€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 575 € 1 687 € 25 696 € 70 921 € 65 054 € 70 328 € 44 959 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
988€ 1 964€ 2 452€ 6 415€ 4 557€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
20 181€ 23 468€ 50 966€ 50 680€ 21 936€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
-2 502 € 41 770 € 7 016 € 6 576 € 14 476 €
16
E.1.
Mzdové náklady
-2 832€ 30 674€ 4 625€ 4 678€ 10 111€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
297€ 10 962€ 2 369€ 1 871€ 3 783€
19
E.4.
Sociálne náklady
33€ 134€ 22€ 27€ 582€
20
F.
Dane a poplatky
62€ 192€ 865€ 747€ 84€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 580€ 3 096€ 3 096€ 1 684€ 248€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 580€ 3 096€ 3 096€ 1 684€ 248€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 062€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
360€ 12€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 575€ 1 327€ 2 325€ 431€ 659€ 4 214€ 3 658€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 203 € -1 687 € 4 812 € -32 630 € 7 390 € 31 873 € 5 140 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 976 € 12 859 € 19 007 € 45 106 € 23 606 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
190 € 203 € 205 € 906 € 1 906 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
318 € 1 666 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
318€ 1 666€
52
O.
Kurzové straty
4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
190€ 203€ 201€ 588€ 240€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-190 € -203 € -205 € -905 € -1 906 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 203 € -1 687 € 4 622 € -32 833 € 7 185 € 30 968 € 3 234 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 1 920 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 1 920€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 203 € -1 687 € 3 662 € -34 753 € 7 185 € 30 008 € 3 234 €