Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NEXPLUS SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
53 158 001 € 20 616 921 € 13 761 139 € 12 959 633 € 14 170 242 € 13 061 141 € 13 265 655 € 15 182 554 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 694 329 € 14 209 014 € 11 444 912 € 8 955 327 € 8 286 505 € 8 944 876 € 9 710 521 € 10 392 639 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
407 449 € 377 701 € 391 € 811 € 1 231 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
131 179€ 391€ 811€ 1 231€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
276 270€ 377 701€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 286 880 € 13 831 313 € 11 444 912 € 8 955 327 € 8 286 505 € 8 944 485 € 9 709 710 € 10 391 408 €
012
A.II.1
Pozemky
678 267€ 678 267€ 678 267€ 678 267€ 416 653€ 416 653€ 416 653€ 416 653€
013
A.II.2
Stavby
6 535 064€ 6 765 078€ 6 865 284€ 7 016 822€ 6 254 025€ 6 454 891€ 6 655 757€ 6 853 523€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 952 768€ 4 692 161€ 2 535 578€ 1 195 806€ 1 541 990€ 1 988 480€ 2 540 561€ 3 000 923€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
651 458€ 77 595€ 84 711€ 64 432€ 73 837€ 84 461€ 96 739€ 120 309€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 469 323€ 1 618 212€ 1 281 072€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
31 441 026 € 6 402 689 € 2 314 090 € 4 000 782 € 5 867 201 € 4 101 476 € 3 532 115 € 4 765 402 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
11 484 910 € 3 190 677 € 723 601 € 1 633 400 € 795 553 € 1 002 349 € 667 359 € 901 197 €
035
B.I.1
Materiál
9 101 492€ 3 040 960€ 382 116€ 1 130 744€ 376 594€ 343 782€ 240 461€ 420 547€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 221 854€ 23 970€ 95 195€ 78 870€ 132 122€ 81 272€ 216 592€
037
B.I.3
Výrobky
1 161 564€ 149 717€ 317 515€ 407 461€ 340 089€ 512 215€ 345 626€ 264 058€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
14 230€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
16 850 € 6 150 € 2 350 € 6 325 € 6 325 € 1 200 € 1 200 € 1 200 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
16 850 € 6 150 € 2 350 € 6 325 € 6 325 € 1 200 € 1 200 € 1 200 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 850€ 6 150€ 2 350€ 6 325€ 6 325€ 1 200€ 1 200€ 1 200€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
19 935 386 € 3 205 826 € 1 054 620 € 2 199 464 € 2 823 507 € 2 772 434 € 2 271 643 € 3 610 344 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 421 929 € 2 777 060 € 887 533 € 2 033 854 € 2 823 507 € 2 634 914 € 2 268 760 € 3 610 319 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
475 291€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
17 946 638€ 2 777 060€ 887 533€ 2 033 854€ 2 823 507€ 2 634 914€ 2 268 760€ 3 610 319€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 513 457€ 428 766€ 167 087€ 138 328€ 137 520€ 2 858€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
27 282€ 25€ 25€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 880 € 36 € 533 519 € 161 593 € 2 241 816 € 325 493 € 591 913 € 252 661 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 880€ 36€ 737€ 1 347€ 774€ 94€ 36€ 1 140€
073
B.V.2.
Účty v bankách
532 782€ 160 246€ 2 241 042€ 325 399€ 591 877€ 251 521€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
22 646 € 5 218 € 2 137 € 3 524 € 16 536 € 14 789 € 23 019 € 24 513 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 646€ 2 786€ 2 137€ 3 524€ 16 536€ 14 789€ 23 019€ 24 513€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 432€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
53 158 001 € 20 616 921 € 13 761 139 € 12 959 633 € 14 170 242 € 13 061 141 € 13 265 655 € 15 182 554 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 985 272 € 8 271 634 € 9 777 900 € 9 956 927 € 10 573 089 € 9 804 126 € 9 336 172 € 7 677 347 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 357 943 € 8 357 943 € 8 357 943 € 8 357 943 € 8 357 943 € 8 357 943 € 8 357 943 € 8 357 943 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 357 943€ 8 357 943€ 8 357 943€ 8 357 943€ 8 357 943€ 8 357 943€ 8 357 943€ 8 357 943€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
142 448 € 142 448 € 142 448 € 110 756 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
142 448€ 142 448€ 142 448€ 110 756€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-228 756 € 1 277 509 € 1 456 535 € 854 391 € 1 446 182 € 978 230 € -680 596 € -1 444 023 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 456 536€ 1 456 535€ 1 456 535€ 854 391€ 1 446 182€ 978 229€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 685 292€ -179 026€ 1€ -680 596€ -1 444 023€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-286 363 € -1 506 266 € -179 026 € 633 837 € 768 964 € 467 953 € 1 658 825 € 763 427 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
45 147 257 € 12 345 287 € 3 983 239 € 3 002 706 € 3 597 153 € 3 257 015 € 3 929 483 € 7 505 207 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
275 139 € 140 814 € 427 243 € 450 454 € 509 306 € 539 959 € 490 594 € 462 056 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
66 747€ 50 171€ 42 384€ 50 597€ 62 106€ 50 530€ 38 028€ 31 809€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 4 113€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
208 392€ 90 643€ 384 859€ 399 857€ 447 200€ 489 429€ 452 566€ 426 134€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
545 616 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
545 616€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
5 800 000€ 5 000 000€ 2 253 201€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
33 148 661 € 6 052 599 € 1 233 676 € 2 409 478 € 2 935 678 € 2 600 041 € 2 316 685 € 3 682 599 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
26 559 437 € 5 794 195 € 1 059 298 € 2 104 270 € 2 398 863 € 2 082 818 € 1 540 649 € 2 913 075 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
13 464 999€ 8 248€ 27 311€ 1 847€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 094 438€ 5 785 947€ 1 031 987€ 2 102 423€ 2 398 863€ 2 082 818€ 1 540 649€ 2 913 075€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 817 300€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
278 992€ 144 235€ 104 179€ 171 403€ 181 409€ 153 068€ 168 505€ 183 696€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
173 740€ 80 973€ 54 933€ 107 193€ 105 474€ 86 558€ 92 742€ 102 260€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
319 192€ 33 196€ 15 266€ 26 612€ 249 932€ 112 802€ 346 463€ 243 292€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
164 795€ 168 326€ 240 276€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
423 421 € 90 934 € 69 119 € 142 774 € 152 169 € 117 015 € 122 204 € 101 180 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
423 421€ 90 934€ 69 119€ 142 774€ 152 169€ 117 015€ 122 204€ 101 180€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 954 420€ 1 060 940€ 0€ 1 766 667€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 000 000€ 1 492 705€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
25 472 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
25 472€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€