Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
710 065 € 571 450 € 566 317 € 555 242 € 409 214 € 435 012 € 507 221 € 517 880 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
405 071 € 417 907 € 436 531 € 455 155 € 353 916 € 372 704 € 458 529 € 477 318 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
405 071 € 417 907 € 436 531 € 455 155 € 353 916 € 372 704 € 458 529 € 477 318 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
399 283€ 417 907€ 436 531€ 455 155€ 353 916€ 372 403€ 458 064€ 476 689€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 788€ 0€ 301€ 465€ 629€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
304 994 € 153 543 € 129 786 € 100 087 € 55 298 € 62 308 € 48 692 € 40 562 €
015
B.I.
Zásoby
0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 852 € 6 075 € 6 612 € 5 766 € 23 296 € 23 154 € 29 659 € 33 092 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
7 424€ 4 535€ 4 640€ 5 060€ 21 638€ 21 238€ 28 017€ 31 625€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
966€ 1 237€ 0€ 1 082€ 877€ 1 562€ 1 387€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
428€ 574€ 735€ 706€ 576€ 1 039€ 80€ 80€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
297 142 € 147 468 € 123 174 € 94 321 € 32 002 € 39 154 € 19 033 € 7 470 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
297 142€ 147 468€ 123 174€ 94 321€ 32 002€ 39 154€ 19 033€ 7 470€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
710 065 € 571 450 € 566 317 € 555 242 € 409 214 € 435 012 € 507 221 € 517 880 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
347 115 € 251 906 € 241 200 € 227 657 € 207 675 € 235 275 € 246 184 € 249 378 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
233 825€ 233 825€ 233 825€ 233 825€ 233 825€ 233 825€ 233 825€ 233 825€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
10 777€ -13 473€ -33 454€ -5 854€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
95 209 € 10 777 € 13 544 € 19 982 € -27 600 € -5 854 € 5 055 € 8 249 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
362 950 € 319 544 € 325 117 € 327 585 € 201 539 € 199 737 € 261 037 € 268 502 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
0€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
362 451 € 319 045 € 324 618 € 327 086 € 201 179 € 199 737 € 261 037 € 268 502 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
577€ 204€ 512€ 319€ 1 712€ 1 557€ 609€ 1 034€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
0€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
43 589€ 553€ 5 892€ 8 553€ 91€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
318 285€ 318 288€ 318 214€ 318 214€ 199 376€ 198 180€ 260 428€ 267 468€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
499€ 499€ 499€ 499€ 360€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€