Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
320 113 € 322 878 € 331 417 € 278 292 € 222 879 € 239 519 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
82 927 € 57 063 € 83 020 € 42 349 € 2 668 € 2 668 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
82 927 € 57 063 € 69 270 € 28 599 € 2 668 € 2 668 €
012
A.II.1
Pozemky
21 940 € 23 270 € 24 600 € 25 931 €
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 987 € 33 793 € 44 670 € 2 668 € 2 668 € 2 668 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
13 750 € 13 750 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 250 € 1 250 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
12 500 € 12 500 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
237 186 € 265 815 € 248 397 € 235 943 € 220 211 € 234 627 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
228 763 € 200 004 € 170 550 € 178 863 € 168 934 € 186 665 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
186 665 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
61 206 € 64 393 € 75 702 € 52 959 € 49 903 € 44 022 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
52 272 € 61 653 € 73 287 € 50 752 € 44 538 € 44 022 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
15 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 934 € 2 740 € 2 400 € 2 207 € 5 365 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-52 783 € 1 418 € 2 145 € 4 121 € 1 374 € 3 940 €
056
B.IV.1
Peniaze
-52 783 € 1 418 € 2 145 € 4 121 € 1 374 € 19 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 921 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 224 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 224 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
320 113 € 322 878 € 331 417 € 278 292 € 222 879 € 239 519 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
57 992 € 56 843 € 31 668 € 31 475 € 31 400 € 32 152 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
50 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 905 € 646 € 637 € 562 € 265 € 265 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
265 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 938 € -18 978 € -19 162 € -19 161 € -18 113 € -18 410 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 410 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 149 € 25 175 € 193 € 74 € -752 € 297 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
262 121 € 266 035 € 299 749 € 246 817 € 191 479 € 197 233 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 368 € 620 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 368 € 620 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 511 € 39 221 € 72 151 € 74 € 38 € 38 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
38 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
194 195 € 150 617 € 158 480 € 153 714 € 119 307 € 79 351 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
134 200 € 97 702 € 91 909 € 102 126 € 70 840 € 36 564 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 632 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
36 225 € 32 207 € 49 576 € 44 497 € 44 444 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
32 805 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 174 € 1 551 € 1 675 € 1 531 € 5 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 596 € 19 157 € 15 320 € 5 560 € 4 018 € 3 350 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
21 642 € 33 172 € 50 993 € 66 784 € 72 134 € 117 844 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
32 405 € 43 025 € 18 125 € 25 625 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
21 785 € 32 405 € 10 625 € 25 625 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 620 € 10 620 € 7 500 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
10 134 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 119 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 €