Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.02.2017
31.01.2018
01.02.2016
31.01.2017
01.02.2015
31.01.2016
01.02.2014
31.01.2015
01.02.2013
31.01.2014
01.02.2012
31.01.2013
01.02.2010
31.01.2011
01.02.2009
31.01.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 166 661 € 200 € 974 € 16 008 € 33 392 € 297 254 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 462 605 € 152 € 786 € 14 375 € 33 561 € 269 831 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
704 056 € 48 € 188 € 1 633 € -169 € 27 423 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
94 911 673 € 84 340 901 € 78 070 442 € 77 377 951 € 79 400 075 € 73 668 413 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
94 911 673 € 84 340 901 € 78 070 442 € 77 377 951 € 79 400 075 € 73 668 413 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 €
07
II.3
Aktivácia
0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
18 780 430 € 16 388 363 € 15 812 869 € 13 728 098 € 15 069 614 € 12 684 610 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
735 250 € 495 679 € 388 382 € 425 111 € 336 946 € 480 737 €
10
B.2
Služby
18 045 180 € 15 892 684 € 15 424 487 € 13 302 987 € 14 732 668 € 12 203 873 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
76 835 299 € 67 952 586 € 62 257 761 € 63 651 486 € 64 330 292 € 61 011 226 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
70 100 338 € 62 268 906 € 56 584 798 € 57 850 394 € 56 368 058 € 53 230 899 €
13
C.1
Mzdové náklady
51 426 316 € 46 134 728 € 41 956 031 € 43 332 381 € 41 223 127 € 39 760 294 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17 559 938 € 14 980 487 € 13 492 389 € 13 639 416 € 13 469 083 € 12 170 015 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 114 084 € 1 153 691 € 1 136 378 € 878 597 € 1 675 848 € 1 300 590 €
17
D
Dane a poplatky
8 377 € 7 849 € 7 605 € 8 096 € 7 083 € 7 550 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
777 277 € 610 085 € 647 872 € 559 382 € 444 031 € 1 139 164 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 425 € 0 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
527 165 € 827 399 € 525 497 € 75 444 € 394 567 € 422 461 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 496 € 289 092 € 13 793 € 10 540 € 18 502 € 34 533 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 454 401 € 5 604 053 € 5 529 190 € 5 298 518 € 7 887 185 € 7 021 541 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 €
38
X.
Výnosové úroky
1 593 138 € 1 384 532 € 828 499 € 1 001 746 € 0 €
39
N
Nákladové úroky
7 € 3 € 6 € 47 € 3 220 € 2 €
40
XI.
Kurzové zisky
116 666 € 102 464 € 46 521 € 107 763 € 12 470 € 7 557 €
41
O
Kurzové straty
45 720 € 188 396 € 138 841 € 193 955 € 36 038 € 49 521 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
77 527 € 127 627 € 58 516 € 55 112 € 81 172 € 55 739 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
1 586 550 € 1 170 970 € 677 657 € 860 395 € -107 960 € -97 705 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 040 951 € 6 775 023 € 6 206 847 € 6 158 913 € 7 779 225 € 6 923 836 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 899 981 € 1 788 649 € 1 558 250 € 1 557 068 € 2 027 722 € 1 329 539 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 684 341 € 2 073 300 € 2 031 342 € 1 519 892 € 2 175 045 € 1 299 771 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
215 640 € -284 651 € -473 092 € 37 176 € -147 323 € 29 768 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 140 970 € 4 986 374 € 4 648 597 € 4 601 845 € 5 751 503 € 5 594 297 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 040 951 € 6 775 023 € 6 206 847 € 6 158 913 € 7 779 225 € 6 923 836 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 140 970 € 4 986 374 € 4 648 597 € 4 601 845 € 5 751 503 € 5 594 297 €