Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

O2 Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
419 444 000 € 430 843 000 € 330 888 000 € 281 234 000 € 221 724 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
312 558 000 € 270 360 000 € 198 671 000 € 182 896 000 € 157 777 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
85 564 000 € 53 510 000 € 54 762 000 € 58 593 000 € 61 938 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
24 914 000€ 20 399 000€ 17 780 000€ 12 627 000€ 4 026 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
158 000€ 159 000€ 394 000€ 5 119 000€ 9 844 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
25 707 000€ 29 176 000€ 32 646 000€ 39 129 000€ 41 824 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
34 785 000€ 3 776 000€ 3 943 000€ 1 717 000€ 6 244 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
220 057 000 € 209 913 000 € 136 972 000 € 117 366 000 € 92 802 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
69 148 000€ 57 100 000€ 48 685 000€ 29 191 000€ 28 053 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
65 576 000€ 53 135 000€ 45 890 000€ 37 464 000€ 32 740 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
61 543 000€ 59 349 000€ 66 000€ 57 000€ 68 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 238 000€ 40 328 000€ 42 329 000€ 50 651 000€ 31 941 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 937 000 € 6 937 000 € 6 937 000 € 6 937 000 € 3 037 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 934 000€ 6 934 000€ 6 934 000€ 6 934 000€ 3 028 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 9 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
105 287 000 € 158 909 000 € 129 132 000 € 96 528 000 € 62 228 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 340 000 € 8 830 000 € 8 454 000 € 7 631 000 € 4 013 000 €
035
B.I.1
Materiál
532 000€ 532 000€ 577 000€ 573 000€ 576 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 808 000€ 8 298 000€ 7 877 000€ 7 058 000€ 3 437 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
11 427 000 € 23 010 000 € 24 841 000 € 22 004 000 € 8 931 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
10 833 000 € 19 807 000 € 20 794 000 € 16 508 000 € 1 506 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 669 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
594 000€ 3 203 000€ 3 378 000€ 5 496 000€ 7 425 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
56 905 000 € 95 848 000 € 85 577 000 € 57 784 000 € 30 117 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
48 056 000 € 87 749 000 € 79 408 000 € 57 284 000 € 25 761 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 1 000 000€ 1 000 000€ 500 000€ 2 900 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 103 000€ 0€ 1 456 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 746 000€ 7 099 000€ 5 169 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
26 615 000 € 31 221 000 € 10 260 000 € 9 109 000 € 19 167 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 600 000 € 1 574 000 € 3 085 000 € 1 810 000 € 1 719 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 600 000€ 1 574 000€ 3 085 000€ 1 810 000€ 1 719 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
419 444 000 € 430 843 000 € 330 888 000 € 281 234 000 € 221 724 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
166 498 000 € 166 671 000 € 166 791 000 € 160 709 000 € 154 195 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
103 203 000 € 103 203 000 € 103 203 000 € 103 203 000 € 103 203 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
103 203 000€ 103 203 000€ 103 203 000€ 103 203 000€ 103 203 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 2 493 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 320 000 € 10 320 000 € 10 320 000 € 10 320 000 € 9 287 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
52 975 000 € 53 148 000 € 50 775 000 € 47 186 000 € 41 705 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
52 975 000€ 53 148 000€ 50 775 000€ 47 186 000€ 41 705 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
245 647 000 € 257 201 000 € 156 000 000 € 114 172 000 € 61 059 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
61 279 000 € 51 384 000 € 49 000 € 395 000 € 411 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
73 000€ 94 000€ 44 000€ 11 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
61 206 000€ 51 290 000€ 5 000€ 384 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 117 000 € 2 914 000 € 2 429 000 € 1 921 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
181 251 000 € 202 903 000 € 153 522 000 € 111 856 000 € 60 648 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
66 662 000 € 67 283 000 € 75 440 000 € 76 060 000 € 54 373 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100 000 000€ 117 775 000€ 67 000 000€ 25 000 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 859 000€ 3 450 000€ 3 676 000€ 3 359 000€ 2 532 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 779 000€ 4 901 000€ 6 950 000€ 6 973 000€ 3 219 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 951 000€ 9 494 000€ 456 000€ 464 000€ 525 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 299 000 € 6 971 000 € 8 097 000 € 6 353 000 € 6 470 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 299 000€ 6 971 000€ 8 097 000€ 6 353 000€ 6 470 000€