Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
01.09.2012
31.08.2013
01.09.2011
31.08.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
47 792 641 € 50 775 498 € 50 890 387 € 50 448 782 € 49 259 133 € 52 731 961 € 54 077 924 € 47 433 746 € 27 901 125 € 29 149 960 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
33 879 138 € 36 077 239 € 38 204 642 € 40 090 360 € 42 469 208 € 45 184 346 € 47 396 103 € 39 831 910 € 18 259 876 € 18 831 042 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
50 102 € 64 531 € 63 324 € 27 391 € 16 466 € 6 647 € 13 016 € 15 229 € 4 632 € 7 862 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
39 662 € 55 363 € 63 324 € 27 391 € 16 466 € 6 647 € 13 016 € 15 229 € 4 632 € 7 862 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 € 0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 € 0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 440 € 9 168 € 0 € 0 € 0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
33 829 036 € 36 012 708 € 38 141 318 € 40 062 969 € 42 452 742 € 45 177 699 € 47 383 087 € 39 816 681 € 18 255 244 € 18 823 180 €
012
A.II.1
Pozemky
4 264 373 € 4 264 373 € 4 264 373 € 4 264 373 € 4 264 373 € 4 264 373 € 4 264 373 € 4 264 373 € 4 264 373 € 4 264 373 €
013
A.II.2
Stavby
25 949 777 € 27 820 557 € 29 608 539 € 31 328 988 € 33 180 518 € 35 049 306 € 36 321 897 € 22 863 224 € 12 804 316 € 13 605 004 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 521 081 € 3 709 191 € 3 738 602 € 4 294 242 € 4 930 822 € 5 753 151 € 6 531 195 € 1 391 659 € 731 628 € 571 431 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 € 0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 € 0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
93 805 € 218 587 € 529 804 € 175 366 € 77 029 € 110 869 € 265 622 € 11 297 425 € 454 927 € 382 372 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 € 0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 554 456 € 14 207 438 € 12 109 545 € 9 818 624 € 6 345 206 € 7 101 478 € 6 170 880 € 7 218 021 € 9 278 365 € 9 874 486 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 590 857 € 4 117 724 € 4 417 487 € 4 897 738 € 4 652 168 € 4 552 263 € 4 393 678 € 4 065 465 € 3 434 427 € 2 980 339 €
032
B.I.1
Materiál
102 855 € 87 414 € 87 424 € 92 533 € 68 747 € 60 847 € 72 745 € 142 212 € 154 792 € 128 026 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 € 0 € 0 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 € 0 € 0 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 € 0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
4 488 002 € 4 030 310 € 4 330 063 € 4 805 205 € 4 583 421 € 4 491 416 € 4 320 933 € 3 923 253 € 3 279 635 € 2 852 313 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 € 0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 € 0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 € 0 € 0 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
721 726 € 708 095 € 988 938 € 517 617 € 422 761 € 289 419 € 364 611 € 2 741 690 € 476 691 € 646 076 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
716 275 € 694 154 € 729 275 € 501 789 € 409 491 € 276 100 € 351 395 € 467 219 € 247 026 € 175 290 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 400 000 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 € 0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
256 230 € 0 € 2 270 097 € 222 912 € 68 128 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 451 € 13 941 € 3 433 € 15 828 € 13 270 € 13 319 € 13 216 € 4 374 € 6 753 € 2 658 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 241 873 € 9 381 619 € 6 703 120 € 4 403 269 € 1 270 277 € 2 259 796 € 1 412 591 € 410 866 € 5 367 247 € 6 248 071 €
056
B.IV.1
Peniaze
97 218 € 98 647 € 104 127 € 107 737 € 185 152 € 156 451 € 159 676 € 113 839 € 111 172 € 132 341 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 144 655 € 9 282 972 € 6 598 993 € 4 295 532 € 1 085 125 € 2 103 345 € 1 252 915 € 297 027 € 5 256 075 € 6 115 730 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
359 047 € 490 821 € 576 200 € 539 798 € 444 719 € 446 137 € 510 941 € 383 815 € 362 884 € 444 432 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 930 € 3 447 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
359 010 € 490 434 € 575 813 € 539 411 € 444 332 € 445 750 € 510 554 € 383 428 € 359 659 € 419 662 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
37 € 387 € 387 € 387 € 387 € 387 € 387 € 387 € 2 295 € 21 323 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
47 792 641 € 50 775 498 € 50 890 387 € 50 448 782 € 49 259 133 € 52 731 961 € 54 077 924 € 47 433 746 € 27 901 125 € 29 149 960 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 854 303 € 23 385 048 € 23 072 695 € 23 217 976 € 21 593 848 € 18 235 853 € 15 583 676 € 15 632 741 € 19 105 669 € 20 207 574 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 €
069
A.I.1
Základné imanie
12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 € 0 € 0 € 0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 € 0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 € 0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 € 0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 € 2 457 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0 € 0 € 0 € 0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 € 0 € 0 € 0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 € 0 € 0 € 0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 € 0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 € 0 € 0 € 0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 € 0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 0 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 0 € 0 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
10 476 € 10 476 € 10 476 € 0 € 0 € 0 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
10 514 011 € 10 044 756 € 9 732 403 € 9 877 684 € 8 253 556 € 4 895 561 € 2 243 384 € 2 292 449 € 5 775 853 € 6 877 758 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
23 906 374 € 27 279 273 € 27 709 402 € 27 230 682 € 27 650 208 € 34 496 108 € 38 493 583 € 31 794 348 € 8 777 031 € 8 912 004 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 136 867 € 1 988 987 € 1 259 428 € 1 386 536 € 1 099 896 € 983 166 € 409 541 € 288 878 € 186 299 € 218 883 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
154 618 € 64 419 € 84 858 € 73 223 € 72 703 € 58 048 € 81 135 € 74 918 € 54 235 € 106 017 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
463 734 € 642 014 € 434 040 € 428 995 € 295 917 € 186 739 € 0 € 0 € 0 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 518 515 € 1 282 554 € 740 530 € 884 318 € 731 276 € 738 379 € 328 406 € 213 960 € 132 064 € 112 866 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 357 275 € 11 193 374 € 12 447 609 € 622 678 € 724 507 € 552 023 € 1 819 259 € 2 323 182 € 730 094 € 1 588 258 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 273 744 € 1 981 909 € 0 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0 € 0 € 0 € 0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 600 000 € 10 400 000 € 11 700 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 448 190 € 1 344 570 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 € 0 € 0 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 € 0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 € 0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
37 871 € 16 940 € 25 789 € 13 356 € 26 393 € 23 918 € 18 102 € 11 595 € 19 554 € 21 829 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 € 0 € 0 € 0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
719 404 € 776 434 € 721 820 € 609 322 € 698 114 € 528 105 € 527 413 € 329 678 € 262 350 € 221 859 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
15 412 232 € 14 096 912 € 14 002 365 € 25 221 468 € 25 350 747 € 32 908 480 € 36 264 783 € 26 300 394 € 7 860 638 € 7 104 863 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 830 327 € 10 031 264 € 10 312 055 € 9 181 362 € 8 277 630 € 9 007 896 € 8 469 656 € 12 524 415 € 6 408 360 € 5 395 498 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 € 0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
258 635 € 97 601 € 31 893 € 4 407 € 8 006 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 300 000 € 1 300 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 300 000 € 13 300 000 € 14 200 000 € 20 900 000 € 25 900 000 € 13 348 190 € 896 380 € 896 380 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 € 0 € 0 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
502 655 € 373 905 € 369 002 € 310 338 € 276 084 € 285 057 € 252 183 € 215 012 € 173 342 € 239 368 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
331 020 € 253 984 € 247 737 € 197 952 € 178 249 € 178 680 € 154 270 € 131 121 € 103 974 € 132 100 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 441 775 € 2 130 853 € 1 765 489 € 2 226 415 € 2 412 690 € 2 270 057 € 1 386 271 € 47 402 € 272 517 € 433 511 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 455 € 6 906 € 8 082 € 5 401 € 6 094 € 8 155 € 4 802 € 2 361 € 1 658 € 0 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 € 0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
475 058 € 52 439 € 0 € 2 881 894 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
475 058 € 52 439 € 0 € 2 881 894 € 0 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
31 964 € 111 177 € 108 290 € 124 € 15 077 € 665 € 6 657 € 18 425 € 30 382 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
31 964 € 96 467 € 108 290 € 124 € 174 € 665 € 5 903 € 13 876 € 22 433 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 710 € 14 903 € 0 € 754 € 4 549 € 7 949 €