Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
47 209 656 € 46 765 705 € 41 525 573 € 46 387 145 € 47 792 641 € 50 775 498 € 50 890 387 € 50 448 782 € 49 259 133 € 52 731 961 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 642 682 € 29 210 554 € 30 034 760 € 31 885 552 € 33 879 138 € 36 077 239 € 38 204 642 € 40 090 360 € 42 469 208 € 45 184 346 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 773 € 9 338 € 20 154 € 37 267 € 50 102 € 64 531 € 63 324 € 27 391 € 16 466 € 6 647 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 773€ 9 338€ 20 154€ 37 267€ 39 662€ 55 363€ 63 324€ 27 391€ 16 466€ 6 647€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 440€ 9 168€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
28 639 909 € 29 201 216 € 30 014 606 € 31 848 285 € 33 829 036 € 36 012 708 € 38 141 318 € 40 062 969 € 42 452 742 € 45 177 699 €
012
A.II.1
Pozemky
4 264 373€ 4 264 373€ 4 264 373€ 4 264 373€ 4 264 373€ 4 264 373€ 4 264 373€ 4 264 373€ 4 264 373€ 4 264 373€
013
A.II.2
Stavby
19 850 095€ 20 314 922€ 22 184 353€ 24 070 772€ 25 949 777€ 27 820 557€ 29 608 539€ 31 328 988€ 33 180 518€ 35 049 306€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 607 854€ 3 197 738€ 3 347 043€ 3 411 767€ 3 521 081€ 3 709 191€ 3 738 602€ 4 294 242€ 4 930 822€ 5 753 151€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
917 587€ 1 424 183€ 218 837€ 101 373€ 93 805€ 218 587€ 529 804€ 175 366€ 77 029€ 110 869€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
18 349 797 € 17 313 569 € 11 216 521 € 14 227 136 € 13 554 456 € 14 207 438 € 12 109 545 € 9 818 624 € 6 345 206 € 7 101 478 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 972 206 € 5 500 402 € 4 217 036 € 4 013 103 € 4 590 857 € 4 117 724 € 4 417 487 € 4 897 738 € 4 652 168 € 4 552 263 €
035
B.I.1
Materiál
120 489€ 58 357€ 63 795€ 108 403€ 102 855€ 87 414€ 87 424€ 92 533€ 68 747€ 60 847€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
5 851 717€ 5 442 045€ 4 153 241€ 3 904 700€ 4 488 002€ 4 030 310€ 4 330 063€ 4 805 205€ 4 583 421€ 4 491 416€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 666 565 € 11 114 900 € 5 896 619 € 740 799 € 721 726 € 708 095 € 988 938 € 517 617 € 422 761 € 289 419 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
471 968 € 556 451 € 263 455 € 322 599 € 716 275 € 694 154 € 729 275 € 501 789 € 409 491 € 276 100 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
326 451€ 475 893€ 120 887€ 171 445€ 578 996€ 274 270€ 244 822€ 204 826€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
145 517€ 80 558€ 142 568€ 151 154€ 137 279€ 419 884€ 484 453€ 296 963€ 409 491€ 276 100€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
10 929 572€ 10 358 626€ 4 471 191€ 32 595€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
111 076€ 1 159 967€ 381 388€ 256 230€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
153 949€ 199 823€ 2 006€ 4 217€ 5 451€ 13 941€ 3 433€ 15 828€ 13 270€ 13 319€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
711 026 € 698 267 € 1 102 866 € 9 473 234 € 8 241 873 € 9 381 619 € 6 703 120 € 4 403 269 € 1 270 277 € 2 259 796 €
072
B.V.1.
Peniaze
104 516€ 70 567€ 117 550€ 102 070€ 97 218€ 98 647€ 104 127€ 107 737€ 185 152€ 156 451€
073
B.V.2.
Účty v bankách
606 510€ 627 700€ 985 316€ 9 371 164€ 8 144 655€ 9 282 972€ 6 598 993€ 4 295 532€ 1 085 125€ 2 103 345€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
217 177 € 241 582 € 274 292 € 274 457 € 359 047 € 490 821 € 576 200 € 539 798 € 444 719 € 446 137 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
216 769€ 241 174€ 273 905€ 274 070€ 359 010€ 490 434€ 575 813€ 539 411€ 444 332€ 445 750€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
408€ 408€ 387€ 387€ 37€ 387€ 387€ 387€ 387€ 387€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
47 209 656 € 46 765 705 € 41 525 573 € 46 387 145 € 47 792 641 € 50 775 498 € 50 890 387 € 50 448 782 € 49 259 133 € 52 731 961 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
24 088 711 € 22 184 352 € 18 400 845 € 23 465 103 € 23 854 303 € 23 385 048 € 23 072 695 € 23 217 976 € 21 593 848 € 18 235 853 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 € 12 115 781 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 115 781€ 12 115 781€ 12 115 781€ 12 115 781€ 12 115 781€ 12 115 781€ 12 115 781€ 12 115 781€ 12 115 781€ 12 115 781€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 457€ 2 457€ 2 457€ 2 457€ 2 457€ 2 457€ 2 457€ 2 457€ 2 457€ 2 457€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 € 1 211 578 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 211 578€ 1 211 578€ 1 211 578€ 1 211 578€ 1 211 578€ 1 211 578€ 1 211 578€ 1 211 578€ 1 211 578€ 1 211 578€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 € 10 476 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 476€ 10 476€ 10 476€ 10 476€ 10 476€ 10 476€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
10 476€ 10 476€ 10 476€ 10 476€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 748 419 € 8 844 060 € 5 060 553 € 10 124 811 € 10 514 011 € 10 044 756 € 9 732 403 € 9 877 684 € 8 253 556 € 4 895 561 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
23 116 938 € 24 546 774 € 23 083 413 € 22 875 156 € 23 906 374 € 27 279 273 € 27 709 402 € 27 230 682 € 27 650 208 € 34 496 108 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
878 744 € 2 392 532 € 3 979 742 € 5 287 112 € 6 357 275 € 11 193 374 € 12 447 609 € 622 678 € 724 507 € 552 023 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
400 000€ 1 700 000€ 3 000 000€ 4 300 000€ 5 600 000€ 10 400 000€ 11 700 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
32 232€ 46 949€ 78 534€ 44 231€ 37 871€ 16 940€ 25 789€ 13 356€ 26 393€ 23 918€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
446 512€ 645 583€ 901 208€ 942 881€ 719 404€ 776 434€ 721 820€ 609 322€ 698 114€ 528 105€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
181 234 € 276 026 € 268 752 € 450 839 € 463 734 € 642 014 € 434 040 € 428 995 € 295 917 € 186 739 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
181 234€ 276 026€ 268 752€ 450 839€ 463 734€ 642 014€ 434 040€ 428 995€ 295 917€ 186 739€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 105 599 € 19 303 797 € 18 079 686 € 16 530 912 € 15 412 232 € 14 096 912 € 14 002 365 € 25 221 468 € 25 350 747 € 32 908 480 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 276 121 € 13 209 111 € 13 177 166 € 12 110 995 € 10 830 327 € 10 031 264 € 10 312 055 € 9 181 362 € 8 277 630 € 9 266 531 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 112 172€ 917 243€ 1 323 977€ 1 166 839€ 1 015 093€ 854 194€ 593 426€ 6 243 552€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 163 949€ 12 291 868€ 11 853 189€ 10 944 156€ 9 815 234€ 9 177 070€ 9 718 629€ 2 937 810€ 8 277 630€ 9 266 531€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 300 000€ 1 300 000€ 1 300 000€ 1 300 000€ 1 300 000€ 1 300 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 300 000€ 13 300 000€ 14 200 000€ 20 900 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
686 004€ 612 662€ 664 263€ 543 800€ 502 655€ 373 905€ 369 002€ 310 338€ 276 084€ 285 057€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
447 899€ 405 148€ 446 336€ 367 570€ 331 020€ 253 984€ 247 737€ 197 952€ 178 249€ 178 680€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 388 456€ 3 769 828€ 2 484 489€ 2 203 085€ 2 441 775€ 2 130 853€ 1 765 489€ 2 226 415€ 2 412 690€ 2 270 057€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 119€ 7 048€ 7 432€ 5 462€ 6 455€ 6 906€ 8 082€ 5 401€ 6 094€ 8 155€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 951 361 € 2 574 419 € 755 233 € 606 293 € 1 673 133 € 1 346 973 € 825 388 € 957 541 € 803 979 € 796 427 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
177 080€ 157 340€ 166 033€ 128 497€ 154 618€ 64 419€ 84 858€ 73 223€ 72 703€ 58 048€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 774 281€ 2 417 079€ 589 200€ 477 796€ 1 518 515€ 1 282 554€ 740 530€ 884 318€ 731 276€ 738 379€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
475 058€ 52 439€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 007 € 34 579 € 41 315 € 46 886 € 31 964 € 111 177 € 108 290 € 124 € 15 077 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
14 161€ 24 990€ 35 819€ 46 886€ 31 964€ 96 467€ 108 290€ 124€ 174€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-10 154€ 9 589€ 5 496€ 14 710€ 14 903€