Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
458 539 816 € 460 636 297 € 523 029 450 € 541 403 647 € 544 108 321 € 552 678 019 € 557 158 879 € 548 588 058 € 485 754 838 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
403 855 144 € 413 468 447 € 501 704 347 € 514 720 625 € 516 307 339 € 517 733 232 € 512 068 547 € 479 366 426 € 429 588 270 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 979 404 € 2 602 875 € 3 085 895 € 3 553 496 € 2 798 793 € 2 016 664 € 1 857 829 € 2 542 763 € 2 986 350 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 187 070€ 2 037 069€ 2 296 842€ 2 452 512€ 433 212€ 312 857€ 280 011€ 455 672€ 524 254€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
715 960€ 492 758€ 686 391€ 1 025 447€ 472 338€ 361 009€ 339 354€ 223 371€ 317 985€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
48 229€ 0€ 0€ 0€ 22 973€ 69 773€ 116 573€ 163 373€ 59 707€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
28 145€ 73 048€ 102 662€ 75 537€ 1 870 270€ 1 273 025€ 1 121 891€ 1 700 347€ 2 084 404€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
382 112 448 € 374 461 538 € 442 471 071 € 455 019 748 € 457 361 165 € 459 569 187 € 454 063 337 € 420 676 282 € 370 454 539 €
012
A.II.1
Pozemky
68 023 860€ 67 315 201€ 76 812 000€ 76 812 000€ 76 759 885€ 76 757 585€ 76 475 569€ 76 477 747€ 76 468 768€
013
A.II.2
Stavby
258 884 935€ 259 117 685€ 309 962 148€ 307 872 544€ 305 284 532€ 303 010 356€ 258 313 820€ 233 846 081€ 214 807 638€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 554 133€ 24 127 356€ 34 522 220€ 38 593 419€ 38 885 229€ 44 076 065€ 27 381 275€ 25 873 078€ 20 706 012€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
205 990€ 134 620€ 134 620€ 134 620€ 134 620€ 140 314€ 140 602€ 140 890€ 128 145€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 848 098€ 21 379 190€ 18 855 589€ 29 857 094€ 34 456 036€ 33 851 454€ 90 058 017€ 82 615 502€ 56 565 553€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
595 432€ 2 387 486€ 2 184 494€ 1 750 071€ 1 840 863€ 1 733 413€ 1 694 054€ 1 722 984€ 1 778 423€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
17 763 292 € 36 404 034 € 56 147 381 € 56 147 381 € 56 147 381 € 56 147 381 € 56 147 381 € 56 147 381 € 56 147 381 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
17 756 653€ 36 397 395€ 56 140 742€ 56 140 742€ 56 140 742€ 56 140 742€ 56 140 742€ 56 140 742€ 56 140 742€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
49 594 261 € 38 960 360 € 16 791 478 € 21 190 183 € 27 311 997 € 34 539 754 € 42 004 665 € 65 486 026 € 52 572 050 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 308 983 € 285 719 € 206 345 € 680 304 € 515 781 € 515 265 € 319 403 € 5 034 € 26 176 €
035
B.I.1
Materiál
1 308 734€ 285 470€ 206 066€ 168 391€ 3 808€ 3 292€ 3 063€ 4 705€ 25 847€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
511 644€ 511 644€ 511 644€ 316 011€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
249€ 249€ 279€ 269€ 329€ 329€ 329€ 329€ 329€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 705 580 € 10 875 483 € 334 754 € 573 863 € 0 € 295 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
66 911 € 47 822 € 334 754 € 573 863 € 0 € 295 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
66 911€ 47 822€ 334 754€ 573 863€ 295€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
9 638 669€ 10 827 661€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 099 798 € 11 102 653 € 11 534 897 € 13 807 829 € 15 974 393 € 14 633 919 € 15 510 088 € 19 116 106 € 16 571 990 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 420 027 € 10 729 445 € 11 293 128 € 13 116 304 € 15 833 517 € 14 169 879 € 13 999 344 € 16 351 385 € 15 489 306 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
543 847€ 705 931€ 756 066€ 236 568€ 316 095€ 462 791€ 1 788 738€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 876 180€ 10 023 514€ 10 537 062€ 12 879 736€ 15 517 422€ 13 707 088€ 12 210 606€ 16 351 385€ 15 489 306€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
446 789€ 216 779€ 81 410€ 509 743€ 315€ 366 628€ 1 433 142€ 2 682 975€ 1 066 790€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
232 982€ 156 429€ 160 359€ 181 782€ 140 561€ 97 412€ 77 602€ 81 746€ 15 894€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 927 338 € 1 927 338 € 1 927 338 € 1 927 338 € 1 927 338 € 1 927 338 € 1 927 338 € 1 927 338 € 1 927 338 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
1 927 338€ 1 927 338€ 1 927 338€ 1 927 338€ 1 927 338€ 1 927 338€ 1 927 338€ 1 927 338€ 1 927 338€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
25 552 562 € 14 769 167 € 2 788 144 € 4 200 849 € 8 894 485 € 17 463 232 € 24 247 836 € 44 437 548 € 34 046 251 €
072
B.V.1.
Peniaze
275€ 0€ 2 185€ 1 115€ 524€ 331€ 813€ 316€ 60 869€
073
B.V.2.
Účty v bankách
25 552 287€ 14 769 167€ 2 785 959€ 4 199 734€ 8 893 961€ 17 462 901€ 24 247 023€ 44 437 232€ 33 985 382€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 090 411 € 8 207 490 € 4 533 625 € 5 492 839 € 488 985 € 405 033 € 3 085 667 € 3 735 606 € 3 594 518 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
319 312€ 322 951€ 326 056€ 330 123€ 354 075€ 37 062€ 53 119€ 134 608€ 281 223€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
297 316€ 252 136€ 125 748€ 117 337€ 134 910€ 139 666€ 225 711€ 255 432€ 312 383€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 473 783€ 7 632 403€ 4 081 821€ 5 045 379€ 228 305€ 2 806 837€ 3 345 566€ 3 000 912€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
458 539 816 € 460 636 297 € 523 029 450 € 541 403 647 € 544 108 321 € 552 678 019 € 557 158 879 € 548 588 058 € 485 754 838 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
320 295 204 € 321 423 437 € 383 478 563 € 387 864 828 € 387 702 149 € 387 357 280 € 389 029 991 € 388 063 111 € 385 697 725 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
281 365 935 € 281 365 935 € 281 365 935 € 281 365 935 € 281 365 935 € 281 365 935 € 281 365 935 € 281 365 935 € 281 365 935 €
082
A.I.1
Základné imanie
281 365 935€ 281 365 935€ 281 365 935€ 281 365 935€ 281 365 935€ 281 365 935€ 281 365 935€ 281 365 935€ 281 365 935€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 344 094€ 2 344 094€ 2 344 094€ 2 344 094€ 2 344 094€ 2 344 094€ 2 344 094€ 2 344 094€ 2 344 094€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 190 582 € 27 404 091 € 32 987 838 € 32 902 126 € 32 852 639 € 32 802 891 € 32 501 148 € 32 076 309 € 31 851 744 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
263 244€ 25 476 753€ 30 673 424€ 30 612 617€ 30 563 130€ 30 513 382€ 30 211 640€ 29 964 101€ 29 739 536€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
1 927 338€ 1 927 338€ 2 314 414€ 2 289 509€ 2 289 509€ 2 289 509€ 2 289 508€ 2 112 208€ 2 112 208€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 33 650 362 € 33 253 107 € 33 253 107 € 33 253 107 € 32 707 615 € 32 707 615 € 32 707 615 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 33 650 362€ 33 253 107€ 33 253 107€ 33 253 107€ 32 707 615€ 32 707 615€ 32 707 615€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
30 834 960 € 34 159 216 € 34 159 216 € 34 159 216 € 34 159 216 € 34 159 216 € 34 159 216 € 34 159 216 € 34 159 216 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
30 834 960€ 34 159 216€ 34 159 216€ 34 159 216€ 34 159 216€ 34 159 216€ 34 159 216€ 34 159 216€ 34 159 216€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 231 842 € -26 482 343 € 1 951 770 € 3 232 289 € 3 232 289 € 2 934 556 € 2 934 556 € 2 934 556 € 1 023 465 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 951 770€ 3 232 289€ 3 232 289€ 2 934 556€ 2 934 556€ 2 934 556€ 1 023 465€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 231 842€ -26 482 343€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 791 475 € 2 632 444 € -2 980 652 € 608 061 € 494 869 € 497 481 € 3 017 427 € 2 475 386 € 2 245 656 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
95 849 177 € 97 513 388 € 94 949 953 € 110 331 139 € 111 769 023 € 118 126 698 € 123 996 068 € 129 330 499 € 79 346 609 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 158 608 € 1 358 482 € 7 967 539 € 9 034 171 € 10 882 982 € 10 404 729 € 9 625 057 € 8 019 350 € 5 904 410 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 024 760 € 1 226 455 € 2 404 757 € 3 232 106 € 5 182 362 € 4 888 645 € 3 838 208 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 060 627€ 1 373 900€ 1 510 579€ 2 361 777€ 1 865 654€ 1 569 068€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 024 760€ 165 828€ 1 030 857€ 1 721 527€ 2 820 585€ 3 022 991€ 2 269 140€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 683 163€ 762 154€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
133 848€ 132 027€ 191 785€ 178 863€ 162 705€ 52 932€ 42 418€ 41 850€ 26 685€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 5 370 997€ 5 623 202€ 5 537 915€ 5 463 152€ 5 744 431€ 5 294 337€ 5 115 571€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 048 072 € 2 591 002 € 2 234 997 € 2 034 954 € 3 756 510 € 4 000 820 € 8 106 521 € 4 813 211 € 2 811 386 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
7 269€ 7 269€ 7 269€ 7 269€ 7 269€ 7 269€ 723 827€ 665 869€ 697 828€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 040 803€ 2 583 733€ 2 227 728€ 2 027 685€ 3 749 241€ 3 993 551€ 7 382 694€ 4 147 342€ 2 113 558€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
68 499 948€ 69 012 948€ 0€ 62 657 448€ 62 000 000€ 72 785 714€ 79 571 429€ 77 964 478€ 41 190 215€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 519 133 € 20 214 591 € 17 162 130 € 30 071 419 € 23 042 419 € 21 734 424 € 17 646 961 € 30 321 001 € 25 422 556 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 857 469 € 18 391 785 € 15 431 108 € 28 333 242 € 20 830 879 € 19 491 030 € 16 156 034 € 24 842 788 € 23 155 703 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 025 272€ 6 465 593€ 9 114 056€ 19 510 057€ 11 775 559€ 13 517 977€ 7 867 042€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 832 197€ 11 926 192€ 6 317 052€ 8 823 185€ 9 055 320€ 5 973 053€ 8 288 992€ 24 842 788€ 23 155 703€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
295 382€ 389 921€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 331 415€ 923 003€ 794 890€ 643 708€ 646 944€ 648 550€ 708 714€ 612 976€ 562 514€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
927 234€ 659 839€ 669 231€ 523 647€ 472 883€ 457 541€ 429 575€ 429 308€ 406 722€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
332 834€ 182 934€ 212 643€ 225 204€ 623 599€ 1 087 919€ 311 601€ 234 783€ 163 184€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
70 181€ 57 030€ 54 258€ 50 236€ 468 114€ 49 384€ 41 037€ 4 201 146€ 744 512€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 109 734 € 3 821 458 € 3 793 400 € 2 030 707 € 1 297 786 € 2 412 781 € 2 260 386 € 1 424 303 € 1 732 328 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
705 832€ 448 778€ 540 445€ 444 462€ 387 370€ 308 939€ 419 802€ 400 974€ 433 056€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 403 902€ 3 372 680€ 3 252 955€ 1 586 245€ 910 416€ 2 103 842€ 1 840 584€ 1 023 329€ 1 299 272€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
513 682€ 514 907€ 63 791 887€ 4 502 440€ 10 789 326€ 6 788 230€ 6 785 714€ 6 788 156€ 2 285 714€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
42 395 435 € 41 699 472 € 44 600 934 € 43 207 680 € 44 637 149 € 47 194 041 € 44 132 820 € 31 194 448 € 20 710 504 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
32 000€ 48 000€ 64 000€ 80 000€ 96 000€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 552€ 16 000€ 260 968€ 40 096€ 31 814€ 66 643€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
39 430 540€ 38 561 797€ 41 324 670€ 40 204 970€ 41 553 000€ 43 891 684€ 42 650 392€ 29 743 038€ 19 842 693€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 961 343€ 3 137 675€ 3 276 264€ 3 002 710€ 3 036 149€ 2 993 389€ 1 378 332€ 1 339 596€ 705 168€