Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
45 836 000 € 46 437 000 € 42 150 000 € 38 049 000 € 44 287 647 € 44 659 603 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 533 000 € 3 505 000 € 3 043 000 € 4 306 000 € 1 444 335 € 1 852 847 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
4 € 4 €
005
A.I.2
Software
4€ 4€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
3 533 000 € 3 505 000 € 3 043 000 € 4 306 000 € 1 444 331 € 1 852 843 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 533 000€ 3 505 000€ 3 043 000€ 4 306 000€ 1 442 454€ 1 723 710€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 877€ 129 133€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
42 117 000 € 42 800 000 € 38 908 000 € 33 522 000 € 41 780 797 € 42 681 858 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
1 235 000 € 1 235 000 € 1 454 000 € 962 000 € 863 256 € 241 196 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 235 000€ 1 235 000€ 1 454 000€ 962 000€ 863 256€ 241 196€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
38 848 000 € 33 542 000 € 36 709 000 € 30 892 000 € 40 849 241 € 42 032 426 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
30 020 592 € 29 800 466 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
30 020 592€ 29 800 466€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
34 926 000€ 31 884 000€ 35 356 000€ 29 562 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
9 606 417€ 10 893 143€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 967 000€ 251 000€ 0€ 689 692€ 1 160 607€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
955 000€ 1 408 000€ 1 353 000€ 1 330 000€ 532 540€ 178 210€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
2 033 000 € 8 023 000 € 745 000 € 1 668 000 € 68 300 € 408 236 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 17 000€ 33 000€ 16 693€ 8 568€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 033 000€ 8 023 000€ 728 000€ 1 635 000€ 51 607€ 399 668€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
186 000 € 133 000 € 199 000 € 221 000 € 1 062 515 € 124 898 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
186 000€ 133 000€ 199 000€ 218 000€ 116 182€ 114 051€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 3 000€ 946 333€ 10 847€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
45 836 000 € 46 437 000 € 42 150 000 € 38 049 000 € 44 287 647 € 44 659 603 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 415 000 € 14 140 000 € 10 736 000 € 7 052 000 € 10 112 937 € 9 658 577 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 9 959 € 9 959 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 9 959€ 9 959€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
73 000€ 73 000€ 73 000€ 73 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
72 642 € 72 642 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
72 642€ 72 642€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 332 000 € 14 057 000 € 10 653 000 € 6 969 000 € 4 000 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 332 000€ 14 057 000€ 10 653 000€ 6 969 000€ 4 000 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
6 030 336 € 9 575 976 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
29 430 000 € 32 298 000 € 31 414 000 € 30 997 000 € 34 168 739 € 34 997 790 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
220 816 € 122 864 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
220 816€ 122 864€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
728 000 € 728 000 € 693 000 € 668 000 € 827 535 € 791 534 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
728 000€ 728 000€ 693 000€ 668 000€ 827 535€ 791 534€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
28 702 000 € 31 570 000 € 30 721 000 € 30 329 000 € 27 720 949 € 30 058 010 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
3 945 000 € 4 442 000 € 3 919 000 € 4 546 000 € 18 840 597 € 20 006 429 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 840 597€ 20 006 429€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 568 000€ 9 548 000€ 8 954 000€ 8 588 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
12 768 000€ 12 069 000€ 11 508 000€ 11 792 000€ 5 044 939€ 4 528 539€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 387 090€ 3 064 690€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 1 823 000€ 401 000€ 445 825€ 2 458 352€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 421 000€ 5 511 000€ 4 517 000€ 5 002 000€ 2 498€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 399 439 € 4 025 382 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 261 291€ 2 991 235€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 138 148€ 1 034 147€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
5 971 € 3 236 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 971€ 3 236€