Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
49 140 000 € 43 142 000 € 46 437 000 € 42 150 000 € 38 049 000 € 44 287 647 € 44 659 603 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 131 000 € 3 738 000 € 3 505 000 € 3 043 000 € 4 306 000 € 1 444 335 € 1 852 847 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 € 4 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4€ 4€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 131 000 € 3 738 000 € 3 505 000 € 3 043 000 € 4 306 000 € 1 444 331 € 1 852 843 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 865 000€ 3 533 000€ 3 505 000€ 3 043 000€ 4 306 000€ 1 442 454€ 1 723 710€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
266 000€ 205 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 877€ 129 133€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
45 952 000 € 39 209 000 € 42 800 000 € 38 908 000 € 33 522 000 € 41 780 797 € 42 681 858 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 340 000 € 1 294 000 € 1 235 000 € 1 454 000 € 962 000 € 863 256 € 241 196 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 340 000€ 1 294 000€ 1 235 000€ 1 454 000€ 962 000€ 863 256€ 241 196€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
37 879 000 € 35 882 000 € 33 542 000 € 36 709 000 € 30 892 000 € 40 849 241 € 42 032 426 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
30 020 592 € 29 800 466 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
30 020 592€ 29 800 466€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
35 867 000€ 34 926 000€ 31 884 000€ 35 356 000€ 29 562 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
9 606 417€ 10 893 143€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
724 000€ 0€ 251 000€ 0€ 689 692€ 1 160 607€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 288 000€ 955 000€ 1 408 000€ 1 353 000€ 1 330 000€ 532 540€ 178 210€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 732 000 € 2 033 000 € 8 023 000 € 745 000 € 1 668 000 € 68 300 € 408 236 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 17 000€ 33 000€ 16 693€ 8 568€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 732 000€ 2 033 000€ 8 023 000€ 728 000€ 1 635 000€ 51 607€ 399 668€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
57 000 € 195 000 € 133 000 € 199 000 € 221 000 € 1 062 515 € 124 898 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
57 000€ 195 000€ 133 000€ 199 000€ 218 000€ 116 182€ 114 051€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 3 000€ 946 333€ 10 847€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
49 140 000 € 43 142 000 € 46 437 000 € 42 150 000 € 38 049 000 € 44 287 647 € 44 659 603 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 482 000 € 13 115 000 € 14 140 000 € 10 736 000 € 7 052 000 € 10 112 937 € 9 658 577 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 9 959 € 9 959 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 9 959€ 9 959€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
108 000€ 102 000€ 73 000€ 73 000€ 73 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
72 642 € 72 642 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
72 642€ 72 642€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 363 000 € 13 003 000 € 14 057 000 € 10 653 000 € 6 969 000 € 4 000 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 363 000€ 13 003 000€ 14 057 000€ 10 653 000€ 6 969 000€ 4 000 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 030 336 € 9 575 976 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
39 658 000 € 30 027 000 € 32 298 000 € 31 414 000 € 30 997 000 € 34 168 739 € 34 997 790 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
59 000 € 98 000 € 220 816 € 122 864 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
220 816€ 122 864€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
59 000€ 98 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
728 000 € 728 000 € 728 000 € 693 000 € 668 000 € 827 535 € 791 534 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
728 000€ 728 000€ 728 000€ 693 000€ 668 000€ 827 535€ 791 534€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
38 871 000 € 29 201 000 € 31 570 000 € 30 721 000 € 30 329 000 € 27 720 949 € 30 058 010 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 311 000 € 3 945 000 € 4 442 000 € 3 919 000 € 4 546 000 € 18 840 597 € 20 006 429 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 840 597€ 20 006 429€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
16 650 000€ 7 568 000€ 9 548 000€ 8 954 000€ 8 588 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 698 000€ 12 768 000€ 12 069 000€ 11 508 000€ 11 792 000€ 5 044 939€ 4 528 539€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 387 090€ 3 064 690€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
391 000€ 0€ 1 823 000€ 401 000€ 445 825€ 2 458 352€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 212 000€ 4 529 000€ 5 511 000€ 4 517 000€ 5 002 000€ 2 498€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 399 439 € 4 025 382 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 261 291€ 2 991 235€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 138 148€ 1 034 147€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 971 € 3 236 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 971€ 3 236€