Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Medusa Services s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 867 363 € 15 122 411 € 15 777 569 € 16 980 778 € 14 330 110 € 15 082 325 € 8 204 219 € 6 188 950 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 572 620 € 1 731 611 € 1 714 810 € 1 517 045 € 1 790 857 € 1 938 520 € 1 857 491 € 1 459 995 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
25 522 € 48 549 € 111 079 € 97 943 € 94 240 € 63 180 € 32 538 € 39 309 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
25 522€ 36 849€ 99 379€ 86 243€ 94 240€ 63 180€ 30 308€ 39 309€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
11 700€ 11 700€ 11 700€ 2 230€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 547 098 € 1 683 062 € 1 603 731 € 1 419 102 € 1 696 617 € 1 875 340 € 1 824 953 € 1 420 686 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
533 299€ 568 341€ 488 845€ 488 845€ 477 106€ 379 331€ 350 243€ 209 977€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
660 362€ 772 984€ 373 490€ 462 603€ 740 157€ 1 016 655€ 816 643€ 876 869€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
324 154€ 312 454€ 712 113€ 438 371€ 450 071€ 450 071€ 628 784€ 333 840€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
29 283€ 29 283€ 29 283€ 29 283€ 29 283€ 29 283€ 29 283€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 115 651 € 13 341 260 € 14 024 062 € 15 414 268 € 12 485 358 € 13 069 874 € 6 050 335 € 4 553 232 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
88 499 € 226 764 € 148 832 € 236 976 € 85 322 € 114 740 € 417 625 € 383 857 €
035
B.I.1
Materiál
77 727€ 193 377€ 111 266€ -1 331 848€ 71 096€ 85 686€ 315 332€ 292 004€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
10 772€ 33 387€ 37 566€ 1 568 824€ 14 226€ 29 054€ 102 293€ 91 853€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
113 271 € 12 952 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
113 271€ 12 952€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 497 131 € 12 969 139 € 13 539 761 € 14 827 723 € 11 521 838 € 12 242 382 € 5 267 910 € 3 444 651 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 544 790 € 2 902 759 € 13 265 669 € 14 570 470 € 11 252 441 € 11 222 676 € 5 226 004 € 3 439 371 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 544 790€ 2 902 759€ 13 265 669€ 14 570 470€ 11 252 441€ 11 222 676€ 5 226 004€ 3 439 371€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
800 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 024€ 8 505€ 45 177€ 31 674€ 49 380€ 17 107€ 34 996€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 948 317€ 10 057 875€ 228 915€ 225 579€ 220 017€ 202 599€ 6 910€ 5 280€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
416 750 € 132 405 € 335 469 € 349 569 € 878 198 € 712 752 € 364 800 € 724 724 €
072
B.V.1.
Peniaze
188 010€ 42 853€ 245 831€ 259 631€ 787 932€ 712 752€ 364 800€ 724 724€
073
B.V.2.
Účty v bankách
228 740€ 89 552€ 89 638€ 89 938€ 90 266€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
179 092 € 49 540 € 38 697 € 49 465 € 53 895 € 73 931 € 296 393 € 175 723 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 742€ 49 540€ 38 697€ 49 465€ 53 895€ 73 931€ 80 440€ 83 403€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
160 350€ 215 953€ 92 320€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 867 363 € 15 122 411 € 15 777 569 € 16 980 778 € 14 330 110 € 15 082 325 € 8 204 219 € 6 188 950 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 069 814 € 990 652 € 73 981 € 57 999 € 32 494 € -111 632 € 50 863 € 157 384 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
986 294 € 83 615 € 50 696 € 25 189 € -118 936 € 15 674 € 8 535 € 8 535 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 122 104€ 218 225€ 185 306€ 159 799€ 15 674€ 15 674€ 8 535€ 8 535€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-135 810€ -134 610€ -134 610€ -134 610€ -134 610€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
71 216 € 899 733 € 15 981 € 25 506 € 144 126 € -134 610 € 35 024 € 141 545 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 797 549 € 13 979 642 € 15 535 152 € 16 922 475 € 14 117 198 € 15 007 597 € 8 153 356 € 6 031 566 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
208 096 € 262 765 € 37 191 € 13 480 € 78 710 € 247 875 € 320 305 € 437 729 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
208 096€ 262 765€ 37 191€ 13 480€ 78 710€ 247 875€ 320 305€ 437 729€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 010 477 € 4 889 760 € 6 402 103 € 7 757 149 € 4 832 961 € 5 835 943 € 4 554 996 € 2 967 681 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 684 799 € 3 394 138 € 4 680 971 € 5 942 584 € 3 839 225 € 4 747 860 € 2 829 837 € 1 678 306 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 684 799€ 3 394 138€ 4 680 971€ 5 942 584€ 3 839 225€ 4 747 860€ 2 829 837€ 1 678 306€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
426 190€ 645 449€ 1 137 636€ 1 155 449€ 455 449€ 522 190€ 1 276 189€ 934 645€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
288 475€ 340 211€ 291 459€ 258 361€ 254 478€ 237 042€ 204 075€ 180 044€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
421 881€ 165 712€ 150 169€ 243 522€ 185 703€ 137 703€ 122 816€ 103 775€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 011 011€ 269 984€ -32 745€ -12 093€ 117 366€ 104 266€ 66 264€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
178 121€ 74 266€ 174 613€ 169 326€ 98 106€ 73 782€ 17 813€ 4 647€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
191 003 € 162 304 € 210 795 € 183 419 € 169 441 € 147 203 € 236 677 € 162 876 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
191 003€ 162 304€ 210 795€ 183 419€ 169 441€ 147 203€ 236 677€ 162 876€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 387 973€ 8 664 813€ 8 885 063€ 8 968 427€ 9 033 169€ 8 776 576€ 3 041 378€ 2 463 280€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 917€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
152 117 € 168 436 € 304 € 180 418 € 186 360 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
180 114€ 186 056€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
152 117€ 168 436€ 304€ 304€ 304€