Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Medusa Services s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
16 174 983€ 13 395 032€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 979 434 € 21 855 700 € 20 430 621 € 17 902 280 € 17 201 015 € 16 286 695 € 13 515 163 € 7 531 249 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 512 560€ 2 190 268€ 3 301 168€ 364 354€ 3 183 831€ 2 760 811€ 2 268 248€ 927 403€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
15 302 275€ 19 478 021€ 17 010 492€ 17 381 836€ 13 922 569€ 13 414 172€ 11 126 784€ 6 548 656€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
119 660€ 170 488€ 95 388€ 90 187€ 76 561€ 72 444€ 103 443€ 53 080€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 044 939€ 16 923€ 23 573€ 65 903€ 18 054€ 39 268€ 16 688€ 2 110€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 183 986 € 20 388 558 € 20 088 957 € 17 464 546 € 16 603 704 € 16 067 963 € 13 241 472 € 7 120 207 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 477 618€ 1 693 255€ 3 009 597€ -558€ 2 394 632€ 2 263 824€ 1 866 763€ 772 836€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 396 449€ 7 180 544€ 7 280 322€ 9 142 701€ 5 912 651€ 5 781 075€ 4 940 357€ 2 734 720€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 869 314€ 4 969 633€ 3 900 324€ 3 224 342€ 3 316 428€ 2 976 560€ 2 044 934€ 1 257 094€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 165 272 € 6 199 173 € 5 372 930 € 4 644 892 € 4 502 305 € 4 611 841 € 3 953 055 € 2 050 430 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 766 141€ 4 500 406€ 3 917 958€ 3 368 958€ 3 263 704€ 3 328 668€ 2 887 920€ 1 504 022€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 311 123€ 1 566 140€ 1 336 240€ 1 170 179€ 1 136 191€ 1 162 886€ 1 011 968€ 528 292€
19
E.4.
Sociálne náklady
88 008€ 132 627€ 118 732€ 105 755€ 102 410€ 120 287€ 53 167€ 18 116€
20
F.
Dane a poplatky
15 027€ 16 454€ 15 626€ 15 685€ 10 988€ 11 242€ 11 991€ 5 966€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
438 498€ 272 874€ 388 784€ 384 288€ 377 697€ 369 022€ 316 978€ 243 274€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
438 498€ 272 874€ 388 784€ 384 288€ 377 697€ 369 022€ 316 978€ 243 274€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
72 324€ 30 463€ 29 273€ 93 403€ 53 338€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 821 808€ 56 625€ 49 050€ 53 196€ 58 540€ 25 126€ 13 991€ 2 549€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
795 448 € 1 467 142 € 341 664 € 437 734 € 597 311 € 218 732 € 273 691 € 411 042 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 071 454 € 7 824 857 € 6 121 417 € 5 379 705 € 5 482 689 € 5 153 524 € 4 542 978 € 2 711 409 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 1 € -115 € 157 € 1 078 € 1 579 € 542 € 1 307 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
-117 € 150 € 993 € 420 € 820 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
-117€ 150€ 993€ 420€ 820€
42
XII.
Kurzové zisky
5€ 1€ 2€ 7€ 85€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 159€ 541€ 487€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
224 641 € 301 606 € 291 937 € 380 276 € 387 527 € 338 944 € 239 110 € 228 700 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
203 088 € 257 648 € 250 498 € 331 084 € 340 838 € 260 344 € 176 681 € 124 102 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
203 088€ 257 648€ 250 498€ 331 084€ 340 838€ 260 344€ 176 681€ 124 102€
52
O.
Kurzové straty
42€ 84€ 121€ 143€ 165€ 125€ 41€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 511€ 43 874€ 41 318€ 49 049€ 46 524€ 78 475€ 62 388€ 104 598€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-224 636 € -301 605 € -292 052 € -380 119 € -386 449 € -337 365 € -238 568 € -227 393 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
570 812 € 1 165 537 € 49 612 € 57 615 € 210 862 € -118 633 € 35 123 € 183 649 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
499 596 € 265 804 € 33 631 € 32 109 € 66 736 € 15 977 € 99 € 42 104 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
599 914€ 261 818€ 33 631€ 32 109€ 66 736€ 15 977€ 99€ 42 104€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-100 318€ 3 986€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
71 216 € 899 733 € 15 981 € 25 506 € 144 126 € -134 610 € 35 024 € 141 545 €