Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 888 146 € 12 137 169 € 10 613 100 € 3 944 936 € 4 203 676 € 4 270 218 € 4 574 208 € 4 295 917 € 3 965 551 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
479 632 € 448 359 € 331 389 € 158 312 € 61 218 € 107 797 € 84 158 € 75 634 € 92 212 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
404 140 € 335 512 € 267 079 € 65 043 € 7 989 € 13 103 € 17 545 € 14 335 € 10 230 €
005
A.I.2
Software
394 948€ 328 735€ 9 836€ 11 245€ 7 989€ 13 103€ 13 255€ 14 335€ 10 230€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
9 192€ 6 777€ 10 504€ 4 992€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
246 739€ 48 806€ 4 290€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
68 383 € 105 778 € 57 395 € 86 354 € 46 314 € 87 779 € 59 698 € 54 384 € 75 067 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 766€ 2 613€ 3 461€ 4 309€ 0€ 223€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 617€ 103 165€ 53 934€ 46 454€ 46 314€ 87 779€ 59 698€ 54 384€ 74 844€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
35 591€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
7 109 € 7 069 € 6 915 € 6 915 € 6 915 € 6 915 € 6 915 € 6 915 € 6 915 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
6 915€ 6 915€ 6 915€ 6 915€ 6 915€ 6 915€ 6 915€ 6 915€ 6 915€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
194€ 154€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 126 865 € 9 873 086 € 7 360 135 € 2 915 409 € 3 278 232 € 3 318 604 € 3 596 447 € 3 222 617 € 2 997 878 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
46 082 € 49 942 € 112 313 € 4 463 € 4 452 € 282 € 311 € 350 € 280 €
032
B.I.1
Materiál
3 739€ 3 748€ 4 314€ 4 463€ 4 452€ 282€ 311€ 350€ 280€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
42 343€ 46 194€ 107 999€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 265 228 € 885 636 € 289 668 € 64 082 € 55 551 € 46 716 € 54 821 € 48 659 € 45 801 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 265 228€ 885 636€ 289 668€ 64 082€ 55 551€ 46 716€ 54 821€ 48 659€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 467 645 € 4 149 788 € 6 794 637 € 258 981 € 222 580 € 389 046 € 284 225 € 451 575 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 763 073€ 3 546 679€ 6 528 138€ 155 037€ 148 371€ 298 994€ 177 955€ 348 103€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
700 045€ 601 069€ 264 857€ 102 620€ 72 989€ 89 210€ 105 715€ 103 023€ 34 203€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 527€ 2 040€ 1 642€ 1 324€ 1 220€ 842€ 555€ 449€ 1 278€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 347 910 € 4 787 720 € 163 517 € 2 587 883 € 2 995 649 € 2 882 560 € 3 257 090 € 2 722 033 € 2 637 082 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 012€ 763€ 8 034€ 5 797€ 4 332€ 5 686€ 1 991€ 3 493€ 3 057€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 346 898€ 4 786 957€ 155 483€ 2 582 086€ 2 991 317€ 2 876 874€ 3 255 099€ 2 718 540€ 2 634 025€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 281 649 € 1 815 724 € 2 921 576 € 871 215 € 864 226 € 843 817 € 893 603 € 997 666 € 875 461 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 078€ 2 293€ 2 590€ 3 947€ 216€ 123€ 425€ 813€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 425€ 21 373€ 14 703€ 11 572€ 7 127€ 4 370€ 10 410€ 8 341€ 14 382€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 275 146€ 1 792 058€ 2 904 283€ 855 696€ 856 883€ 839 324€ 882 768€ 988 512€ 861 079€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 888 146 € 12 137 169 € 10 613 100 € 3 944 936 € 4 203 676 € 4 270 218 € 4 574 208 € 4 295 917 € 3 965 551 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 263 534 € 3 086 906 € 2 661 924 € 2 317 686 € 2 762 388 € 2 806 148 € 3 007 293 € 2 898 203 € 2 674 853 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
34 528 € 34 528 € 34 528 € 34 528 € 34 528 € 34 528 € 34 528 € 34 528 € 34 528 €
069
A.I.1
Základné imanie
34 528€ 34 528€ 34 528€ 34 528€ 34 528€ 34 528€ 34 528€ 34 528€ 34 528€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
398 € 398 € 398 € 398 € 398 € 4 381 € 4 381 € 4 381 € 4 381 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 511 556 € 2 086 575 € 1 742 337 € 1 742 337 € 1 742 337 € 1 738 354 € 1 029 264 € 805 914 € 558 870 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 238€ 21 238€ 21 238€ 21 238€ 21 238€ 17 255€ 17 255€ 17 255€ 17 255€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
2 490 318€ 2 065 337€ 1 721 099€ 1 721 099€ 1 721 099€ 1 721 099€ 1 012 009€ 788 659€ 541 615€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
540 423 € 540 423 € 540 423 € 985 125 € 1 028 885 € 1 230 030 € 1 830 030 € 1 830 030 € 1 830 030 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
540 423€ 540 423€ 540 423€ 985 125€ 1 028 885€ 1 230 030€ 1 830 030€ 1 830 030€ 1 830 030€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
176 629 € 424 982 € 344 238 € -444 702 € -43 760 € -201 145 € 109 090 € 223 350 € 247 044 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 624 612 € 9 050 263 € 7 951 176 € 1 627 250 € 1 441 288 € 1 464 070 € 1 566 915 € 1 397 714 € 1 290 698 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 553 056 € 3 623 878 € 1 361 412 € 353 891 € 810 491 € 714 000 € 741 574 € 728 741 € 437 285 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
77 712€ 86 519€ 99 068€ 84 874€ 565 111€ 506 357€ 514 527€ 494 996€ 214 358€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 228 590€ 3 303 824€ 1 069 948€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
246 754€ 233 535€ 192 396€ 269 017€ 245 380€ 207 643€ 227 047€ 233 745€ 222 927€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 528 € 22 162 € 5 726 € 8 981 € 9 053 € 23 887 € 15 645 € 8 529 € 9 644 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 813€ 1 513€ 2 178€ 1 736€ 1 122€ 816€ 554€ 376€ -178€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 715€ 20 649€ 3 548€ 7 245€ 7 931€ 23 071€ 15 091€ 8 153€ 9 822€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 059 028 € 5 404 223 € 6 358 204 € 1 264 378 € 621 744 € 726 183 € 809 696 € 660 444 € 843 769 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 923 372€ 4 870 849€ 5 934 470€ 1 157 550€ 554 794€ 437 482€ 515 538€ 390 808€ 298 163€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
221 175€ 239 630€ 215 644€ 434 197€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
61 463€ 60 671€ 58 303€ 44 620€ 22 121€ 20 481€ 19 039€ 17 185€ 17 215€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
41 724€ 47 390€ 39 291€ 30 522€ 16 279€ 14 888€ 12 324€ 12 242€ 9 626€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 376€ 373 606€ 313 879€ 13 179€ 6 185€ 5 799€ 4 757€ 4 656€ 55 580€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 093€ 51 707€ 12 261€ 18 507€ 22 365€ 26 358€ 18 408€ 19 909€ 28 988€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
225 834 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
225 834€