Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Twin City a.s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 553 135 € 45 688 022 € 42 507 148 € 31 542 190 € 45 464 151 € 56 418 002 € 42 764 695 € 43 197 246 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 274 480 € 44 428 066 € 39 187 183 € 29 933 763 € 28 057 640 € 38 314 260 € 42 055 933 € 41 470 196 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
44 428 066 € 39 187 183 € 29 933 763 € 28 057 640 € 38 314 260 € 42 055 933 € 41 470 196 €
012
A.II.1
Pozemky
12 125 811€ 12 481 627€ 12 448 241€ 11 314 419€ 16 484 655€ 19 662 644€ 19 662 644€
013
A.II.2
Stavby
4 955 885€ 5 164 671€ 2 544 038€ 2 650 206€ 2 746 170€ 2 861 337€ 2 976 504€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
173 794€ 227 942€ 282 138€ 331 822€ 388 996€ 467 294€ 562 781€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 079€ 3 254€ 7 159€ 10 739€ 14 644€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 145 565€ 21 309 689€ 14 652 187€ 12 163 731€ 18 679 795€ 19 064 658€ 18 268 267€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
11 932€ 1 586 723€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
6 274 480 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 830 480€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
444 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
278 655 € 1 245 150 € 3 270 771 € 1 220 639 € 17 185 671 € 18 071 566 € 682 774 € 1 716 443 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
52 € 72 € 47 € 94 € 46 € 56 €
036
B.I.5
Tovar
52€ 72€ 47€ 94€ 46€ 56€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
203 780 € 213 925 € 2 424 281 € 632 832 € 16 924 099 € 17 752 408 € 327 144 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
160 304€ 192 713€ 2 314 589€ 256 948€ 162 505€ 17 746 595€ 234 104€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
40 069€ 19 387€ 109 692€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
194 233€ 16 532 453€ 5 813€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 755€ 181 651€ 229 141€ 93 040€ 726 931€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
652€ 1 825€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
74 875 € 1 031 173 € 846 418 € 587 807 € 261 525 € 319 064 € 355 584 € 270 295 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 395€ 20 335€ 14 350€ 7 036€ 19 462€ 21 724€ 7 099€ 8 963€
057
B.IV.2
Účty v bankách
69 480€ 1 010 838€ 832 068€ 580 771€ 242 063€ 297 340€ 348 485€ 261 332€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
14 806 € 49 194 € 387 788 € 220 840 € 32 176 € 25 988 € 10 607 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 405€ 11 398€ 9 630€ 4 029€ 4 029€ 4 148€ 4 148€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 401€ 37 796€ 378 158€ 216 811€ 28 147€ 21 840€ 6 459€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 553 135 € 45 688 022 € 42 507 148 € 31 542 190 € 45 464 151 € 56 418 002 € 42 764 695 € 43 197 246 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 293 175 € -16 124 264 € -13 762 275 € -9 962 049 € -5 894 294 € -17 555 653 € -18 895 035 € -13 237 759 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 355 990 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 874 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 518 010€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-16 565 907 € -13 803 073 € -10 002 849 € -5 935 094 € -17 596 454 € -18 929 035 € -13 271 759 € -7 672 989 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 565 907€ -13 803 073€ -10 002 849€ -5 935 094€ -17 596 454€ -18 929 035€ -13 271 759€ -7 672 989€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 067 755 € 11 661 360 € 1 339 382 € -5 657 276 € -5 598 770 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
259 960 € 61 754 811 € 55 928 571 € 41 438 715 € 51 259 605 € 73 873 976 € 61 599 510 € 56 435 005 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
41 069 € 15 523 € 13 367 € 15 029 € 10 000 € 22 386 € 23 178 € 20 216 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
13 367€ 15 029€ 10 000€ 22 386€ 23 178€ 20 216€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
41 069€ 15 523€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
56 288 404 € 43 092 195 € 35 946 252 € 49 838 073 € 60 083 946 € 54 235 460 € 41 508 160 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
56 252 020€ 43 055 724€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
35 910 131€ 49 801 952€ 60 047 825€ 54 199 298€ 41 430 082€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
36 384€ 36 471€ 36 121€ 36 121€ 36 121€ 36 162€ 36 247€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
41 831€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
218 891 € 5 450 884 € 12 823 009 € 5 477 434 € 1 411 532 € 13 767 644 € 7 340 872 € 14 906 629 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
216 011€ 1 635 699€ 8 510 707€ 1 580 112€ 842 941€ 4 042 097€ 955 300€ 2 331 494€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
694 338€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 801 650€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 290 501€ 3 200 344€ 568 340€ 7 327 414€ 6 385 572€ 12 575 045€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 880€ 13 535€ 21 801€ 2 640€ 71€ 2 397 953€ 90€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
180€ 180€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
57 475 € 340 852 € 65 524 € 98 840 € 99 679 € 60 220 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
388€ 286 451€ 24 932€ 2 214€ 5 326€ 991€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
57 087€ 54 401€ 40 592€ 96 626€ 94 353€ 59 229€