Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Twin City a.s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 553 135 € 45 688 022 € 42 507 148 € 31 542 190 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 274 480 € 44 428 066 € 39 187 183 € 29 933 763 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
44 428 066 € 39 187 183 € 29 933 763 €
012
A.II.1
Pozemky
12 125 811€ 12 481 627€ 12 448 241€
013
A.II.2
Stavby
4 955 885€ 5 164 671€ 2 544 038€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
173 794€ 227 942€ 282 138€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 079€ 3 254€ 7 159€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 145 565€ 21 309 689€ 14 652 187€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
11 932€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 274 480 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 830 480€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
444 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
278 655 € 1 245 150 € 3 270 771 € 1 220 639 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
52 € 72 €
039
B.I.5
Tovar
52€ 72€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
203 780 € 213 925 € 2 424 281 € 632 832 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
160 304 € 192 713 € 2 314 589 € 256 948 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
57 020€ 85 221€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
78 235€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 049€ 107 492€ 2 314 589€ 256 948€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
40 069€ 19 387€ 109 692€ 194 233€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 755€ 181 651€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
652€ 1 825€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
74 875 € 1 031 173 € 846 418 € 587 807 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 395€ 20 335€ 14 350€ 7 036€
073
B.V.2.
Účty v bankách
69 480€ 1 010 838€ 832 068€ 580 771€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 806 € 49 194 € 387 788 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 405€ 11 398€ 9 630€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 401€ 37 796€ 378 158€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 553 135 € 45 688 022 € 42 507 148 € 31 542 190 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 293 175 € -16 124 264 € -13 762 275 € -9 962 049 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 874 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 518 010 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 518 010€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-16 565 907 € -13 803 073 € -10 002 849 € -5 935 094 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 565 907€ -13 803 073€ -10 002 849€ -5 935 094€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 067 755 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
259 960 € 61 754 811 € 55 928 571 € 41 438 715 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
56 288 404 € 43 092 195 € 35 946 252 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
56 252 020€ 43 055 724€ 35 910 131€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
36 384€ 36 471€ 36 121€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
218 891 € 5 450 884 € 12 823 009 € 5 477 434 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
216 011 € 1 635 699 € 8 510 707 € 2 274 450 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
181 281€ 1 405 287€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 870€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
25 860€ 230 412€ 8 510 707€ 2 274 450€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 801 650€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 290 501€ 3 200 344€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 880€ 13 535€ 21 801€ 2 640€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
41 069 € 15 523 € 13 367 € 15 029 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 367€ 15 029€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
41 069€ 15 523€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
57 475 € 340 852 € 65 524 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
388€ 286 451€ 24 932€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
57 087€ 54 401€ 40 592€