Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Twin City a.s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 875 706€ 2 564 542€ 3 264 619€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 576 090 € 8 867 582 € 3 264 310 € 1 966 781 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
142€ 149€ 106€ 142€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 875 564€ 2 564 393€ 1 612 393€ 1 966 208€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 697 667€ 6 299 160€ 1 649 829€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 717€ 3 880€ 1 982€ 431€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 771 591 € 7 791 495 € 2 425 377 € 2 284 209 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36€ 52€ 55€ 47€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
211 858€ 265 446€ 272 029€ 223 983€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 627 368€ 2 080 094€ 1 397 285€ 1 730 355€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
219 711€ 126 822€ 135 886€ 139 095€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
178 666€ 269 203€ 226 457€ 159 432€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
178 666€ 269 203€ 226 457€ 159 432€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 473 555€ 5 021 056€ 362 832€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
14 973€ 15 670€ 21 362€ 22 996€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 424€ 13 152€ 9 471€ 8 301€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 195 501 € 1 076 087 € 838 933 € -317 428 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-963 556 € 218 950 € -56 870 € 11 965 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
24 558 787 € 8 169 € 309 € 134 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
89 € 131 € 309 € 134 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
89€ 131€ 309€ 134€
42
XII.
Kurzové zisky
8 038€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
24 558 698€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 898 097 € 3 443 344 € 4 636 532 € 3 747 796 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 862 648 € 3 442 309 € 4 635 764 € 3 747 136 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 862 648€ 3 442 309€ 4 635 764€ 3 747 136€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
119€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 449€ 916€ 768€ 660€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
21 660 690 € -3 435 175 € -4 636 223 € -3 747 662 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
20 465 189 € -2 359 088 € -3 797 290 € -4 065 090 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 897 € 2 903 € 2 936 € 2 665 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 897€ 2 903€ 2 936€ 2 665€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 067 755 €