Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mobis Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
473 962 000 € 458 688 000 € 519 087 000 € 298 131 000 € 269 762 000 € 281 602 000 € 253 908 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
102 227 000 € 113 726 000 € 122 815 000 € 136 957 000 € 111 233 000 € 112 308 000 € 133 887 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
542 000 € 472 000 € 217 000 € 1 403 000 € 6 860 000 € 14 793 000 € 31 392 000 €
005
A.I.2
Software
542 000€ 472 000€ 217 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
101 685 000 € 113 254 000 € 122 598 000 € 135 554 000 € 104 373 000 € 97 515 000 € 102 495 000 €
012
A.II.1
Pozemky
2 514 000€ 2 502 000€ 1 716 000€
013
A.II.2
Stavby
63 255 000€ 65 719 000€ 68 811 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 246 000€ 39 743 000€ 50 101 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
129 000€ 130 000€ 129 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 541 000€ 5 160 000€ 1 841 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
371 735 000 € 344 962 000 € 396 272 000 € 158 361 000 € 155 950 000 € 168 162 000 € 114 425 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
124 541 000 € 126 254 000 € 134 362 000 € 85 964 000 € 74 612 000 € 63 792 000 € 53 601 000 €
032
B.I.1
Materiál
99 986 000€ 101 704 000€ 110 598 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 972 000€ 3 633 000€ 2 807 000€
034
B.I.3
Výrobky
1 435 000€ 1 263 000€ 1 690 000€
036
B.I.5
Tovar
20 148 000€ 19 654 000€ 19 267 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
8 899 000 € 6 215 000 € 4 484 000 € 2 924 000 € 3 794 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
8 899 000€ 6 215 000€ 4 484 000€ 2 924 000€ 3 794 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
107 857 000 € 97 806 000 € 127 907 000 € 68 919 000 € 73 400 000 € 97 583 000 € 53 476 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
94 164 000€ 90 443 000€ 119 162 000€ 68 919 000€ 73 400 000€ 97 583 000€ 53 476 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 623 000€ 1 805 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13 693 000€ 5 740 000€ 6 940 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
130 438 000 € 114 687 000 € 129 519 000 € 554 000 € 4 144 000 € 6 787 000 € 7 348 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
130 438 000€ 114 687 000€ 129 519 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 813 000 € 2 579 000 € 1 132 000 € 5 596 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
473 962 000 € 458 688 000 € 519 087 000 € 298 131 000 € 269 762 000 € 281 602 000 € 253 908 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
164 423 000 € 189 057 000 € 196 083 000 € 64 228 000 € 59 932 000 € 39 530 000 € 25 481 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 800 000 € 6 800 000 € 6 338 000 € 1 807 000 € 787 000 € 84 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 800 000€ 6 800 000€ 6 338 000€ 1 807 000€ 787 000€ 84 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
89 623 000 € 114 257 000 € 121 745 000 € -5 579 000 € -8 855 000 € -28 554 000 € -42 519 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 623 000€ 114 257 000€ 121 745 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 579 000€ -8 855 000€ -28 554 000€ -42 519 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
309 539 000 € 269 631 000 € 323 004 000 € 233 903 000 € 209 830 000 € 242 072 000 € 228 427 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
44 973 000 € 42 053 000 € 25 376 000 € 2 965 000 € 3 533 000 € 4 463 000 € 955 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
1 819 000€ 2 577 000€ 3 248 000€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
43 154 000€ 39 476 000€ 22 128 000€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 011 000€ 1 032 000€ 709 000€ 647 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
954 000€ 2 501 000€ 3 754 000€ 308 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
264 566 000 € 227 578 000 € 297 628 000 € 196 701 000 € 190 797 000 € 165 109 000 € 86 504 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
245 954 000€ 209 538 000€ 275 244 000€ 194 791 000€ 189 201 000€ 160 726 000€ 85 727 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 668 000€ 0€ 5 519 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 944 000€ 18 040 000€ 16 865 000€ 1 910 000€ 1 596 000€ 4 383 000€ 777 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
34 237 000 € 15 500 000 € 72 500 000 € 140 968 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
20 000 000€ 3 500 000€ 10 500 000€ 42 500 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
14 237 000€ 12 000 000€ 62 000 000€ 98 468 000€