Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mobis Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
473 962 000 € 458 688 000 € 519 087 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
102 227 000 € 113 726 000 € 122 815 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
542 000 € 472 000 € 217 000 €
005
A.I.2
Software
542 000€ 472 000€ 217 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
101 685 000 € 113 254 000 € 122 598 000 €
012
A.II.1
Pozemky
2 514 000€ 2 502 000€ 1 716 000€
013
A.II.2
Stavby
63 255 000€ 65 719 000€ 68 811 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 246 000€ 39 743 000€ 50 101 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
129 000€ 130 000€ 129 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 541 000€ 5 160 000€ 1 841 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
371 735 000 € 344 962 000 € 396 272 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
124 541 000 € 126 254 000 € 134 362 000 €
035
B.I.1
Materiál
99 986 000€ 101 704 000€ 110 598 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 972 000€ 3 633 000€ 2 807 000€
037
B.I.3
Výrobky
1 435 000€ 1 263 000€ 1 690 000€
039
B.I.5
Tovar
20 148 000€ 19 654 000€ 19 267 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
8 899 000 € 6 215 000 € 4 484 000 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 899 000€ 6 215 000€ 4 484 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
107 857 000 € 97 806 000 € 127 907 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
94 164 000 € 90 443 000 € 119 162 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 623 000€ 1 805 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 693 000€ 5 740 000€ 6 940 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
130 438 000 € 114 687 000 € 129 519 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
130 438 000€ 114 687 000€ 129 519 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
473 962 000 € 458 688 000 € 519 087 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
164 423 000 € 189 057 000 € 196 083 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 800 000 € 6 800 000 € 6 338 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
89 623 000 € 114 257 000 € 121 745 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 623 000€ 114 257 000€ 121 745 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
309 539 000 € 269 631 000 € 323 004 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 819 000 € 2 577 000 € 3 248 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
1 819 000€ 2 577 000€ 3 248 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
264 566 000 € 227 578 000 € 297 628 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
245 954 000 € 209 538 000 € 275 244 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 668 000€ 0€ 5 519 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
16 944 000€ 18 040 000€ 16 865 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
43 154 000 € 39 476 000 € 22 128 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
43 154 000€ 39 476 000€ 22 128 000€