Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mobis Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
513 646 000 € 459 589 000 € 473 962 000 € 458 688 000 € 519 087 000 € 448 355 000 € 358 457 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
90 347 000 € 92 497 000 € 102 227 000 € 113 726 000 € 122 815 000 € 124 609 000 € 118 864 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
290 000 € 445 000 € 542 000 € 472 000 € 217 000 € 366 000 € 415 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
290 000€ 445 000€ 542 000€ 472 000€ 217 000€ 366 000€ 415 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
90 057 000 € 92 052 000 € 101 685 000 € 113 254 000 € 122 598 000 € 124 243 000 € 118 449 000 €
012
A.II.1
Pozemky
2 538 000€ 2 526 000€ 2 514 000€ 2 502 000€ 1 716 000€ 1 704 000€ 1 936 000€
013
A.II.2
Stavby
57 820 000€ 59 995 000€ 63 255 000€ 65 719 000€ 68 811 000€ 71 471 000€ 68 806 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 735 000€ 24 592 000€ 34 246 000€ 39 743 000€ 50 101 000€ 48 774 000€ 39 872 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 836 000€ 1 304 000€ 129 000€ 130 000€ 129 000€ 130 000€ 132 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 128 000€ 3 635 000€ 1 541 000€ 5 160 000€ 1 841 000€ 2 164 000€ 7 703 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
423 299 000 € 367 092 000 € 371 735 000 € 344 962 000 € 396 272 000 € 323 746 000 € 239 593 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
102 655 000 € 119 728 000 € 124 541 000 € 126 254 000 € 134 362 000 € 110 644 000 € 100 316 000 €
035
B.I.1
Materiál
80 866 000€ 99 944 000€ 99 986 000€ 101 704 000€ 110 598 000€ 90 085 000€ 82 024 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 698 000€ 3 250 000€ 2 972 000€ 3 633 000€ 2 807 000€ 4 022 000€ 2 366 000€
037
B.I.3
Výrobky
830 000€ 1 321 000€ 1 435 000€ 1 263 000€ 1 690 000€ 2 095 000€ 1 006 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
17 261 000€ 15 213 000€ 20 148 000€ 19 654 000€ 19 267 000€ 14 442 000€ 14 920 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
13 155 000 € 9 036 000 € 8 899 000 € 6 215 000 € 4 484 000 € 0 € 351 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
13 155 000€ 9 036 000€ 8 899 000€ 6 215 000€ 4 484 000€ 0€ 351 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
123 180 000 € 133 231 000 € 107 857 000 € 97 806 000 € 127 907 000 € 141 516 000 € 87 818 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
120 106 000 € 130 602 000 € 94 164 000 € 90 443 000 € 119 162 000 € 138 569 000 € 84 079 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 457 000€ 0€ 1 623 000€ 1 805 000€ 973 000€ 1 378 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 074 000€ 2 171 000€ 13 693 000€ 5 740 000€ 6 940 000€ 1 974 000€ 2 361 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
184 309 000 € 105 097 000 € 130 438 000 € 114 687 000 € 129 519 000 € 71 586 000 € 51 108 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 000€ 2 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
184 309 000€ 105 097 000€ 130 438 000€ 114 687 000€ 129 519 000€ 71 585 000€ 51 106 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
513 646 000 € 459 589 000 € 473 962 000 € 458 688 000 € 519 087 000 € 448 355 000 € 358 457 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
220 758 000 € 166 892 000 € 164 423 000 € 189 057 000 € 196 083 000 € 150 555 000 € 114 000 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 € 68 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€ 68 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 338 000 € 4 510 000 € 2 874 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
145 958 000 € 92 092 000 € 89 623 000 € 114 257 000 € 121 745 000 € 78 045 000 € 43 126 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
145 958 000€ 92 092 000€ 89 623 000€ 114 257 000€ 121 745 000€ 78 045 000€ 43 126 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
292 888 000 € 292 697 000 € 309 539 000 € 269 631 000 € 323 004 000 € 297 800 000 € 244 457 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 009 000 € 1 203 000 € 30 000 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
596 000€ 857 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
413 000€ 346 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
30 000€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 622 000 € 5 130 000 € 1 819 000 € 2 577 000 € 3 248 000 € 3 017 000 € 3 152 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
3 622 000€ 5 130 000€ 1 819 000€ 2 577 000€ 3 248 000€ 3 017 000€ 3 152 000€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
234 190 000 € 248 120 000 € 264 566 000 € 227 578 000 € 297 628 000 € 293 169 000 € 237 208 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
203 823 000 € 226 481 000 € 245 954 000 € 209 538 000 € 275 244 000 € 263 444 000 € 211 105 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
386 000€ 421 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 621 000€ 0€ 1 668 000€ 0€ 5 519 000€ 2 976 000€ 3 113 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
23 360 000€ 21 218 000€ 16 944 000€ 18 040 000€ 16 865 000€ 26 749 000€ 22 990 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
54 067 000 € 38 244 000 € 43 154 000 € 39 476 000 € 22 128 000 € 1 584 000 € 1 597 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
54 067 000€ 38 244 000€ 43 154 000€ 39 476 000€ 22 128 000€ 1 584 000€ 1 597 000€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 2 500 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé