Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mobis Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 227 521 000 € 1 552 499 000 € 1 481 611 000 € 1 423 662 000 € 1 444 925 000 € 1 264 204 000 € 1 137 359 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
177 248 000€ 227 167 000€ 188 839 000€ 145 688 000€ 124 972 000€ 131 254 000€ 91 752 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 048 899 000€ 1 323 966 000€ 1 291 091 000€ 1 276 246 000€ 1 318 407 000€ 1 129 477 000€ 1 044 069 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 374 000€ 1 366 000€ 1 681 000€ 1 728 000€ 1 546 000€ 3 473 000€ 1 538 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 158 862 000 € 1 485 720 000 € 1 423 816 000 € 1 368 879 000 € 1 386 020 000 € 1 219 226 000 € 1 100 173 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
138 835 000€ 178 888 000€ 144 665 000€ 110 091 000€ 95 312 000€ 97 663 000€ 58 911 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
908 987 000€ 1 183 136 000€ 1 145 811 000€ 1 204 288 000€ 1 239 734 000€ 1 007 210 000€ 932 771 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 548 000€ 56 000€ 49 000€ 8 000€ 56 000€ 52 000€ 38 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
37 955 000 € 44 633 000 € 40 718 000 € 36 952 000 € 34 645 000 € 30 812 000 € 28 142 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 024 000€ 17 677 000€ 16 580 000€ 17 461 000€ 16 141 000€ 13 743 000€ 17 096 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
51 513 000€ 61 330 000€ 75 993 000€ 79 000€ 132 000€ 69 746 000€ 63 215 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
68 659 000 € 66 779 000 € 57 795 000 € 54 783 000 € 58 905 000 € 44 978 000 € 37 186 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
173 777 000 € 189 053 000 € 189 405 000 € 107 547 000 € 108 277 000 € 155 806 000 € 144 101 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 3 000 € 0 € 25 000 € 13 000 € 38 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 3 000 € 0 € 25 000 € 13 000 € 38 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 3 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
238 000 € 27 000 € 25 000 € 28 000 € 33 000 € 26 000 € 256 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
236 000 € 27 000 € 25 000 € 28 000 € 33 000 € 26 000 € 256 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
236 000€ 27 000€ 25 000€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-238 000 € -27 000 € -22 000 € -28 000 € -8 000 € -13 000 € -218 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
68 421 000 € 66 752 000 € 57 773 000 € 54 755 000 € 58 897 000 € 44 965 000 € 36 968 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
14 554 000 € 14 283 000 € 12 407 000 € 11 781 000 € 13 369 000 € 8 410 000 € 4 250 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 673 000€ 14 420 000€ 15 090 000€ 13 511 000€ 17 883 000€ 8 029 000€ 5 058 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 119 000€ -137 000€ -2 683 000€ -1 730 000€ -4 514 000€ 381 000€ -808 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
53 867 000 € 52 469 000 € 45 366 000 € 42 974 000 € 45 528 000 € 36 555 000 € 32 718 000 €