Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Motors Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 163 731 000 € 2 095 847 000 € 2 159 437 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
647 346 000 € 574 840 000 € 572 905 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 188 000 € 3 733 000 € 4 044 000 €
005
A.I.2
Software
3 679 000€ 3 314 000€ 3 704 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 50 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
509 000€ 419 000€ 290 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
643 158 000 € 571 107 000 € 568 861 000 €
013
A.II.2
Stavby
170 219 000€ 173 936 000€ 180 117 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
461 708 000€ 308 046 000€ 385 521 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
913 000€ 784 000€ 1 118 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 318 000€ 88 341 000€ 2 105 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 516 247 000 € 1 514 999 000 € 1 561 854 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
412 651 000 € 353 530 000 € 307 866 000 €
032
B.I.1
Materiál
305 564 000€ 265 847 000€ 248 178 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
78 897 000€ 58 591 000€ 31 666 000€
034
B.I.3
Výrobky
28 190 000€ 29 092 000€ 28 022 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
128 811 000 € 147 352 000 € 74 581 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
53 334 000€ 60 437 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
75 477 000€ 86 915 000€ 74 581 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
948 023 000 € 968 300 000 € 1 125 468 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
679 154 000€ 727 215 000€ 684 105 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
12 230 000€ 52 360 000€ 259 891 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
219 557 000€ 153 764 000€ 175 533 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
37 082 000€ 34 961 000€ 5 939 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
26 762 000 € 45 817 000 € 53 939 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 000€ 1 000€ 1 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
26 761 000€ 45 816 000€ 53 938 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
138 000 € 6 008 000 € 24 678 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
138 000€ 6 008 000€ 19 774 000€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 4 904 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 163 731 000 € 2 095 847 000 € 2 159 437 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 041 199 000 € 900 518 000 € 900 785 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
433 323 000€ 433 323 000€ 433 323 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
43 332 000 € 43 332 000 € 43 332 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
43 332 000€ 43 332 000€ 43 332 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
564 544 000 € 423 863 000 € 424 130 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
564 544 000€ 423 863 000€ 424 130 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 122 532 000 € 1 195 329 000 € 1 258 652 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
504 459 000 € 651 723 000 € 608 740 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
400 674 000€ 465 972 000€ 414 292 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
103 785 000€ 185 751 000€ 194 448 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
23 712 000 € 0 € 0 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
23 712 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
490 077 000 € 353 204 000 € 443 452 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
469 751 000€ 323 270 000€ 420 043 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
11 619 000€ 10 937 000€ 10 080 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 0€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 707 000€ 18 997 000€ 13 329 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
104 284 000 € 190 402 000 € 206 460 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 109 000€ 104 283 000€ 190 396 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
101 175 000€ 86 119 000€ 16 064 000€