Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 761 118 000 € 5 568 170 000 € 4 589 391 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 758 817 000€ 5 539 330 000€ 4 575 453 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
982 000€ 585 000€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 319 000€ 28 255 000€ 13 938 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 562 447 000 € 5 292 816 000 € 4 433 938 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 615 248 000€ 4 508 214 000€ 3 766 525 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
94 000€
14
D.
Služby
441 248 000€ 511 967 000€ 370 450 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
150 123 000 € 126 971 000 € 106 672 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
146 831 000€ 132 401 000€ 128 278 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 750 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 42 000€ 42 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
208 903 000€ 13 221 000€ 61 221 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
198 671 000 € 275 354 000 € 155 453 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
702 227 000 € 519 149 000 € 438 478 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
32 622 000 € 9 981 000 € 7 216 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 779 000 € 1 597 000 € 3 860 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 779 000€ 1 597 000€ 3 860 000€
42
XII.
Kurzové zisky
27 843 000€ 8 384 000€ 3 356 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 653 000 € 4 242 000 € 28 317 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
27 000 € 856 000 € 4 077 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
27 000€ 856 000€ 4 077 000€
52
O.
Kurzové straty
8 626 000€ 3 386 000€ 24 240 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
23 969 000 € 5 739 000 € -21 101 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
222 640 000 € 281 093 000 € 134 352 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
47 134 000 € 59 413 000 € 28 458 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
66 047 000€ 61 078 000€ 12 353 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-18 913 000€ -1 665 000€ 16 105 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
175 506 000 € 221 680 000 € 105 894 000 €