Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 566 181 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 568 170 000 € 4 589 391 000 € 5 671 455 000 € 5 262 868 000 € 5 185 351 000 € 5 567 699 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
5 539 330 000€ 4 575 453 000€ 5 593 433 000€ 5 185 633 000€ 5 184 666 000€ 5 566 181 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
585 000€ 0€ 1 089 000€ 6 000€ 630 000€ 678 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 255 000€ 13 938 000€ 76 933 000€ 77 229 000€ 55 000€ 840 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 292 816 000 € 4 433 938 000 € 5 306 321 000 € 4 934 259 000 € 4 893 303 000 € 5 304 555 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 508 214 000€ 3 766 525 000€ 4 563 321 000€ 4 247 458 000€ 4 146 535 000€ 4 519 551 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
3 718 000€ 1 043 000€ 0€ 89 000€
14
D.
Služby
511 967 000€ 370 450 000€ 410 227 000€ 394 761 000€ 222 976 000€ 262 567 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
126 971 000 € 106 672 000 € 125 016 000 € 116 935 000 € 108 362 000 € 96 301 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
132 401 000€ 128 278 000€ 121 050 000€ 100 750 000€ 109 585 000€ 111 421 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 750 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
42 000€ 42 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 221 000€ 61 221 000€ 82 989 000€ 73 312 000€ 305 845 000€ 314 626 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
275 354 000 € 155 453 000 € 365 134 000 € 328 609 000 € 292 048 000 € 263 144 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
519 149 000 € 438 478 000 € 616 167 000 € 542 371 000 € 815 155 000 € 783 974 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 981 000 € 7 216 000 € 57 404 000 € 19 906 000 € 19 375 000 € 52 308 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 597 000 € 3 860 000 € 2 174 000 € 2 129 000 € 1 194 000 € 1 379 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 597 000€ 3 860 000€ 2 174 000€ 2 129 000€ 1 194 000€ 1 379 000€
42
XII.
Kurzové zisky
8 384 000€ 3 356 000€ 55 230 000€ 17 777 000€ 18 181 000€ 50 929 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 242 000 € 28 317 000 € 18 723 000 € 43 245 000 € 45 094 000 € 35 279 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
856 000 € 4 077 000 € 305 000 € 1 268 000 € 1 036 000 € 1 968 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
856 000€ 4 077 000€ 305 000€ 1 268 000€ 1 036 000€ 1 968 000€
52
O.
Kurzové straty
3 386 000€ 24 240 000€ 18 418 000€ 41 977 000€ 43 913 000€ 29 091 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
145 000€ 4 220 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
5 739 000 € -21 101 000 € 38 681 000 € -23 339 000 € -25 719 000 € 17 029 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
281 093 000 € 134 352 000 € 403 815 000 € 305 270 000 € 266 329 000 € 280 173 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
59 413 000 € 28 458 000 € 85 202 000 € 64 589 000 € 56 458 000 € 66 182 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
61 078 000€ 12 353 000€ 50 357 000€ 76 027 000€ 68 792 000€ 85 584 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 665 000€ 16 105 000€ 34 845 000€ -11 438 000€ -12 334 000€ -19 402 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
221 680 000 € 105 894 000 € 318 613 000 € 240 681 000 € 209 871 000 € 213 991 000 €