Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rimavská energetická, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 445 710 € 3 816 360 € 4 180 949 € 4 552 818 € 4 946 030 € 5 424 949 € 6 083 773 € 6 789 205 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 267 407 € 3 651 285 € 4 015 014 € 4 340 202 € 4 727 501 € 5 237 595 € 5 825 301 € 6 425 283 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 267 407 € 3 651 285 € 4 015 014 € 4 340 202 € 4 727 501 € 5 237 595 € 5 825 301 € 6 425 283 €
012
A.II.1
Pozemky
19 956€ 19 956€ 19 956€ 19 956€ 19 956€ 19 956€ 19 956€ 19 956€
013
A.II.2
Stavby
1 513 997€ 1 600 377€ 1 668 313€ 1 755 892€ 1 853 204€ 1 991 935€ 2 237 590€ 2 483 245€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 733 454€ 2 030 952€ 2 301 229€ 2 564 354€ 2 854 341€ 3 225 704€ 3 567 755€ 3 922 082€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 516€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
160 718 € 143 166 € 148 162 € 198 077 € 197 263 € 169 924 € 244 228 € 342 829 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
70 € 61 € 56 € 99 € 102 € 159 € 145 € 195 €
035
B.I.1
Materiál
70€ 61€ 56€ 99€ 102€ 159€ 145€ 195€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
144 177 € 139 537 € 145 796 € 196 654 € 194 004 € 167 798 € 242 074 € 341 768 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
143 994 € 139 354 € 145 613 € 196 471 € 193 821 € 167 798 € 239 684 € 341 768 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
143 994€ 139 354€ 145 613€ 196 471€ 193 821€ 167 798€ 239 684€ 341 768€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 390€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
183€ 183€ 183€ 183€ 183€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 471 € 3 568 € 2 310 € 1 324 € 3 157 € 1 967 € 2 009 € 866 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 921€ 3 568€ 2 310€ 1 324€ 735€ 1 072€ 1 603€ 754€
073
B.V.2.
Účty v bankách
13 550€ 2 422€ 895€ 406€ 112€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 585 € 21 909 € 17 773 € 14 539 € 21 266 € 17 430 € 14 244 € 21 093 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
668€ 665€ 261€ 315€ 319€ 433€ 1 955€ 1 940€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 917€ 21 244€ 17 512€ 14 224€ 20 947€ 16 997€ 12 289€ 19 153€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 445 710 € 3 816 360 € 4 180 949 € 4 552 818 € 4 946 030 € 5 424 949 € 6 083 773 € 6 789 205 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
290 021 € 288 856 € 287 063 € 282 749 € 281 740 € 280 359 € 271 542 € 302 704 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
281 553 € 279 760 € 275 446 € 274 437 € 273 055 € 264 239 € 295 401 € 278 901 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
281 553€ 279 760€ 275 446€ 274 437€ 273 055€ 295 401€ 295 401€ 278 901€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-31 162€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 165 € 1 793 € 4 314 € 1 009 € 1 382 € 8 817 € -31 162 € 16 500 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 499 417 € 1 689 196 € 1 875 165 € 2 070 510 € 2 271 828 € 2 455 388 € 2 800 543 € 3 171 141 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
353 365 € 356 289 € 341 710 € 337 716 € 334 240 € 370 655 € 415 089 € 418 178 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
130 000€ 130 000€ 130 000€ 170 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
124 806€ 130 000€ 224 300€ 224 300€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
221 070€ 215 956€ 210 856€ 206 959€ 203 603€ 200 164€ 190 442€ 193 713€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 173€ 1 001€ 854€ 757€ 637€ 491€ 347€ 165€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 316€ 9 332€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
842 419€ 1 023 363€ 1 204 307€ 1 385 251€ 1 566 195€ 1 571 678€ 1 880 765€ 2 189 852€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
119 400 € 123 683 € 128 737 € 145 409 € 156 815 € 168 503 € 154 842 € 183 069 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
102 282 € 101 866 € 109 696 € 119 338 € 128 215 € 132 940 € 112 796 € 127 831 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
102 282€ 101 866€ 109 696€ 119 338€ 128 215€ 132 940€ 112 796€ 127 831€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 806€ 4 806€ 4 806€ 14 300€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 806€ 10 000€ 20 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 095€ 3 811€ 3 547€ 3 845€ 3 837€ 3 736€ 5 976€ 4 888€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 665€ 2 448€ 2 307€ 2 449€ 2 494€ 2 393€ 3 903€ 3 121€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 342€ 7 824€ 7 178€ 13 227€ 15 789€ 13 527€ 13 796€ 11 245€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 016€ 2 928€ 1 203€ 1 744€ 1 674€ 1 607€ 8 371€ 15 984€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 289 € 3 595 € 3 421 € 3 017 € 4 259 € 2 366 € 2 261 € 2 861 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 289€ 3 595€ 3 421€ 3 017€ 4 259€ 2 366€ 2 261€ 2 861€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
180 944€ 182 266€ 196 990€ 199 117€ 210 319€ 342 186€ 347 586€ 377 181€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 656 272 € 1 838 308 € 2 018 721 € 2 199 559 € 2 392 462 € 2 689 202 € 3 011 688 € 3 315 360 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
17 614€ 17 694€ 16 132€ 12 240€ 20 393€ 16 535€ 27 879€ 16 967€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 456 862€ 1 638 659€ 1 817 859€ 2 002 589€ 2 150 680€ 2 361 525€ 2 672 667€ 2 987 008€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
181 796€ 181 955€ 184 730€ 184 730€ 221 389€ 311 142€ 311 142€ 311 385€