Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 476 230€ 13 486 881€ 13 444 882€ 16 965 553€ 18 326 575€ 19 540 907€ 18 933 879€ 18 087 386€ 16 831 609€ 12 851 210€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 798 705 € 15 988 926 € 14 994 476 € 17 788 272 € 18 619 308 € 19 701 054 € 19 077 173 € 18 099 388 € 16 838 129 € 12 854 919 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
14 642 707€ 11 735 159€ 12 013 838€ 15 917 209€ 17 286 509€ 19 527 918€ 18 923 237€ 18 083 386€ 16 829 566€ 12 851 210€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 833 524€ 1 751 722€ 1 431 043€ 1 048 345€ 1 040 066€ 12 989€ 10 642€ 4 000€ 2 043€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
3 137 460€ 2 102 735€ 813 340€ 625 349€ 225 452€ 25 546€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
987€ 4 406€ 33 515€ 10 290€ 1 680€ 1 817€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
185 014€ 399 310€ 736 255€ 196 382€ 62 875€ 101 086€ 133 004€ 10 322€ 4 703€ 3 709€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 518 630 € 13 019 450 € 11 615 691 € 12 891 496 € 13 798 272 € 14 631 245 € 12 041 361 € 10 915 999 € 10 149 578 € 9 254 136 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 955 671€ 2 382 402€ 2 455 801€ 3 015 663€ 3 717 154€ 3 825 949€ 3 753 109€ 3 118 267€ 3 315 355€ 3 192 542€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
155 961€ 113 745€ 126 447€ 153 605€ 162 661€ 512 029€ 174 529€ 197 901€ 291 687€ 259 996€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
5 027 207€ 3 529 579€ 3 237 154€ 3 585 442€ 3 681 129€ 2 647 791€ 2 413 197€ 2 456 134€ 1 906 329€ 1 751 607€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 517 433 € 6 371 798 € 5 593 208 € 5 964 861 € 6 135 882 € 7 517 377 € 5 581 353 € 5 073 741 € 4 555 160 € 3 959 966 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 555 492€ 4 714 814€ 4 132 182€ 4 416 495€ 4 523 105€ 5 691 766€ 4 145 799€ 3 804 245€ 3 432 675€ 2 902 741€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
500€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 27 500€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 846 723€ 1 559 745€ 1 371 153€ 1 459 360€ 1 519 417€ 1 705 791€ 1 327 581€ 1 169 593€ 1 028 343€ 971 616€
19
E.4.
Sociálne náklady
115 218€ 97 239€ 89 873€ 89 006€ 92 860€ 89 820€ 77 973€ 69 903€ 64 142€ 58 109€
20
F.
Dane a poplatky
2 579€ 1 165€ 2 315€ 1 219€ 1 351€ 338€ 477€ 1 746€ 590€ 609€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
843 124€ 285 752€ 153 586€ 95 267€ 81 215€ 68 648€ 62 819€ 62 744€ 54 947€ 84 441€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
843 124€ 285 752€ 153 586€ 95 267€ 81 215€ 68 648€ 62 819€ 62 744€ 54 947€ 84 441€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
35 232€ 1 680€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 612€ 329 000€ 25 645€ 50 288€ 4 972€ 13 695€ 0€ 1 000€ 600€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 043€ 6 009€ 21 535€ 25 151€ 13 908€ 10 186€ 55 877€ 3 786€ 24 510€ 4 375€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 280 075 € 2 969 476 € 3 378 785 € 4 896 776 € 4 821 036 € 5 069 809 € 7 035 812 € 7 183 389 € 6 688 551 € 3 600 783 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 474 852 € 9 563 890 € 8 438 819 € 10 836 193 € 10 991 083 € 12 580 684 € 12 593 044 € 12 315 084 € 11 318 238 € 7 647 065 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
159 865 € 196 127 € 99 363 € 108 189 € 193 894 € 66 536 € 283 339 € 428 050 € 383 003 € 46 701 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
60 084 € 57 729 € 67 363 € 36 902 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
60 084€ 57 729€ 67 363€ 36 902€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 606 € 2 296 € 1 903 € 3 102 € 12 281 € 16 954 € 12 918 € 14 527 € 14 628 € 7 996 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 606€ 2 296€ 1 903€ 3 102€ 4 254€ 6 337€ 7 936€ 8 987€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 027€ 10 617€ 4 982€ 5 540€ 14 628€ 7 996€
42
XII.
Kurzové zisky
97 795€ 135 334€ 29 472€ 67 181€ 179 764€ 48 087€ 268 986€ 412 529€ 366 842€ 36 962€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
380€ 768€ 625€ 1 004€ 1 849€ 1 495€ 1 435€ 994€ 1 533€ 1 743€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
150 800 € 124 643 € 272 218 € 276 114 € 344 182 € 969 725 € 324 323 € 308 563 € 342 055 € 381 969 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
876 € 116 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
876€ 116€
52
O.
Kurzové straty
98 998€ 34 475€ 123 967€ 50 332€ 84 558€ 723 386€ 94 481€ 88 075€ 85 000€ 183 005€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
51 802€ 90 168€ 148 251€ 224 906€ 259 508€ 246 339€ 229 842€ 220 488€ 257 055€ 198 964€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
9 065 € 71 484 € -172 855 € -167 925 € -150 288 € -903 189 € -40 984 € 119 487 € 40 948 € -335 268 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 289 140 € 3 040 960 € 3 205 930 € 4 728 851 € 4 670 748 € 4 166 620 € 6 994 828 € 7 302 876 € 6 729 499 € 3 265 515 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
889 646 € 652 065 € 605 149 € 582 735 € 456 940 € 819 532 € 1 497 747 € 1 627 148 € 1 488 826 € 764 153 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
946 013€ 699 344€ 629 009€ 582 735€ 456 940€ 819 532€ 1 497 747€ 1 627 148€ 1 491 872€ 763 623€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-56 367€ -47 279€ -23 860€ 0€ -3 046€ 530€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 399 494 € 2 388 895 € 2 600 781 € 4 146 116 € 4 213 808 € 3 347 088 € 5 497 081 € 5 675 728 € 5 240 673 € 2 501 362 €