Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
465 426 371€ 429 011 033€ 405 662 542€ 329 132 418€ 296 554 604€ 299 369 790€ 285 949 267€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
467 981 680 € 428 134 255 € 407 075 455 € 329 699 158 € 296 675 338 € 299 125 425 € 285 897 714 € 282 603 847 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 714 041€ 11 054 720€ 10 688 023€ 8 594 540€ 6 640 424€ 5 003 241€ 3 992 316€ 4 014 638€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
447 241 714€ 412 640 947€ 389 382 969€ 316 046 647€ 286 333 033€ 289 719 407€ 277 884 906€ 275 101 958€
05
III.
Tržby z predaja služieb
366 876€ 138 204€ 681 557€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 402 309€ -886 325€ 1 287 539€ 531 436€ 63 992€ -5 953€ 94 356€ -366 973€
07
V.
Aktivácia
153 000€ 9 547€ 125 374€ 35 304€ 57 919€ 302 537€ 460 645€ 495 945€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 295 444€ 1 382 741€ 1 875 452€ 2 531 629€ 1 598 828€ 1 741 333€ 1 481 619€ 1 493 253€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 808 296€ 3 794 421€ 3 716 098€ 1 959 602€ 1 981 142€ 2 364 860€ 1 302 315€ 1 865 026€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
440 401 401 € 403 915 790 € 391 468 632 € 313 782 099 € 281 999 828 € 288 860 104 € 270 709 808 € 268 160 296 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 696 883€ 11 931 213€ 11 447 098€ 9 134 020€ 7 179 375€ 5 444 931€ 4 174 043€ 4 301 130€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
376 645 418€ 350 447 234€ 340 172 765€ 272 731 351€ 249 301 494€ 259 366 939€ 247 027 727€ 244 230 112€
13
C.
Opravné položky k zásobám
750 263€ 31 247€ 306 956€ 12 388€ 34 505€ 68 254€ 25 754€ 263€
14
D.
Služby
18 768 370€ 14 211 087€ 13 269 207€ 10 337 344€ 7 933 151€ 6 809 762€ 4 696 655€ 4 863 982€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
20 218 441 € 17 773 993 € 16 130 482 € 13 269 191 € 10 013 871 € 9 304 920 € 8 519 101 € 7 904 484 €
16
E.1.
Mzdové náklady
14 448 629€ 12 733 000€ 11 602 666€ 9 509 343€ 7 197 648€ 6 686 401€ 6 138 939€ 5 691 947€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 249 662€ 4 617 975€ 4 165 633€ 3 442 327€ 2 559 727€ 2 399 877€ 2 202 859€ 2 042 108€
19
E.4.
Sociálne náklady
520 150€ 423 018€ 362 183€ 317 521€ 256 496€ 218 642€ 177 303€ 170 429€
20
F.
Dane a poplatky
82 079€ 81 366€ 81 676€ 54 291€ 48 682€ 48 254€ 47 002€ 46 925€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 906 579€ 6 728 295€ 6 470 505€ 6 254 843€ 5 385 343€ 4 661 117€ 4 333 066€ 4 227 557€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 906 579€ 6 728 295€ 6 470 505€ 6 254 843€ 5 385 343€ 4 716 117€ 4 278 066€ 4 227 557€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-55 000€ 55 000€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 265 586€ 1 384 804€ 1 687 525€ 1 274 736€ 1 347 298€ 1 448 053€ 1 164 472€ 1 199 288€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 780€ 3 655€ 1 791€ 25 029€ -42 372€ 42 045€ 368€ 38 543€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 066 002€ 1 322 896€ 1 900 627€ 688 906€ 798 481€ 1 665 829€ 721 620€ 1 348 012€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
27 580 279 € 24 218 465 € 15 606 823 € 15 917 059 € 14 675 510 € 10 265 321 € 15 187 906 € 14 443 551 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
53 017 006 € 46 336 312 € 36 287 879 € 32 992 824 € 28 646 843 € 23 329 346 € 27 189 601 € 25 850 081 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
183 459 € 80 597 € 126 838 € 68 259 € 159 248 € 244 365 € 51 553 € 136 221 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 984 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 984€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
183 459€ 80 597€ 126 838€ 68 259€ 158 071€ 244 365€ 47 553€ 136 219€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 177€ 16€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
232 276 € 205 209 € 155 553 € 29 893 € 54 129 € 251 010 € 147 892 € 135 026 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
37 525 € 33 528 € 372 € 21 167 € 8 468 € 23 583 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
37 525€ 33 528€ 372€ 21 167€ 8 273€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
195€ 23 583€
52
O.
Kurzové straty
193 557€ 170 569€ 153 441€ 26 985€ 50 687€ 227 533€ 137 917€ 107 691€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 194€ 1 112€ 2 112€ 2 908€ 3 070€ 2 310€ 1 507€ 3 752€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-48 817 € -124 612 € -28 715 € 38 366 € 105 119 € -6 645 € -96 339 € 1 195 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
27 531 462 € 24 093 853 € 15 578 108 € 15 955 425 € 14 780 629 € 10 258 676 € 15 091 567 € 14 444 746 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 218 251 € 5 215 273 € 3 647 299 € 3 439 816 € 3 450 880 € 2 536 776 € 3 342 969 € 3 507 245 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 823 569€ 5 054 728€ 3 630 083€ 3 720 613€ 3 646 672€ 2 795 325€ 3 476 092€ 3 639 694€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-605 318€ 160 545€ 17 216€ -280 797€ -195 792€ -258 549€ -133 123€ -132 449€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
21 313 211 € 18 878 580 € 11 930 809 € 12 515 609 € 11 329 749 € 7 721 900 € 11 748 598 € 10 937 501 €