Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
152 956 884€ 146 998 718€ 168 493 133€ 162 561 736€ 150 314 559€ 139 822 237€ 133 176 314€ 114 213 731€ 108 635 387€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
155 087 739 € 149 561 382 € 171 378 807 € 164 463 446 € 151 468 831 € 141 964 294 € 134 402 609 € 115 287 392 € 109 555 570 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 696€ 17 723€ 46 772€ 59 578€ 57 399€ 56 095€ 88 471€ 20 563€ 7 577€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
152 947 188€ 146 980 995€ 168 446 361€ 162 502 158€ 150 257 159€ 139 766 142€ 133 087 844€ 114 193 168€ 108 627 810€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
119 601€ 148 930€ 74 381€ 57 695€ 55 966€ 53 629€ 43 643€ 30 356€ 44 805€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 011 254€ 2 413 734€ 2 811 293€ 1 844 015€ 1 098 307€ 2 088 428€ 1 182 651€ 1 043 305€ 875 378€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
135 946 773 € 133 347 077 € 156 673 535 € 150 948 482 € 138 146 216 € 127 578 896 € 122 950 184 € 106 050 365 € 104 536 265 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
156 400€ 142 846€ 126 922€ 73 566€ 46 610€ 27 152€ 73 010€ 21 919€ 7 564€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 407 543€ 1 973 660€ 1 723 264€ 2 916 601€ 1 869 880€ 1 682 383€ 1 447 516€ 1 622 255€ 2 724 742€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
112 815 061€ 109 957 053€ 129 831 685€ 127 909 608€ 119 415 391€ 112 850 069€ 110 508 664€ 92 983 996€ 91 736 382€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 581 357 € 18 498 848 € 20 643 261 € 17 634 155 € 13 980 671 € 11 175 405 € 9 593 168 € 9 337 388 € 8 180 446 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 325 950€ 12 880 403€ 14 327 619€ 12 142 963€ 9 730 593€ 7 866 913€ 6 740 706€ 6 611 277€ 5 782 195€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 320 080€ 4 655 628€ 5 189 516€ 4 410 982€ 3 564 088€ 2 806 005€ 2 427 796€ 2 351 028€ 2 044 514€
19
E.4.
Sociálne náklady
935 327€ 962 817€ 1 126 126€ 1 080 210€ 685 990€ 502 487€ 424 666€ 375 083€ 353 737€
20
F.
Dane a poplatky
14 196€ 21 200€ 27 744€ 579€ 9 810€ 21 934€ 27 161€ 37 847€ 18 496€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 436 884€ 1 575 348€ 1 512 240€ 1 290 326€ 1 255 157€ 754 636€ 688 138€ 600 573€ 650 244€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 436 884€ 1 575 348€ 1 512 240€ 1 290 326€ 1 255 157€ 754 636€ 688 138€ 600 573€ 650 244€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 268€ 8 466€ -322€ 7 441€ 801€ -452€ 3 553€ 2 508€ 12 285€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-66 951€ 46 676€ 152 113€ 32 426€ 103 624€ 50 383€ -26 482€ 159 208€ -147 402€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 600 015€ 1 122 980€ 2 656 628€ 1 083 780€ 1 464 272€ 1 017 386€ 635 456€ 1 284 671€ 1 353 508€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
19 140 966 € 16 214 305 € 14 705 272 € 13 514 964 € 13 322 615 € 14 385 398 € 11 452 425 € 9 237 027 € 5 019 305 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
37 577 880 € 34 925 159 € 36 811 262 € 31 661 961 € 28 982 677 € 25 262 633 € 21 147 125 € 19 585 561 € 14 166 699 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 503 € 1 795 € 0 € 22 808 € 26 129 € 10 811 € 10 422 € 6 461 € 4 479 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 496 € 2 € 1 401 € 580 € 6 140 € 3 289 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 496€ 6 064€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 1 401€ 580€ 76€ 3 289€
42
XII.
Kurzové zisky
3 503€ 1 795€ 21 312€ 26 127€ 9 410€ 9 842€ 321€ 1 190€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
50 472 € 52 219 € 80 554 € 97 558 € 62 875 € 53 154 € 80 842 € 43 345 € 26 116 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 129 € 7 950 € 21 316 € 35 395 € 5 131 € 0 € 83 € 24 € 81 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 129€ 7 950€ 21 316€ 35 395€ 83€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 131€ 0€ 24€ 81€
52
O.
Kurzové straty
1 448€ 3 011€ 14 374€ 18 671€ 16 235€ 24 702€ 47 649€ 12 800€ 4 307€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
46 895€ 41 258€ 44 864€ 43 492€ 41 509€ 28 452€ 33 110€ 30 521€ 21 728€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-46 969 € -50 424 € -80 554 € -74 750 € -36 746 € -42 343 € -70 420 € -36 884 € -21 637 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
19 093 997 € 16 163 881 € 14 624 718 € 13 440 214 € 13 285 869 € 14 343 055 € 11 382 005 € 9 200 143 € 4 997 668 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 112 072 € 3 487 883 € 3 441 436 € 3 018 218 € 2 926 415 € 3 225 723 € 2 539 129 € 2 272 477 € 1 323 637 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 223 264€ 3 564 864€ 3 559 092€ 2 782 336€ 2 850 110€ 3 125 816€ 3 228 542€ 2 483 510€ 1 384 532€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-111 192€ -76 981€ -117 656€ 235 882€ 76 305€ 99 907€ -689 413€ -211 033€ -60 895€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
14 981 925 € 12 675 998 € 11 183 282 € 10 421 996 € 10 359 454 € 11 117 332 € 8 842 876 € 6 927 666 € 3 674 031 €