Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 773 866 € 1 897 969 € 968 217 € 268 762 € 175 145 € 145 074 € 137 846 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
147 074 € 150 581 € 101 315 € 5 281 € 5 281 € 4 846 € 22 129 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 14 521 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
14 521€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
147 074 € 150 581 € 101 315 € 111 € 3 165 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
147 074€ 150 581€ 101 315€ 111€ 3 165€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 281 € 5 281 € 4 735 € 4 443 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 281€ 5 281€ 4 735€ 4 443€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 626 792 € 1 747 388 € 866 902 € 263 481 € 169 864 € 140 228 € 115 717 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
872 353 € 1 095 667 € 418 678 € 78 426 € 61 661 € 30 889 € 46 928 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
854 722€ 1 034 528€ 418 678€ 76 954€ 58 695€ 11 426€ 31 896€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
10 012€ 7 852€ 13 310€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
8 941€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 619€ 53 287€ 1 722€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 472€ 2 966€ 10 522€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
754 439 € 651 721 € 448 224 € 185 055 € 108 203 € 109 339 € 68 789 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 875€ 3 574€ 4 752€ 185 055€ 108 203€ 109 339€ 2 896€
057
B.IV.2
Účty v bankách
749 564€ 648 147€ 443 472€ 65 893€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 773 866 € 1 897 969 € 968 217 € 268 762 € 175 145 € 145 074 € 137 846 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 677 046 € 1 684 559 € 797 364 € 228 671 € 132 219 € 99 313 € 97 447 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 € 697 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
697€ 697€ 697€ 697€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
385 716 € 589 695 € 221 002 € 124 550 € 45 644 € 39 376 € 9 265 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
385 716€ 589 695€ 221 002€ 9 265€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 283 661 € 1 087 195 € 568 693 € 96 452 € 78 906 € 52 268 € 80 513 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
96 820 € 213 410 € 170 853 € 40 091 € 42 926 € 45 761 € 40 377 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 852 € 6 024 € 5 863 € 3 845 € 3 707 € 4 134 € 3 323 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 852€ 6 024€ 5 863€ 3 845€ 3 707€ 4 134€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 323€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
359 € 251 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
359€ 251€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
92 609 € 207 386 € 164 990 € 36 246 € 39 219 € 41 627 € 36 803 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 586€ 28 953€ 24 756€ 18 745€ 13 338€ 23 870€ 8 692€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 874€ 4 431€ 3 154€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
958€ 836€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 045€ 23 212€ 24 756€ 11 485€ 9 997€ 9 981€ 3 222€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 837€ 1 968€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
39 183€ 155 221€ 115 478€ 142€ 11 453€ 4 622€ 22 085€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
22 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
22€