Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.08.2022
31.07.2023
01.08.2021
31.07.2022
01.08.2020
31.07.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 558 617 000 € 4 680 246 000 € 4 613 402 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 203 838 000 € 4 358 889 000 € 4 488 080 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 384 000 € 3 583 000 € 2 620 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 391 000€ 1 560 000€ 1 446 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 179 000€ 1 520 000€ 982 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
117 000€ 113 000€ 106 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
697 000€ 390 000€ 86 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 191 847 000 € 4 348 611 000 € 4 461 267 000 €
012
A.II.1
Pozemky
58 489 000€ 54 541 000€ 55 519 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 240 000€ 4 129 000€ 4 335 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 125 734 000€ 4 171 338 000€ 4 301 105 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 384 000€ 118 603 000€ 100 308 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 607 000 € 6 695 000 € 24 193 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 607 000€ 6 695 000€ 6 607 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 17 586 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
354 779 000 € 321 357 000 € 125 237 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
51 171 000 € 24 640 000 € 11 830 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
61 572 000 € 63 984 000 € 54 481 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
26 235 000 € 32 018 000 € 28 725 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 154 000€ 0€ 8 296 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
1 752 000€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 431 000€ 31 966 000€ 17 460 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
106 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
241 930 000 € 232 733 000 € 58 926 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 85 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 558 617 000 € 4 680 246 000 € 4 613 402 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 357 728 000 € 1 716 534 000 € 2 281 612 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
282 929 000€ 282 929 000€ 282 929 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
-54 450 000 € -720 930 000 € -96 041 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
-54 450 000€ -720 930 000€ -96 041 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 641 216 000 € 1 704 848 000 € 1 760 825 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 641 216 000€ 1 704 848 000€ 1 760 825 000€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
488 033 000 € 449 687 000 € 333 899 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
488 033 000€ 449 687 000€ 333 899 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 147 184 000 € 2 905 827 000 € 2 273 518 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 885 281 000 € 1 967 663 000 € 2 011 162 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 710 000€ 233 211 000€ 84 449 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
997 635 000€ 997 031 000€ 996 447 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
876 936 000€ 737 421 000€ 930 266 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
8 706 000 € 11 192 000 € 10 475 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
8 706 000€ 11 192 000€ 10 475 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
35 000 000€ 47 000 000€ 65 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
204 921 000 € 861 097 000 € 186 327 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 526 000 € 53 803 000 € 27 264 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 189 000€ 2 956 000€ 2 633 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 879 000€ 1 648 000€ 5 202 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 8 574 000€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
84 608 000€ 678 196 000€ 114 339 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
92 719 000€ 115 920 000€ 36 889 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 087 000 € 847 000 € 542 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 087 000€ 847 000€ 542 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 189 000€ 18 028 000€ 12 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
53 705 000 € 57 885 000 € 58 272 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
53 705 000€ 57 885 000€ 58 272 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé