Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP - distribúcia, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.08.2019
31.07.2020
01.08.2019
31.07.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 567 568 000 € 4 599 022 000 € 2 687 461 000 € 2 739 406 000 € 2 741 047 000 € 2 972 631 000 € 2 982 737 000 € 2 998 826 000 € 3 001 619 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 940 270 000 € 4 040 319 000 € 2 251 645 000 € 2 293 042 000 € 2 366 827 000 € 2 643 728 000 € 2 697 019 000 € 2 741 851 000 € 2 767 069 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
11 236 000 € 12 025 000 € 14 936 000 € 16 691 000 € 19 686 000 € 7 565 000 € 8 207 000 € 1 634 000 € 1 787 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
585 000€ 1 477 000€ 4 207 000€ 5 816 000€ 8 621 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
10 259 000€ 10 470 000€ 10 674 000€ 10 803 000€ 11 047 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
392 000€ 78 000€ 55 000€ 72 000€ 18 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
3 928 034 000 € 4 027 294 000 € 2 235 709 000 € 2 275 351 000 € 2 346 136 000 € 2 635 163 000 € 2 688 812 000 € 2 740 217 000 € 2 765 282 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 878 915 000€ 4 002 055 000€ 2 213 791 000€ 2 258 469 000€ 2 311 247 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 747 000€ 2 234 000€ 3 957 000€ 4 771 000€ 6 947 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
20 897 000€ 50 000€ 107 000€ 110 000€ 134 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 475 000€ 22 955 000€ 17 854 000€ 12 001 000€ 27 808 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 005 000 € 1 000 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 005 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
535 828 000 € 558 223 000 € 435 816 000 € 446 364 000 € 374 220 000 € 328 903 000 € 285 717 000 € 251 479 000 € 234 497 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
134 553 000 € 146 199 000 € 135 569 000 € 140 597 000 € 148 458 000 € 157 918 000 € 142 161 000 € 137 713 000 € 138 373 000 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
346 529 000 € 300 556 000 € 254 622 000 € 251 132 000 € 148 246 000 € 108 748 000 € 142 485 000 € 113 527 000 € 95 986 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€ 8 367 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
346 529 000€ 300 556 000€ 246 255 000€ 251 132 000€ 148 246 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
54 746 000 € 111 468 000 € 45 625 000 € 54 635 000 € 77 516 000 € 62 237 000 € 1 071 000 € 239 000 € 138 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
91 470 000 € 480 000 € 0 € 1 000 € 5 496 000 € 53 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 567 568 000 € 4 599 022 000 € 2 687 461 000 € 2 739 406 000 € 2 741 047 000 € 2 972 631 000 € 2 982 737 000 € 2 998 826 000 € 3 001 619 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 011 769 000 € 3 024 797 000 € 1 586 512 000 € 1 640 871 000 € 1 627 453 000 € 2 386 971 000 € 2 461 421 000 € 2 455 908 000 € 2 456 220 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 957 418 000 € 1 957 418 000 € 1 957 418 000 € 1 957 418 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 957 418 000€ 1 957 418 000€ 1 957 418 000€ 1 957 418 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 360 241 000 € 1 409 193 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
287 109 000 € 287 851 000 € 288 877 000 € 287 615 000 € 284 502 000 € 391 484 000 € 391 575 000 € 391 459 000 € 391 484 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
287 109 000€ 287 851 000€ 288 877 000€ 287 615 000€ 284 502 000€ 391 484 000€ 391 575 000€ 391 459 000€ 391 484 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
164 419 000 € 127 753 000 € 97 635 000 € 153 256 000 € 142 951 000 € 38 069 000 € 112 428 000 € 107 031 000 € 107 318 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
164 419 000€ 127 753 000€ 97 635 000€ 153 256 000€ 142 951 000€ 38 069 000€ 112 428 000€ 107 031 000€ 107 318 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 542 331 000 € 1 560 518 000 € 1 087 683 000 € 1 085 643 000 € 1 101 606 000 € 577 343 000 € 513 125 000 € 515 374 000 € 517 516 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 838 000 € 5 609 000 € 5 235 000 € 5 228 000 € 5 385 000 € 3 240 000 € 2 896 000 € 3 107 000 € 3 409 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 489 000€ 5 491 000€ 5 131 000€ 4 862 000€ 5 064 000€ 3 240 000€ 2 896 000€ 3 107 000€ 3 409 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
349 000€ 118 000€ 104 000€ 366 000€ 321 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 304 786 000 € 1 310 066 000 € 847 564 000 € 848 708 000 € 857 556 000 € 412 384 000 € 347 828 000 € 359 570 000 € 366 013 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
500 463 000€ 499 516 000€ 498 580 000€ 503 489 000€ 502 594 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
16 648 000€ 0€ 271 000€ 4 649 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
787 675 000€ 810 550 000€ 348 984 000€ 344 948 000€ 350 313 000€ 412 384 000€ 347 828 000€ 359 570 000€ 366 013 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
95 039 000 € 113 161 000 € 99 850 000 € 96 658 000 € 103 665 000 € 131 711 000 € 132 401 000 € 122 697 000 € 118 094 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
65 799 000€ 84 149 000€ 74 632 000€ 56 139 000€ 58 963 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 926 000€ 5 824 000€ 5 606 000€ 6 908 000€ 5 740 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 486 000€ 7 202 000€ 0€ 3 260 000€ 7 071 000€ 2 589 000€ 637 000€ 107 000€ 3 885 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 828 000€ 15 986 000€ 19 612 000€ 30 351 000€ 31 891 000€ 129 122 000€ 131 764 000€ 122 590 000€ 114 209 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
136 668 000 € 131 682 000 € 135 034 000 € 135 049 000 € 135 000 000 € 30 008 000 € 30 000 000 € 30 000 000 € 30 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
136 650 000€ 75 265 000€ 133 615 000€ 128 146 000€ 135 000 000€ 30 008 000€ 30 000 000€ 30 000 000€ 30 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
18 000€ 56 417 000€ 1 419 000€ 6 903 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
13 468 000 € 13 707 000 € 13 266 000 € 12 892 000 € 11 988 000 € 8 317 000 € 8 191 000 € 27 544 000 € 27 883 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
13 468 000€ 13 707 000€ 13 266 000€ 12 892 000€ 11 988 000€ 8 317 000€ 8 191 000€ 27 544 000€ 27 883 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé