Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP - distribúcia, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.08.2019
31.07.2020
01.08.2019
31.07.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 567 568 000 € 4 599 022 000 € 2 687 461 000 € 2 739 406 000 € 2 741 047 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 940 270 000 € 4 040 319 000 € 2 251 645 000 € 2 293 042 000 € 2 366 827 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 236 000 € 12 025 000 € 14 936 000 € 16 691 000 € 19 686 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
585 000€ 1 477 000€ 4 207 000€ 5 816 000€ 8 621 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
10 259 000€ 10 470 000€ 10 674 000€ 10 803 000€ 11 047 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
392 000€ 78 000€ 55 000€ 72 000€ 18 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 928 034 000 € 4 027 294 000 € 2 235 709 000 € 2 275 351 000 € 2 346 136 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 878 915 000€ 4 002 055 000€ 2 213 791 000€ 2 258 469 000€ 2 311 247 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 747 000€ 2 234 000€ 3 957 000€ 4 771 000€ 6 947 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
20 897 000€ 50 000€ 107 000€ 110 000€ 134 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 475 000€ 22 955 000€ 17 854 000€ 12 001 000€ 27 808 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 005 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 005 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
535 828 000 € 558 223 000 € 435 816 000 € 446 364 000 € 374 220 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
134 553 000 € 146 199 000 € 135 569 000 € 140 597 000 € 148 458 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
346 529 000 € 300 556 000 € 254 622 000 € 251 132 000 € 148 246 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€ 8 367 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
346 529 000€ 300 556 000€ 246 255 000€ 251 132 000€ 148 246 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
54 746 000 € 111 468 000 € 45 625 000 € 54 635 000 € 77 516 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
91 470 000 € 480 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 567 568 000 € 4 599 022 000 € 2 687 461 000 € 2 739 406 000 € 2 741 047 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 011 769 000 € 3 024 797 000 € 1 586 512 000 € 1 640 871 000 € 1 627 453 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 200 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 200 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
287 109 000 € 287 851 000 € 288 877 000 € 287 615 000 € 284 502 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 360 241 000 € 1 409 193 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
164 419 000 € 127 753 000 € 97 635 000 € 153 256 000 € 142 951 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
164 419 000€ 127 753 000€ 97 635 000€ 153 256 000€ 142 951 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 542 331 000 € 1 560 518 000 € 1 087 683 000 € 1 085 643 000 € 1 101 606 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 304 786 000 € 1 310 066 000 € 847 564 000 € 848 708 000 € 857 556 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
500 463 000€ 499 516 000€ 498 580 000€ 503 489 000€ 502 594 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
16 648 000€ 0€ 271 000€ 4 649 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
787 675 000€ 810 550 000€ 348 984 000€ 344 948 000€ 350 313 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
5 489 000 € 5 491 000 € 5 131 000 € 4 862 000 € 5 064 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
5 489 000€ 5 491 000€ 5 131 000€ 4 862 000€ 5 064 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
136 650 000€ 75 265 000€ 133 615 000€ 128 146 000€ 135 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
95 039 000 € 113 161 000 € 99 850 000 € 96 658 000 € 103 665 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
65 799 000 € 84 149 000 € 74 632 000 € 56 139 000 € 58 963 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 926 000€ 5 824 000€ 5 606 000€ 6 908 000€ 5 740 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 486 000€ 7 202 000€ 0€ 3 260 000€ 7 071 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
4 860 000€ 6 654 000€ 4 605 000€ 5 572 000€ 8 402 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 968 000€ 9 332 000€ 15 007 000€ 24 779 000€ 23 489 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
349 000 € 118 000 € 104 000 € 366 000 € 321 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
349 000€ 118 000€ 104 000€ 366 000€ 321 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 000€ 56 417 000€ 1 419 000€ 6 903 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
13 468 000 € 13 707 000 € 13 266 000 € 12 892 000 € 11 988 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
13 468 000€ 13 707 000€ 13 266 000€ 12 892 000€ 11 988 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé