Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP - distribúcia, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.08.2019
31.07.2020
01.08.2019
31.07.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
412 213 000 € 410 686 000 € 237 039 000 € 407 453 000 € 386 692 000 € 392 829 000 € 373 161 000 € 388 838 000 € 393 267 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
401 983 000€ 400 088 000€ 231 581 000€ 397 868 000€ 378 704 000€ 387 179 000€ 367 802 000€ 383 743 000€ 388 846 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
10 230 000€ 10 598 000€ 5 458 000€ 9 585 000€ 7 988 000€ 5 650 000€ 5 359 000€ 5 095 000€ 4 421 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
58 360 000 € 65 016 000 € 35 866 000 € 68 219 000 € 68 438 000 € 102 850 000 € 102 342 000 € 106 455 000 € 112 114 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 962 000€ 12 676 000€ 6 576 000€ 17 252 000€ 14 981 000€ 9 269 000€ 7 077 000€ 5 240 000€ 10 075 000€
10
B.2
Služby
48 398 000€ 52 340 000€ 29 290 000€ 50 967 000€ 53 457 000€ 93 581 000€ 95 265 000€ 101 215 000€ 102 039 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
353 853 000 € 345 670 000 € 201 173 000 € 339 234 000 € 318 254 000 € 289 979 000 € 270 819 000 € 282 383 000 € 281 153 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
47 995 000 € 45 583 000 € 25 199 000 € 43 193 000 € 41 553 000 € 46 197 000 € 43 135 000 € 48 283 000 € 45 401 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
33 410 000€ 31 639 000€ 17 625 000€ 29 838 000€ 28 743 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 729 000€ 11 190 000€ 6 082 000€ 10 778 000€ 10 002 000€
16
C.4
Sociálne náklady
2 856 000€ 2 754 000€ 1 492 000€ 2 577 000€ 2 808 000€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
160 141 000€ 199 142 000€ 53 828 000€ 100 547 000€ 99 186 000€ 104 735 000€ 102 682 000€ 100 776 000€ 86 840 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
158 000€ 44 000€ 116 000€ -25 000€ -74 000€ 5 238 000€ 1 634 000€ 848 000€ 417 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22 253 000€ 26 433 000€ 19 381 000€ 35 529 000€ 7 482 000€ 9 099 000€ 10 095 000€ 6 619 000€ 5 917 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 000€ 240 000€ 155 000€ 758 000€ 777 000€ 3 064 000€ 0€ 2 843 000€ 12 874 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
167 798 000 € 127 094 000 € 141 256 000 € 230 290 000 € 184 294 000 € 139 844 000 € 133 463 000 € 136 252 000 € 141 538 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
13 882 000€ 17 971 000€ 10 522 000€ 17 942 000€ 17 938 000€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 255 000€ 262 000€ 172 000€ 654 000€ 245 000€ 405 000€ 620 000€ 626 000€ 75 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
560 000€ 81 000€ 41 000€ 114 000€ 191 000€ 1 186 000€ 1 290 000€ 1 186 000€ 521 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-12 187 000 € -17 790 000 € -10 391 000 € -17 402 000 € -17 884 000 € -781 000 € -670 000 € -560 000 € -446 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
155 611 000 € 109 304 000 € 130 865 000 € 212 888 000 € 166 410 000 € 139 063 000 € 132 793 000 € 135 692 000 € 141 092 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
40 331 000 € 31 529 000 € 33 230 000 € 59 632 000 € 23 459 000 € 100 994 000 € 20 365 000 € 28 661 000 € 32 581 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
63 025 000€ 65 359 000€ 29 529 000€ 65 825 000€ 46 167 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-22 693 000€ -33 830 000€ 3 701 000€ -6 192 000€ -22 708 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
115 280 000 € 77 775 000 € 97 635 000 € 153 256 000 € 142 951 000 € 38 069 000 € 112 428 000 € 107 031 000 € 108 511 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
155 611 000 € 109 304 000 € 130 865 000 € 212 888 000 € 166 410 000 € 139 063 000 € 132 793 000 € 135 692 000 € 141 092 000 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
115 280 000 € 77 775 000 € 97 635 000 € 153 256 000 € 142 951 000 € 38 069 000 € 112 428 000 € 107 031 000 € 108 511 000 €