Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NUPSESO Data Service, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
111 997 € 149 188 € 132 656 € 177 541 € 184 992 € 148 157 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
52 641 € 52 641 € 52 837 € 56 027 € 60 664 € 65 739 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
83 € 604 €
005
A.I.2
Software
83€ 604€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
196 € 3 386 € 7 940 € 12 494 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
196€ 3 386€ 7 940€ 12 494€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
52 641 € 52 641 € 52 641 € 52 641 € 52 641 € 52 641 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
52 641€ 52 641€ 52 641€ 52 641€ 52 641€ 52 641€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
50 630 € 84 245 € 67 835 € 85 784 € 98 059 € 81 105 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
907 € 969 € 1 419 € 3 484 € 8 943 € 13 542 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
907€ 969€ 1 419€ 3 484€ 8 943€ 13 542€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
48 759 € 82 757 € 60 456 € 79 374 € 85 364 € 64 902 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 527€ 46 110€ 26 939€ 46 397€ 52 387€ 42 225€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
250€ 250€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 182€ 9 800€ 9 800€ 10 300€ 10 300€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 040€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27 800€ 26 597€ 22 677€ 22 677€ 22 677€ 22 677€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
964 € 519 € 5 960 € 2 926 € 3 752 € 2 661 €
056
B.IV.1
Peniaze
964€ 519€ 855€ 431€ 403€ 638€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 105€ 2 495€ 3 349€ 2 023€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 726 € 12 302 € 11 984 € 35 730 € 26 269 € 1 313 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 597€ 12 173€ 11 855€ 35 601€ 26 140€ 1 184€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
129€ 129€ 129€ 129€ 129€ 129€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
111 997 € 149 188 € 132 656 € 177 541 € 184 992 € 148 157 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
28 044 € 29 473 € 31 954 € 15 834 € -5 801 € -18 228 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 138 € 1 138 € 1 138 € 1 138 € 1 138 € 1 138 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€ 1 138€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
21 695 € 24 176 € 8 056 € -13 579 € -26 006 € 25 569 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
103 174€ 103 174€ 87 054€ 65 419€ 52 992€ 52 992€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-81 479€ -78 998€ -78 998€ -78 998€ -78 998€ -27 423€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 429 € -2 481 € 16 120 € 21 635 € 12 427 € -51 575 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
74 969 € 106 115 € 88 561 € 119 224 € 163 623 € 166 385 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 156 € 1 607 € 1 347 € 587 € 632 € 306 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
306€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 156€ 1 607€ 1 347€ 587€ 632€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
671 € 690 € 671 € 490 € 345 € 91 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
671€ 690€ 671€ 490€ 345€ 91€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
70 956 € 94 260 € 80 485 € 113 149 € 140 918 € 89 856 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 521€ 23 476€ 8 605€ 39 789€ 61 544€ 23 155€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 668€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
58 524€ 60 492€ 58 541€ 58 773€ 57 386€ 57 874€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 452€ 1 388€ 2 259€ 1 338€ 2 970€ 2 996€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
925€ 990€ 1 460€ 1 215€ 2 689€ 2 057€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 633€ 7 914€ 9 620€ 11 888€ 16 329€ 3 774€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
233€ 146€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 060€ 6 058€ 6 058€ 4 998€ 21 728€ 76 132€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
126 € 3 500 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
126€ 3 500€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
8 984 € 13 600 € 12 141 € 42 483 € 27 170 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 984€ 13 600€ 12 141€ 42 483€ 27 170€