Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

YURA Corporation Slovakia, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
604 524 964 € 501 920 636 € 355 043 083 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
14 037 302€ 32 580 260€ 23 430 519€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
574 069 498€ 458 096 987€ 322 862 417€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 701 903€ 968 710€ 179 067€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 951 836€ 9 010 149€ 6 122 073€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
764 425€ 1 264 530€ 2 449 007€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
596 082 187 € 515 319 567 € 369 511 355 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 986 550€ 35 281 258€ 28 105 649€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
523 142 616€ 420 124 469€ 288 127 493€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
27 094 039€ 22 573 774€ 18 559 189€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 344 980 € 26 536 332 € 27 586 780 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 057 168€ 19 178 129€ 19 722 267€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 235 304€ 6 017 580€ 6 470 369€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 052 508€ 1 340 623€ 1 394 144€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
871 832€ 972 534€ 1 104 826€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 645 365€ 8 618 770€ 5 568 188€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
996 805€ 1 212 430€ 459 230€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 442 776 € -13 398 931 € -14 468 272 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
32 585 498 € 13 666 456 € 11 679 672 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
451 845 € 453 851 € 491 207 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
450 140 € 453 368 € 466 011 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
450 140€ 453 368€ 466 011€
42
XII.
Kurzové zisky
86€ 483€ 25 196€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 619€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
443 436 € 434 462 € 324 489 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
258 142 € 151 519 € 196 888 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
258 142€ 151 519€ 196 888€
52
O.
Kurzové straty
111 921€ 205 815€ 50 033€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
73 373€ 77 128€ 77 568€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
8 409 € 19 389 € 166 718 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 451 185 € -13 379 542 € -14 301 554 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 043 354 € -5 074 311 € -924 326 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
243€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 043 111€ -5 074 311€ -924 326€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 407 831 € -8 305 231 € -13 377 228 €